Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải SGK Toán lớp 6 trang 12 tập Hai Chân trời thông minh - Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số. Bài 6 trang 12: Tiêu dùng phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong mỗi hình sau

Bài Một trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Vận dụng tính chất Một và tính chất Hai để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) (frac{{21}}{{13}});      b) (frac{{12}}{{ - 25}});     c) (frac{{18}}{{ - 48}});     d) (frac{{ - 42}}{{ - 24}}).

Phương pháp:

Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phần số mới bằng phân số đã cho.

Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải:

- Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

- Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) Ta sở hữu thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

b) Ta sở hữu thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

c) Ta sở hữu thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

d) Ta sở hữu thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Bài Hai trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Rút gọn những phân số sau:

(frac{{12}}{{ - 24}}); (frac{{ - 39}}{{75}}); (frac{{132}}{{ - 264}}).

Phương pháp:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải:

Rút gọn những phân số trên (chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng), ta được:

 

Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó sở hữu mẫu số dương:

(frac{1}{{ - 2}}); (frac{{ - 3}}{{ - 5}}); (frac{2}{{ - 7}}).

Phương pháp:

Nhân hoặc chia cả tử và mẫu của những phân số đã cho cho (( - 1)).

Lời giải:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Những phân số (frac{1}{{ - 2}}); (frac{{ - 3}}{{ - 5}}); (frac{2}{{ - 7}}) đều sở hữu mẫu là số nguyên âm.

Do đó để viết những phân số trên thành phân số sở hữu mẫu dương thì ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho cùng một số nguyên âm và là ước chung của tử số và mẫu số của phân số đó. 

Chẳng hạn:

Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Tiêu dùng phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiều phần của một giờ?

a) 15 phút;    b) 20 phút;    c) 45 phút;   d) 50 phút.

Phương pháp:

Phân số cần tìm = Số phút : 60

Sau đó rút gọn phân số trên.

Lời giải:

Đổi: Một giờ = 60 phút.

Để tìm phân số biểu thị số phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ, ta lấy số phút chia cho 60.

a) Phân số biểu thị 15 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{15}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được 

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 15 phút là (frac{{1}}{{4}})giờ.

b) Phân số biểu thị 20 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{20}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 20 phút là (frac{{1}}{{3}})giờ.

c) Phân số biểu thị 45 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{45}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 45 phút là (frac{{3}}{{4}}) giờ.

d) Phân số biểu thị 50 phút chiếm số phần của một giờ là (frac{{50}}{{60}})

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 50 phút là (frac{{5}}{{6}}) giờ.

Bài 5 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Tiêu dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg;   b) 55 kg;   c) 87 kg    d) 91 kg.

Phương pháp:

Một tạ = 100 kg,  Một tấn = 1000 kg.

Lời giải:

Những đơn vị đo khối lượng sắp xếp theo thứ tự từ to tới bé tuần tự là: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta sở hữu: Một tạ = 100 kg,  Một tấn = 1 000 kg.

Lúc đổi từ kg sang tạ, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số)

Lúc đổi từ kg sang tấn, ta chia số đó cho 1000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số để viết những đại lượng khối lượng theo tạ, theo tấn là:

Bài 6 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Tiêu dùng phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong mỗi hình sau.

Phương pháp:

Phân số biểu thị trường tô màu trong mỗi hình = Số ô tô màu/ tổng số ô

Lời giải:

- Hình a là hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau và tô màu Hai phần.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản sở hữu mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình a là

- Hình b sở hữu 12 hình tròn như nhau và tô màu 9 hình tròn.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản sở hữu mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình b là

- Hình c là hình chữ nhật được chia thành 49 phần bằng nhau và tô màu 15 phần.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản sở hữu mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình c là .

- Hình d là hình vuông được chia thành 49 phần bằng nhau và tô màu 25 phần.

Nên phân số biểu thị trường tô màu trong hình vẽ là:

Phân sốlà phân số tối giản sở hữu mẫu số dương.

Vậy phân số sở hữu mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong Hình d là

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *