Toán lớp 4 trang 161, 162 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Toán lớp 4 trang 161, 162 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 161, 162 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) - Cô Minh Châu (Thầy giáo VietJack)

Giải Toán lớp 4 trang 161 Bài 1: Trong những số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20 601 :

a) Số nào chia hết cho 2 ? Số nào nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ?

c) Số nào chia hết cho cả Hai và 5 ?

d) Số nào chia hết cho 5 nhưng ko chia hết cho 3 ?

e) Số nào chia hết cho cả Hai và 9 ?

Lời giải:

a) Những số chia hết cho Hai là : 7362; 2640; 4136.

Những số chia hết cho 5 là : 605; 2640.

b) Những số chia hết cho 3 là : 7362; 2640; 20 601.

Những số chia hết cho 9 là : 7362; 20601.

c) Số chia hết cho cả hai Hai và 5 là 2640.

d) Số chia hết cho 5 nhưng ko chia hết cho 3 là 605.

e) Số ko chia hết cho cả Hai và 9 là 605 và 1207.

Nói thêm :

a) Nếu chữ số tận cùng của một số chia hết cho 2 ( hoặc 5) thì số đó chia hết cho 2 (hoặc 5).

b) Nếu tổng những chữ số của một số chia hết cho 3 (hoặc 9) thì số đó chia hết cho 3 (hoặc 9).

c) Nếu một số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả Hai và 5.

d) Để giải câu d) ta chọn trong những số chia hết cho 5 ở câu a) số ko chia hế cho 3.

e) Để giải câu e) ta chọn ra những số ko chia hết cho 2 ( 605; 1207; 20 601) rồi chọn ra những số ko chia hết cho 9 trong ba số đó.

Giải Toán lớp 4 trang 162 Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được :

a) ..52 chia hết cho 3.

b) 1..8 chia hết cho 9

c) 92.. chia hết cho cả Hai và 5;

d) 25.. chia hết cho cả 5 và 3.

Lời giải:

a) Để số ...52  chia hết cho 3 ta với thể viết vào chỗ chấm một trong những chữ số 2, 5 , 8.

b) Tương tự, để số 1...8 chia hết cho 9 ta với thể viết vào chỗ chấm số 0 hoặc 9.

c) Để 92... ta viết 0 vào chỗ chấm.

d) 25... chia hết cho 5 ta cần viết vào chỗ chấm số  0 hoặc 5.

- Nếu điền số 0 ta với số 250. Số 250 ko chia hết cho 3 (Loại).

- Nếu điền số 5 ta với số 255. Số 255 chia hết cho 3 (Chọn).

 Vậy ta viết chữ số 5 vào chỗ chấm.

Giải Toán lớp 4 trang 162 Bài 3: Tìm x, biết 23 < x < 31 và là số lẻ chia hết cho 5.

Lời giải:

Vì x chia hết cho 5 nên x với chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Mà x là số lẻ nên x với chữ số tận cùng là 5.

Lại với 23 < x < 31 nên x = 25.

Giải Toán lớp 4 trang 162 Bài 4: Với ba chữ số 0; 5; Hai hãy viết những số với ba chữ số ( mỗi số với cả ba chữ số đó ) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết chia hết cho 2.

Lời giải:

Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho Hai phải với chữ số tận cùng bằng 0.

Do đó với ba chữ số 0; 5; Hai ta viết được những số với ba chữ số (mỗi số với cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2 là: 250; 520.

Giải Toán lớp 4 trang 162 Bài 5: Mẹ tậu một số cam rồi xếp vào những đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết số cam, nếu xếp 5 đĩa thì cũng vừa hết số cam đó. Biết rằng số cam ít hơn 20 quả, hỏi mẹ tậu bao nhiêu quả cam ?

Lời giải:

Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết số cam, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vừa hết số cam đó nên số cam phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.

Lại với số cam ít hơn 20 quả vậy số cam là 15 quả.

Bài giảng: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) - Cô Nguyễn Thị Điềm (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên
 • Giải Toán lớp 4 trang 163 Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 Ôn tập về biểu đồ
 • Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 Ôn tập về phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 Ôn tập về những phép tính với phân số
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 với đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 với đáp án
--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán lớp 4 trang 161 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán trang 161.Toán lớp 4 trang 161 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 161 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 161 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) - Cô Minh Châu (Thầy giáo VietJack)

989 ... 1321                                              34 579 ... 34 601

27 105 ... 7985                                         150 482 ... 150 459

8300 : 10 ... 830                                       72 600 ... 726 × 100

Lời giải:

989 < 1321                                               34 579 < 34 601

8300 : 10 = 830                                        72 600 = 726 × 100

Giải Toán lớp 4 trang 161 Bài 2: Viết những số theo thứ tự từ bé tới to :

a) 7426; 999; 7642; 7624 

b) 3158; 3518; 1853; 3190

Lời giải:

a) Ta với 999 < 7426 < 7624 < 7642.

Vậy những số viết theo thứ tự từ bé tới to là: 999; 7426; 7624; 7642.

b) Ta với: 1853 < 3158 < 3190 < 3518.

Vậy những số viết theo thứ tự từ bé tới to là: 1853; 3158; 3190; 3518.

Giải Toán lớp 4 trang 161 Bài 3: Viết những số theo thứ tự từ to tới bé :

a) 1567; 1590; 897; 10 261

b) 2476; 4270; 2490; 2518

Lời giải:

Vậy những số viết theo thứ tự từ to tới bé là:10261; 1590; 1567; 897.

Vậy những số viết theo thứ tự từ to tới bé là: 4270; 2518; 2490; 2476.

Giải Toán lớp 4 trang 161 Bài 4: a) Viết số bé nhất : với một chữ số; với hai chữ số; với ba chữ số.

b) Viết số to nhất với một chữ số : với hai chữ số, với ba chữ số.

c) Viết số lẻ bé nhất : với một chữ số, với hai chữ số, với ba chữ số.

d) Viết số chẵn to nhất : với một chữ số, với hai chữ số, với ba chữ số.

Lời giải:

a) Số bé nhất: với một chữ số; với hai chữ số; với ba chữ số tuần tự là 0; 10; 100.

b) Số to nhất: với một chữ số; với hai chữ số; với ba chữ số tuần tự là 9; 99; 999.

c) Số lẻ bé nhất: với một chữ số; với hai chữ số; với ba chữ số tuần tự là 1; 11; 101.

d) Số chẵn to nhất: với một chữ số; với hai chữ số; với ba chữ số tuần tự là 8; 98; 998.

Giải Toán lớp 4 trang 161 Bài 5: Tìm x , biết 57 < x < 62 và :

a) x là số chẵn;

b) x là số lẻ;

c) x là số tròn chục.

Lời giải:

a) Những số chẵn to hơn 57 và bé hơn 62 là 58 và 60.

Vậy x là : 58; 60.

b) Những số lẻ to hơn 57 và bé hơn 62 là 59, 61.

Vậy x là : 59; 61.

c) Số tròn chục to hơn 57 và bé hơn 62 là 60.

Vậy x là :60.

Bài giảng: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) - Cô Nguyễn Thị Điềm (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên
 • Giải Toán lớp 4 trang 163 Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 Ôn tập về biểu đồ
 • Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 Ôn tập về phân số
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 với đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *