Giải SGK Toán 4 trang 168, 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 1, 2, 3 trang 168, bài 4 trang 169 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo). Bài 4. Một tờ giấy hình vuông mang cạnh 2/5m. a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

Bài Một trang 168 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn:

Tính:

Phương pháp:

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải:

a) (dfrac{2}{3}times dfrac{4}{7} = dfrac{8}{21});

    (dfrac{8}{21} : dfrac{2}{3}= dfrac{8}{21}timesdfrac{3}{2} = dfrac{24}{42}= dfrac{4}{7}) 

    (dfrac{8}{21} : dfrac{4}{7}  = dfrac{8}{21}times dfrac{7}{4} = dfrac{56}{84}= dfrac{2}{3}) ;

    (dfrac{4}{7}timesdfrac{2}{3} = dfrac{8}{21}) 

b) (dfrac{3}{11}times 2 = dfrac{6}{11}) ;

    (dfrac{6}{11} : dfrac{3}{11} =  dfrac{6}{11} times dfrac{11}{3} = dfrac{66}{33}= 2)

    (dfrac{6}{11} : 2  = dfrac{6}{11 × 2} = dfrac{6}{22}= dfrac{3}{11}) ; 

    (Hai timesdfrac{3}{11} = dfrac{2 × 3}{11} = dfrac{6}{11})

c) (4 times dfrac{2}{7} = dfrac{8}{7})

    (dfrac{8}{7}:dfrac{2}{7} = dfrac{8}{7} times dfrac{7}{2} = dfrac{56}{14}= 4)

    (dfrac{8}{7}:4 = dfrac{8}{{7 times 4}} = dfrac{8}{28}= dfrac{2}{7})

    (dfrac{2}{7} times 4 = dfrac{{Hai times 4}}{7} = dfrac{8}{7})

Bài Hai trang 168 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn:

Tìm (x) :

a) (dfrac{2}{7}  times x = dfrac{2}{3})                   b) (dfrac{2}{5} : x = dfrac{1}{3})                   c) (x : dfrac{7}{11} = 22.) 

Phương pháp:

Vận dụng những quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải:

Bài 3 trang 168 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn:

Tính:

a) (dfrac{3}{7}times dfrac{7}{3}) ;                           

b)  (dfrac{3}{7} :  dfrac{3}{7}) ;

c) (dfrac{2}{3}times dfrac{1}{6} times dfrac{9}{11}) ;

d) (dfrac{2× 3× 4}{2 × 3 × 4 × 5})

Lời giải:

a) (dfrac{3}{7} times dfrac{7}{3} =dfrac{3 times 7}{7 times 3} =1 )  

b)  (dfrac{3}{7}  :  dfrac{3}{7} = dfrac{3}{7} times dfrac{7}{3} =dfrac{3 times 7}{7 times 3} =1 ) 

c) (dfrac{2}{3} timesdfrac{1}{6}timesdfrac{9}{11}= dfrac{2 × 1 × 9}{3 × 6 × 11})( =dfrac{2 × 1 × 3×3 }{3 × 3×2 × 11}= dfrac{1}{ 11})

d) (dfrac{2 × 3 × 4}{2 × 3 × 4 × 5} = dfrac{1}{5})

Bài 4 trang 169 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn:

Một tờ giấy hình vuông mang cạnh 2/5m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành những ô vuông, mỗi ô mang cạnh 2/25m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật mang chiều dài 4/5m và mang cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Lời giải:

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là:

                 (dfrac{2}{5}times 4 = dfrac{8}{5};(m))

Diện tích tờ giấy hình vuông là:

                 (dfrac{2}{5} timesdfrac{2}{5} = dfrac{4}{25};(m^2))

b) Diện tích một ô vuông là:

                 (dfrac{2}{25} timesdfrac{2}{25} = dfrac{4}{625};(m^2))  

Số ô vuông cắt được là:

                 (dfrac{4}{25} : dfrac{4}{625} = 25) (ô vuông)

c) Theo đề bài, tờ giấy hình chữ nhật mang cùng diện tích với tờ giấy hình vuông nên diện tích tờ giấy hình chữ nhật là ( dfrac{4}{25}m^2).

Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là:

                (dfrac{4}{25} : dfrac{4}{5} = dfrac{1}{5};(m))

                          Đáp số: a) Chu vi: (dfrac{8}{5}m);

                                       Diện tích: (dfrac{4}{25}m^2).

                                       b) (25) ô vuông.

                                       c) (dfrac{1}{5}m).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *