Giải Toán lớp 6 trang 56 Tập 1 Kết nối tri thức

Với Giải Toán lớp 6 trang 56 Tập Một trong Bài tập cuối Chương Hai trang 56 Toán lớp 6 Tập Một Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập Toán lớp 6 trang 56.

Giải Toán lớp 6 trang 56 Tập Một Kết nối tri thức

Bài 2.53 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020} sao cho:

a) x - 12 chia hết cho 2;

b) x - 27 chia hết cho 3;

c) x + 20 chia hết cho 5;

d) x + 36 chia hết cho 9.

Lời giải:

a) x - 12 chia hết cho 2

Vì 12 chia hết cho Hai nên x chia hết cho Hai do đó x tận cùng là số chẵn

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, 108, 1 234, 2 020.

b) x - 27 chia hết cho 3;

Vì 27 chia hết cho 3 nên x chia hết cho 3 do đó tổng những chữ số của x chia hết cho 3

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189, 2 019.

c) x + 20 chia hết cho 5;

Vì 20 chia hết cho 5 nên x chia hết cho 5 do đó x mang chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 50, 2 020.

d) x + 36 chia hết cho 9

Vì 36 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9 do đó tổng những chữ số của x chia hết cho 9

Mà x ∈ {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020}

Vậy trị giá của x thỏa mãn là 108, 189.

Bài 2.54 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số yếu tố

a)142 + 52 + 22;

b) 400 : 5 + 40.

Lời giải:

a) 142 + 52 + 2= 196 + 25 + 4 = 225 

Phân tích 225 ra thừa số yếu tố:

Vậy 142 + 52 + 22 = 225 = 32.52

b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120

Phân tích 120 ra thừa số yếu tố

Vậy 400 : 5 + 40 = 120 =  23.3.5.

Bài 2.55 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98;

b) 36 và 54.

Lời giải:

a) Ta mang: 21 = 3.7;    98 = 2.72

+) Thừa số yếu tố chung là 7, thừa số yếu tố riêng là Hai và 3

+) Số mũ nhỏ nhất của 7 là Một nên ƯCLN(21, 98) = 7

+) Số mũ to nhất của Hai là 1, số mũ to nhất của 3 là 1, số mũ to nhất của 7 là Hai nên BCNN(21, 98) = 2.3.72= 294

Vậy ƯCLN(21, 98) = 7 ; BCNN(21, 98) = 2.3.72= 294.

b) Ta mang: 36 = 22.32;    54 = 2.33

+) Thừa số yếu tố chung là Hai và 3, ko mang thừa số yếu tố riêng

+) Số mũ nhỏ nhất của Hai là 1, số mũ nhỏ nhất của 3 là Hai nên ƯCLN(36, 54) =  2.32 = 18

+) Số mũ to nhất của Hai là 2, số mũ to nhất của 3 là 3 nên BCNN(36, 54) = 2.32 = 108

Vậy ƯCLN(36, 54) =  2.32 = 18; BCNN(36, 54) = 2.32 = 108.

Bài 2.56 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Những phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

a)

b)

Lời giải:

a) Ta mang: 27 = 33;    123 = 3.41

+) Thừa số yếu tố chung là 3

+) Số mũ nhỏ nhất của 3 là Một nên ƯCLN(27, 123) = 3. Do đó phân số chưa tối giản.

 . Ta được là phân số tối giản vì ƯCLN(9, 41) = 1.

b) Ta mang: 33 = 3.11;     77 = 7.11

+) Thừa số yếu tố chung là 11

+) Số mũ nhỏ nhất của 11 là Một nên ƯCLN(33, 77) = 11. Do đó phân số chưa tối giản.

. Ta được là phân số tối giản vì ƯCLN(3, 7) = 1.

Bài 2.57 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hiện phép tính:

a)

b)

Lời giải:

a) Ta mang: 12 = 22.3;  16 = 24 nên BCNN(12, 16) = 24.3 = 48 nên ta mang thể chọn mẫu chung là 48.

b) Ta mang: 15 = 3.5;    9 = 32 nên BCNN(15, 9) = 32.5 = 45 nên ta mang thể chọn mẫu chung là 45.

Bài 2.58 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Mang 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào 

những túi sao cho mỗi túi đều mang cam, xoài, bơ.  Hỏi Mai mang thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

Lời giải:

Số túi quà nhiều nhất mà Mai chia được là ƯCLN(12, 18, 30)

Ta mang: 12 = 22.3

           18 = 2.32

           30 = 2.3.5

+) Những thừa số yếu tố chung là Hai và 3. Số mũ nhỏ nhất của Hai là 1, số mũ nhỏ nhất của 4 là 1

Do đó: ƯCLN(12, 18, 30) = 2.3 = 6

Vậy Mai mang thể chia được nhiều nhất 6 túi quà.

Bài 2.59 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Bác bỏ Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu chưng đấy làm hai việc đó song song vào tháng 4 năm nay, thì lần sắp nhất tiếp theo chưng đấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng mấy.

Lời giải:

Số tháng ít nhất tiếp theo mà chưng Nam làm hai việc đó cùng một tháng là BCNN(3, 6)

Vì ⁝3 nên BCNN(3, 6) = 6

Do đó sau 6 tháng nữa chưng sẽ làm hai việc cùng một tháng.

Nếu chưng đấy làm hai việc đó song song vào tháng 4 năm nay, thì sắp nhất lần tiếp theo chưng đấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng 4 + 6 = 10.

Vậy lần sắp nhất tiếp theo chưng đấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng 10.

Bài 2.60 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số yếu tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Lời giải:

Vì  mỗi số yếu tố chỉ mang ước là Một và chính nó mà 79 và 97 là hai số yếu tố khác nhau nên ƯCLN(79, 97) = Một và BCNN(79, 97) = 79.97 = 7 663.

Bài 2.61 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Biết hai số 3a.52 và 33.5b mang ƯCLN là 33.52 và BCNN là 34.53. Tìm a và b.

Lời giải:

ƯCLN (3a.52; 33.5b). BCNN = (3a.52; 33.5b) = ( 33.53).(34.53)

= (33.34).(52.53) = 33+4.52+3 = 37.55

Tích của Hai số đã cho:(3a.52).(33.5b) = ( 3a.33).(52.5b) = 3a+3.5b+2

Ta mang tích của hai số bằng tích của ƯCLN và BCNN của hai số đấy nên:

37.55= 3a+3.5b+2. Do đó: a + 3 = 7 ⇒ a = 7 – 3 = 4

                                   và  b + 2 = 5 ⇒ b = 5 -2

Vậy a = 4 và b = 3.

Bài 2.62 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài toán cổ

Bác bỏ kia chăn vịt khác thường

Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa

Hàng Hai xếp thấy chưa vừa

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con

Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn

Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy 

Xếp thành hàng 7, đẹp thay

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài.

                                   (Biết số vịt chưa tới 200 con)

Lời giải:

Giả sử mang a con vịt.

Theo những dữ kiện đề bài cho:

Hàng Hai xếp vẫn chưa vừa tức thị a là số lẻ ⇒ a + 1 ⋮ 2 (1)

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa Một con tức thị (a – 1) ⋮ 3 (2)

Hàng xếp 5 thiếu Một con mới đầy tức thị (a + 1) ⋮ 5 (3)

Xếp thành hàng 7, đẹp thay tức thị a ⋮ 7 (4)

Số vịt chưa tới 200 con tức thị a < 200.

Từ (1) và (3) suy ra (a + 1) ∈ BC(2; 5) = B(10) = {0; 10; 20; 30; 40; …}.

a ⋮ 7 nên a + Một chia 7 dư 1.

Những số là bội của 10, chia 7 dư Một là 50; 120; 190; 260; …

Mà a + 1 ≤ 200 nên a + 1 = 50; 120 hoặc 190.

– Trường hợp 1: a + 1 = 50 thì a = 49 ⋮ 7 (t/m (4))

a – 1 = 48 ⋮ 3 (t/m (2)).

Vậy a = 49 (thỏa mãn).

– Trường hợp 2: a + 1= 120

Suy ra a = 119, suy ra a – 1 = 118 ⋮̸ 3 (ko thỏa mãn (2)) (Loại).

– Trường hợp 3: a + 1 = 190

Suy ra a = 189, suy ra a – 1 = 188 ⋮̸ 3 (ko thỏa mãn (2)) (Loại).

Vậy số vịt là 49 con.

  • Toán lớp 6 Bài 13: Tập hợp những số nguyên

  • Toán lớp 6 Bài 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên

  • Toán lớp 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

  • Toán lớp 6 Tập tành chung trang 69

  • Toán lớp 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *