Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75 – 76 Bài 60 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 75 - 76 Bài 60 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 75 - 76 Bài 60 Tiết Hai sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài một Trang 75 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2

Đặt tính rồi tính.

374 + 534

………………

………………

………………

619 + 4

………………

………………

………………

570 + 150

………………

………………

………………

23 + 286

………………

………………

………………

Trả lời:

Em đặt tính theo cột dọc, viết một số ở trên, một số ở dưới sao cho những chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cùng: em cùng tuần tự những chữ số hàng đơn vị, rồi tới hàng chục và cùng những chữ số hàng trăm, chú ý sở hữu nhớ.

 

Bài Hai Trang 75 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2

Tính nhẩm.

100 + 900 =………………

700 + 300 =………………

600 + 400 =………………

Trả lời:

Em thục hiện tính nhẩm cùng những số tròn trăm

100 là một trăm, 900 là 9 trăm  à một trăm + 9 trăm = 10 trăm (= 1000)

700 là 7 trăm, 300 là 3 trăm à 7 trăm + 3 trăm = 10 trăm (= 1000)

600 là 6 trăm, 400 là 4 trăm à 6 trăm + 4 trăm = 10 trăm (= 1000)

Kết quả như sau:

100 + 900 = 1000

700 + 300 = 1000

600 + 400 = 1000 

Bài 3 Trang 76 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2 

Để ngăn quân giặc, nhà vua cho đóng những bãi cọc gỗ ở đáy sông. Một bãi cọc gỗ sở hữu 225 chiếc cọc. Bãi cọc kế bên sở hữu 256 chiếc cọc. Hỏi cả Hai bãi cọc sở hữu bao nhiêu chiếc cọc?

Trả lời:

Đề bài yêu cầu đi tìm cả Hai bãi cọc sở hữu bao nhiêu chiếc cọc nên em sử dụng phép tính cùng, lấy số cọc bãi thứ nhất cùng với số cọc bãi thứ hai. 

Bài giải

Cả Hai bãi cọc sở hữu số chiếc cọc là:

225 + 256 = 481 (chiếc)

Đáp số: 481 chiếc cọc.

Bài 4 Trang 76 Vở bài tập Toán lớp Hai Tập 2

Em hãy tô màu đường đi của bạn Dũng từ vựng trí đang đứng tới chỗ phi thuyền. Biết từ mỗi ô, bạn Dũng đi theo con đường ghi kết quả của phép tính trên ô đó.

Trả lời:

Em thấy 7 × 5 = 35, do vậy bạn Dũng đi tới ô sở hữu phép tính 35 + 50 

35 + 50 = 85, bạn Dũng đi tới ô sở hữu phép tính 85 + 60 

85 + 60 = 145, bạn Dũng đi tới ô sở hữu phép tính 145 + 260 

145 + 260 = 405, bạn Dũng đi tới ô sở hữu phép tính 400 + 600 

400 + 600 = 1000, bạn Dũng đã đi tới chỗ phi thuyền.

Đường đi của Dũng như sau:


 

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

  • Giải sgk Toán lớp Hai Bài 60: Phép cùng (sở hữu nhớ) trong phạm vi 1000 (trang 83)

  • Bài 60 Tiết một trang 74 - 75 Tập 2
  • Bài 60 Tiết 3 trang 76 - 77 Tập 2

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *