Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời kì: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: : Kết quả phép cùng 45,8 + Hai là:

 A. 46,0

 B. 47,8

 C. 65,8

 D. 45,0

Câu 2: : Kết quả phép trừ 65,7 – 5 là:

 A. 60,7

 B. 65,2

 C. 15,7

 D. 607

Câu 3: 9,5 – x = 2,9. Trị giá của x là:

 A. 11,4

 B. 66

 C. 6,6

 D. 114

Câu 4: Kết quả của phép nhân 5,67 x2 là:

 A. 1134

 B. 11,34

 C. 1,134

 D. 113,4

Câu 5: Một shop ngày thứ nhất bán được 35,5 mét vải, ngày thứ hai bán gấp đôi ngày thứ nhất và kém ngày thứ ba 3 mét. Cả ba ngày shop đó bán số mét vải là:

 A. 106,5 m

 B. 74 m

 C. 50 m

 D. 180,5 m

Câu 6: Một thùng đựng 39,75 kg đường, người ta lấy ra 10,5 rồi lại lấy tiếp 5 kg đường nữa. Số đường trong thùng còn lại là:

 A. 29,25kg

 B. 24,25 kg

 C. 15,5 kg

 D. 29,Hai kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

12,34 + 23,5  325,7 - 123,78  321 + 247,09  12,5 x 8

Câu 2: : Tổng của ba số là 6,9. Tìm ba số đó biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 3,5, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 5,7.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được Một điểm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

 12,34 + 23,5 = 35,84

 325,7 - 123,78 = 201,92

 321 + 247,09 = 568, 09

 12,5 x 8 = 100

Câu 2: : Tổng của ba số là 6,9. Tìm ba số đó biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 3,5, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 5,7.

Bài giải

Số thứ ba là:

  6,9 - 3,5 = 3,4    

Số thứ hai là:

  5,7 - 3,4 = 2,3    

Số thứ nhất là:

  3,5 - 2,3 = 1,2    

    Đáp số: 1,2; 2,3; 3,4    

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: : Kết quả phép cùng 56 + 2,98 là:

 A. 3,54

 B. 58,98

 C. 354

 D. 5898

Câu 2: : Kết quả phép trừ 423,7 – 34,45 là:

 A. 389,35

 B. 79,2

 C. 7,92

 D. 389,25

Câu 3: 954,8 + x = 9989. Trị giá của x là:

 A. 9034,2

 B. 9035,8

 C. 44,1

 D. 90342

Câu 4: Kết quả của phép nhân 23,5 x 13 là:

 A. 3055

 B. 94

 C. 305,5

 D. 3,055

Câu 5: Ba con gà cân nặng 10,7 kg. Con thứ nhất cân nặng 2,5 kg, con thứ hai nặng gấp đôi con thứ nhất. Con thứ ba nặng số ki – lô – gam là:

 A. 5kg

 B. 3,Hai kg

 C. 8,Hai kg

 D. 5,7 kg

Câu 6: Một xe máy mỗi giờ đi được 40,5 km. Trong 5 giờ xe máy đó đi được số ki – lô – mét là:

 A. 202,5 km

 B. 2,025 km

 C. 200,5 km

 D. 2,005 km

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 12,3 + 34,56 + 8,7    b. 12,56 + 34,46 + 87,44 + 5,54

Câu 2: (1,5 điểm): Tìm x

2,3 2 + x = 14,32    x + 23,1 = 31,2 + 3,56

Câu 3: (1,5 điểm): Một shop ngày đầu bán được 44,5 kg gạo, ngày thứ hai bán được 53,5 kg, ngày thứ ba bán được bằng trung bình cùng của hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày shop bán được bao nhiêu kg gạo ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: : Kết quả phép cùng 356,7 + 12,98 là:

 A. 369,68

 B. 368,68

 C. 48,65

 D. 486,5

Câu 2: : Kết quả phép trừ 556 – 34,7 là:

 A. 522,7

 B. 20,9

 C. 521,3

 D. 5213

Câu 3: x - 34,6 = 89. Trị giá của x là:

 A. 54,5

 B. 55,6

 C. 123,6

 D. 113,6

Câu 4: Kết quả của phép nhân 3,05 x 312 là:

 A. 951,6

 B. 95,16

 C. 941,6

 D. 94,16

Câu 5: Trung bình mỗi ngày số thức ăn cho một trang trại nuôi gà là 40,5 kg. Số tạ thức ăn nuôi gà của trang trại trong Một tuần lễ là:

 A. 283,5 tạ

 B. 290,5 tạ

 C. 2,835 tạ

 D. 2,905 tạ

Câu 6: : Tổng ba số là 10.Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 6,5. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 6,7.Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 6,8. Số thứ ba là:

 A. 3,3

 B. 3,2

 C. 2,5

 D. 3,5

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: : Tìm số tự nhiên x biết

 a. 2,25 +2,35 < x < 0,754 + 4,85

 b. 17+ 2,36 < x < 17,5 +3,13

Câu 2:(1,5 điểm): Tính trị giá của biểu thức:

 12,54 + 65,8 - 64,67

 45,9 - 35,12 + 12

 698 + 23,65 - 234,7

Câu 3: (1,5 điểm) Một lớp học mang 3 tổ học trò cùng nhặt giấy vụn. Tổ Một và tổ Hai thu nhật được 25,3 kg. Tổ Một và tổ 3 nhặt được 36,Hai kg, tổ Hai và tổ 3 nhặt được 24,5 kg. Hỏi lớp học đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy loại ?

Tải xuống

  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 mang đáp án (Đề 2)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 mang đáp án (Đề 3)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 mang đáp án (Đề 1)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 mang đáp án (Đề 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *