Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên Kết Nối Tri Thức

Mời những bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên Kết Nối Tri Thức hay, ngắn gọn được chúng tôi tuyển lựa và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp những em học trò tiếp thu tri thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Toán.

Trả lời nghi vấn SGK Bài 16 Toán lớp 6 Kết Nối Tri Thức

Hoạt động Một trang 70 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của những phép chia 135 : (- 9) và 

(-135) : (-9) 

2. Tính:

a) (-63) : 9;                                                                             

b) (-24) : (-8). 

Lời giải:

1. 135 : 9 = 15

Từ đó ta với: 135 : (-9) = -15;                        

(-135) : (-9) = 15

2. a) (-63) : 9 = - (63 : 9) = -7;                       

b) (-24) : (-8) = 24 : 8 = 3.

Hoạt động Hai trang 70 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Tìm những ước của – 9;                         

b) Tìm những bội của 4 to hơn – 20 và nhỏ hơn 20.

Lời giải:

a) Ta với những ước nguyên dương của 9 là: 1; 3; 9

Do đó tất cả những ước của -9 là: -9; -3; -1; 1; 3; 9

b) Tuần tự nhân 4 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6… ta được những bội dương của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;…

Do đó những bội của 4 là …; -24; -20; -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;…

Vậy những bội của 4 to hơn – 20 và nhỏ hơn 20 là -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16.

Tập luyện Một trang 70 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Thực hiện những phép nhân sau:

a) (-12).12

b) 137. (-15). 

2. Tính nhẩm 5. (-12). 

Lời giải:

1) 

a) (-12).12 = - (12.12) = -144

b) 137. (-15) = - (137.15) = - 2 055

2)  5. (-12) = - (5.12) = - 60.

Vận dụng Một trang 70 Toán lớp 6 Tập 1:

Sử dụng phép nhân hai số nguyên khác dấu để giải bài toán mở đầu.

Để quản lí chi tiêu tư nhân, bạn Cao sử dụng số nguyên âm để ghi vào sổ tay những khoản chi của mình. Cuối tháng, bạn Cao thấy trong sổ với ba lần ghi – 15 000 đồng. Trong ba lần đấy, bạn Cao đã chi tất cả bao nhiêu tiền?

Em với thể giải bài toán trên mà ko sử dụng phép cùng những số âm hay ko?

Lời giải:

Vì cuối tháng, bạn Cao thấy trong sổ với ba lần ghi – 15 000 đồng nên trong ba lần đó bạn 

Cao đã chi tất cả số tiền là: 

(-15 000). 3 = - (15 000. 3) = - 45 000 (đồng)

Vậy Cao đã chi tất cả 45 000 đồng.

Hoạt động 3 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát ba dòng đầu và nhận xét về dấu của tích mỗi lúc đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại.

(-3).7 = -21

↓ (đổi dấu) 

  3.7 = 21 

↓ (đổi dấu)

3.(-7) = -21

↓ (đổi dấu)

(-3).(-7)

Lời giải:

Nhận xét: lúc đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại thì tích cũng đổi dấu

(- 21 → 21 → -21)

Hoạt động 4 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1:

Dựa vào nhận xét ở hợp động 3, hãy dự đoán kết quả của (-3).(-7)

Lời giải:

Dựa vào nhận xét ở hợp động 3, ta thấy:

3.(-7) = -21

↓ (đổi dấu)

(-3).(-7) = ?

Do đó ta dự đoán kết quả (-3).(-7) = 21 (đổi dấu từ -21   21).

Tập luyện Hai trang 71 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hiện những phép nhân sau:

a)(-12).(-12);

b)(-137).(-15).

Lời giải:

a) (-12).(-12)  = 12. 12 = 144;

b) (-137).(-15) = 137. 15 = 2 055.

Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu “?” bằng số sao cho số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích những số trong hai ô kề với nó ở hàng dưới (H.3.18)

Lời giải:

Vì mỗi ô ở hàng trên bằng tích những số trong hai ô kề với nó ở hàng dưới nên ta với:

+) - 1 = ?. (-1)  

+) 1 = ?. (-1)  

Do đó ? dòng cuối từ trái sang là Một và -1

Tương tự:

Ở dòng thứ ba: ? = 1. (-1) = -1

Ở dòng thứ hai: 

+) ? trước nhất từ trái sang: ? = (-1) . (- 1) = 1. 1 = 1

+) ? thứ hai từ trái sang là: ? = (- 1). 1 = - 1

Ở dòng trước nhất: ? = 1. (- 1) = - 1

Ta được kết quả:

Nghi vấn trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Tính a(b + c) và ab + ac lúc a = - 2, b = 14, c = - 4.

Lời giải:

Với a = - 2, b = 14, c = - 4 ta với:

+) a(b + c) = (- 2).[14 + (- 4)] = (- 2).(14 - 4) = (- 2).10 = - (2.10) = - 20

+) ab + ac = (- 2).14 + (- 2).(- 4) = - (2.14) + 2.4 = - 28 + 8 = - (28 – 8) = - 20.

Tập luyện 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

1. a) Tính trị giá của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6). 

    b) Tích P sẽ thay đổi thế nào nếu ta đổi dấu tất cả những thừa số?

2. Tính 4. (-39) - 4. (-14).

Lời giải:

1. a) P = 3. (- 4). 5. (- 6) 

          = 3. (- 6). (- 4). 5 (tính chất giao hoán)

          = [3. (- 6)]. [(- 4). 5] (tính chất kết hợp)

          = [- (3. 6)]. [- (4. 5)]

          = (- 18). (- 20)

          = 18. 20

          = 360

    b) Nếu ta đổi dấu tất cả những thừa số, ta với:

P= (- 3). 4. (- 5). 6 = [(- 3). (- 5)]. [4. 6] = 3. 5. 4. 6 = (3. 6). (5. 4) = 18. 20 = 360

Nên P = P'

Do đó tích P ko thay đổi.

2) 4. (-39) - 4. (-14) 

 = 4. [-39 – (- 14)]   (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ)

 = 4. (- 39 + 14)

 = 4. [- (39 – 14)] 

 = 4. (-25) 

 = - (4. 25)

 = - 100.

Giải bài tập SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức Bài 16

Bài 3.32 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Nhân hai số khác dấu:

a) 24.(-25);

b) (-15).12.

Lời giải:

a) 24.(-25) = - (24. 25) = - 600.

b) (-15).12 = - (15. 12) = - 180.

Bài 3.33 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Nhân hai số cùng dấu:

a)(-298).(-4); 

b)(-10).(-135).

Lời giải:

a) (-298).(-4) = 298. 4 = 1 192.

b) (-10).(-135) = 10. 135 = 1 350.

Bài 3.34 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó với

a) Ba thừa số mang dấu âm, những thừa số khác đều dương?

b) Bốn thừa số mang dấu âm, những thừa số khác đều dương?

Lời giải:

a) Ta thấy tích của hai số cùng mang dấu âm sẽ mang dấu dương. Do đó tích của số chẵn những thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu dương. Vì thế tích của ba thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu âm.

Vậy tích của ba thừa số mang dấu âm, những thừa số khác đều dương sẽ mang dấu âm.

b) Tích của bốn thừa số mang dấu âm (vì với số chẵn những thừa số mang dấu âm) sẽ mang dấu dương.

Vậy tích của bốn thừa số mang dấu âm, những thừa số khác đều dương sẽ mang dấu dương.

Bài 3.35 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính một cách hợp lí:

a) 4.(1 930 + Hai 019) + 4.(-Hai 019); 

b) (-3). (-17) + 3. (120 - 17).

Lời giải:

a) 4. (1 930 + Hai 019) + 4. (-Hai 019) 

= 4. (1 930 + Hai 019 - Hai 019) (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cùng)

= 4. (1 930 + 0)

= 4. 1 930 

= 7 720

b) (-3). (-17) + 3. (120 - 17) 

= 3.17 + 3. (120 - 17) 

= 3. (17 + 120 - 17) (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cùng)

= 3. (17 – 17 + 120)

= 3. (0 + 120)

= 3. 120

= 360.

Bài 3.36 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Vì tích của hai số tự nhiên n và m là 36 nên m.n = 36 (1)

Ta với: n.(-m) = - (n.m) = - (m.n) = -36 (vì m.n = 36 theo (1))

(- n).(- m) = n.m = m.n = 36 (theo (1))

Vậy n.(-m) = - 36; (-n).(-m) = 36.

Bài 3.37 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính trị giá của biểu thức sau một cách hợp lí:

a) (- 8).72 + 8.(-19) - (-8); 

b) (- 27).1 011 -  27.(-12) + 27.(-1). 

Lời giải:

a) (- 8).72 + 8.(-19) - (-8) 

= (- 8).72 + (- 8).19 + 8

= (- 8).72 + (- 8). 19 + (- 8). (- 1)

= (-8).[72 + 19 + (- 1)] 

= (- 8).(72 + 19 – 1)

= (- 8).90 

= - (8.90)

= - 720.

b) (- 27).1 011 -  27.(-12) + 27.(-1) 

= 27.(-1 011) – 27.(-12) + 27.(-1) 

= 27.(-1 011 + 12 - 1) 

= 27.(-1 000) 

= - (27.1 000)

= - 27 000.

Bài 3.38 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như Hình 3.19. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Hỏi trong ba bạn, bạn nào đạt điểm cao nhất?

Lời giải:

Số điểm của An là: 

10.1 + 2.7 + 1.(- 1) + 1.(- 3) = 20

Số điểm của Bình là: 

 2.10 + 1.3 + 2.(- 3) = 17

Số điểm của Cường là:  

3.7 + 1.3 + 1.(-1) = 23

Vì 17 < 20 < 23 nên bạn Cường đạt điểm cao nhất

Vậy bạn Cường đạt điểm cao nhất.

►►CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download Giải bài tập Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên Kết Nối Tri Thức ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán lớp 6 Bài 16 Phép nhân số nguyên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống từ website giaitoan.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 6 bài 16.

Giải Toán lớp 6 tập Một Bài 16 Phép nhân số nguyên

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Bài 16 Phép nhân số nguyên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống với lời giải chi tiết, rõ ràng theo sườn chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6. Hướng dẫn và lời giải chi tiết bài tập Toán 6 này gồm những bài giải tương ứng với từng bài học trong sách tạo điều kiện cho những bạn học trò ôn tập và củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời những bạn tham khảo!

Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 16 Phép nhân số nguyên

Hoạt động 1 (SGK trang 70): 1. Thực hiện phép chia 135 : 9 ....

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 2 (SGK trang 70): a) Tìm những ước của – 9; ...

Xem lời giải chi tiết

Tập luyện 1 (SGK trang 70): 1. Thực hiện những phép nhân sau: ...

Xem lời giải chi tiết

Vận dụng 1 (SGK trang 70): Sử dụng phép nhân hai số nguyên khác dấu ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 3 (SGK trang 71): Quan sát ba dòng đầu và nhận xét ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 4 (SGK trang 71): Dựa vào nhận xét ở hợp động 3 ...

Xem lời giải chi tiết

Tập luyện 2 (SGK trang 71): Thực hiện những phép nhân sau: ...

Xem lời giải chi tiết

Nghi vấn (SGK trang 71): Tính a(b + c) và ab + ac lúc a = - 2, b = 14, c = - 4. 

Xem lời giải chi tiết

Tập luyện 3 (SGK trang 72): 1. a) Tính trị giá của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6). 

Xem lời giải chi tiết

Bài 3.32 (SGK trang 72): Nhân hai số khác dấu: ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 3.33 (SGK trang 72): Nhân hai số cùng dấu: ....

Xem lời giải chi tiết

Bài 3.34 (SGK trang 72): Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 3.35 (SGK trang 72): Tính một cách hợp lí: ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 3.36 (SGK trang 72): Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36 ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 3.37 (SGK trang 72): Tính trị giá của biểu thức sau một cách hợp lí: ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 3.38 (SGK trang 72): Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia ...

Xem lời giải chi tiết

------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho những bài tập SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 16 Phép nhân số nguyên dành cho những em học trò tham khảo, nắm được cách giải những dạng toán của Chương 3: Số nguyên. Qua đó giúp những em học trò ôn tập chuẩn bị cho những bài thi giữa và cuối học kì lớp 6. Ngoài ra GiaiToan xin giới thiệu tới quý thầy cô và học trò những tài liệu liên quan:

 • Giải Toán 6 sách Cánh Diều
 • Giải Toán lớp 6 sách Chân trời thông minh
 • Tập luyện Toán lớp 6
 • Đề thi học kì Một lớp 6 Với đáp án chi tiết

Một số câu hòi Toán lớp 6 đặc sắc:

 • Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên phố thẳng d sao cho B nằm giữa A và C
 • Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó ko với ba điểm nào thẳng hàng
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+4 chia hết cho n+1
 • Một số nguyên sau lúc làm tròn tới hàng nghìn cho kết quả là 110 000
 • Bác bỏ Hà với hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/Hai chiều dài của nó
 • Chứng minh A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 +…+ 2^97+ 2^98 + 2^99 chia hết cho 7
 • Tìm số tự nhiên lúc chia cho 2,3,4,5 thì dư Hai và số đó là số to nhất với 3 chữ số
 • Từ Một tới 100 với bao nhiêu số chia hết cho Hai với bao nhiêu số chia hết cho 5?
 • Chứng minh 5 + 5^2 + 5^3 + . . . + 5^99 + 5^100 chia hết cho 6

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *