Chuyên đề ước chung lớn nhất và ước chung nhỏ nhất Chuyên đề 4 Toán lớp 6

Chuyên đề ước chung to nhất và ước chung nhỏ nhất giúp những em học trò lớp 6 nắm thật chắc tri thức lý thuyết, cùng những ví dụ, những dạng bài tập vận dụng sở hữu đáp án kèm theo. Qua đó, tiện lợi so sánh kết quả ngay sau lúc làm bài.

Niên học 2022 - 2023, khối lớp 6 vẫn học theo 3 bộ sách mới là: Chân trời thông minh, Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều, ở bộ sách nào cũng đều sở hữu dạng bài Ước chung to nhất và ước chung nhỏ nhất, nên những em sở hữu thể ứng dụng cho cả 3 bộ sách. Mời những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Chuyên đề ước chung to nhất và ước chung nhỏ nhất lớp 6

I. KIẾN THỨC

1. Ước và Bội.

Nếu sở hữu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b được gọi là ước của a.

Ví dụ : 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được gọi là ước của 18.

2. Cách tìm bội

Ta sở hữu thể tìm những bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đớ với tuần tự 0, 1, 2, 3, ...

Ví dụ : B(6) = {0 ; 6 ; 12 ; 18 ; ... }

3. Cách tìm ước.

Ví dụ : Ư(16) = {16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1}

4. Số nhân tố.

Số nhân tố là số tự nhiên to hơn 1, chỉ sở hữu hai ước là Một và chính nó

Ví dụ : Ư(13) = {13 ; 1} nên 13 là số nhân tố.

5. Ước chung.

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả những số đó.

6. Ước chung to nhất - ƯCLN

Ước chung to nhất của hai hay nhiều số là số to nhất trong tập hợp những ước chung của những số đó.

7. Cách tìm ước chung to nhất - ƯCLN

Muốn tìm UCLN của của hai hay nhiều số to hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

 • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nhân tố.
 • Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung.
 • Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là UCLN phải tìm.

Ví dụ: Tìm UCLN (18 ; 30)

Ta sở hữu:

Bước 1: phân tích những số ra thừa số nhân tố.

18 = 2.32

30 = 2.3.5

Bước 2: thừa số nhân tố chung là Hai và 3

Bước 3: UCLN (18; 30) = 2.3 = 6

Chú ý: Nếu những số đã cho ko sở hữu thừa số nhân tố chung thì UCLN của chúng bằng 1.

Hai hay nhiều số sở hữu UCLN bằng Một gọi là những số nhân tố cùng nhau.

8. Cách tìm Ước thông qua UCLN.

Để tìm ước chung của những số đã cho, ta sở hữu tể tìm những ước của UCLN của những số đó.

9. Bội chung.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả những số đó

x ∈ BC (a, b) nếu x ⋮ a và x ⋮ b

x ∈ BC (a, b, c) nếu x ⋮ a; x ⋮ b; x ⋮ c

10. Những tìm bội chung nhỏ nhất. (BCNN)

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số to hơn 1, ta thực hiện theo ba bước sau:

 • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nhân tố.
 • Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung và riêng.
 • Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ to nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

11. Cách tìm bội chung thông qua BCNN.

Để tìm bội chung của những số đã cho, ta sở hữu thể tìm những bội của BCNN của những số đó.

II. DẠNG BÀI VỀ ƯCNN

Dạng 1: Tìm Ước chung to nhất của những số cho trước

Phương pháp: Thực hiện quy tắc ba bước đề tìm UCLN của hai hay nhiều số.

Ví dụ 1: Tìm UCLN của:

a) 16, 80, 176

b) 18, 30, 77.

Giải:

a) 16 = 24

80 = 5.24

176 = 11.24

Thừa số chung là 24 = 16 Đây là UCLN của 3 số đã cho.

b) 18 = 2.3^2

30 = 2.3.5

77 = 11.7

Ví dụ 2: Tìm UCLN rồi tìm những ước chung của:

a) 16 và 24

b) 180 và 234

c) 60, 90 và 135

Giải:

a) 16 = 24

24 = 3.23

Những ước chung của 16 và 24 chính là những ước của 8. Đó là: 1; 2; 4; 8.

Phần b và c gia sư môn toán lớp 6 chỉ đưa ra đáp án còn cách giải cụ thể những em hãy tự làm và tham khảo thêm hướng dẫn của những gia sư nhé.

b) UCLN(180,234). Những ước chung là: 1; 2; 3; 6; 9; 18.

c) UCLN(60, 90, 135). Những ước chung là: 1; 3; 5; 15.

Dạng 2: Bài toán đưa về việc tìm UCLN của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm UCLN của hai hay nhiều số.

Ví dụ: Tìm số tự nhiên a to nhất biết rằng 420 | a và 700 | a.

Giải:

Theo đề bài a phải là UCLN(420,700) mà UCLN(420, 700) = 140. Vậy a = 140.

Dạng 3: Tìm những ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

 • Tìm UCLN của hai hay nhiều số cho trước;
 • Tìm những ước của UCLN này;
 • Chọn trong những số đó những ước thỏa mãn điều kiện đã cho.

Ví dụ: Tìm những ước chung to hơn 20 của 144 và 192.

Hướng dẫn giải:

UCLN(144, 192) = 48.

Ước của 48 = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24; 48}

Những ước của 48 to hơn 20 là 24 và 48.

Vậy những ước chung to hơn 20 của 144 và 192 là 24 và 48.

III. DẠNG BÀI VỀ BCNN

Dạng 1: Nhận mặt và viết tập hợp những bội chung của hai hay nhiều số

Phương pháp giải

Để nhận mặt một số là bội chung của hai số, ta rà soát xem số này sở hữu chia hết cho hai số đó hay ko?

Để viết tập hợp những bội chung của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp những bội của mỗi số rồi tìm giao của những tập hợp đó.

Dạng 2: Tìm bội chung nhỏ nhất của những số cho trước

Phương pháp giải

Thực hiện quy tắc “ba bước” để tìm BCNN của hai hay nhiều số.

Mang thể nhẩm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách nhân số to nhất tuần tự với 1,2, 3,… cho tới lúc được kết quả là một số chia hết cho những số còn lại.

Dạng 3: Bài đưa về việc tìm bội chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải: Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm bội chung của hai hay nhiều số cho trước

Tìm BCNN của những số đó ;

Tìm những bội của những BCNN này;

Chọn trong số đó những bội thỏa mãn điều kiện đã cho.

– Tìm hai số lúc biết ƯCLN và BCNN

– Tìm hai số lúc biết tích và BCNN

– Tìm hai số lúc biết thương và BCNN

VD1: Tìm a, b biết a/b = 4/5 và [a, b] = 140.

IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG

A. Bài tập về ước chung

I. VÍ DỤ

Ví dụ 1.

1) Số 12 sở hữu là ước chung của 24 và 40 ko? Vì sao?

2) Số 13 sở hữu là ước chung của 65; 117; 195 ko? Vì sao?

Lời giải

1) Do 40 ko chia hết cho 12 nên 12 ko là ước chung của 24 và 40

2) Do 65 = 13.5; 117 = 13.9; 195 = 13.15 nên 13 là ước chung của 65; 117; 195

Ví dụ 2. Xác định những tập hợp

1) Ư(15); Ư(27); ƯC(15; 27)

2) Ư(16); Ư(20); Ư(30); ƯC(16; 20; 30)

Lời giải

Trước hết phân tích những số ra thừa số nhân tố, rồi dung nhận xét về ước số.

1) Do 15 = 3.5 nên Ư(15) = {1; 3; 5; 15}

Do 27 = 33 nên Ư(27) = {1; 3; 9; 27}. Từ đó suy ra ƯC(15; 27) = {1; 3}

2) Do 16 = 24; 20 = 22.5; 30 = 2.3.5

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}.

Từ đó suy ra ƯC(16; 20; 30) = {1; 2}

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Bài 1. Xác định những tập hợp

a) Ư(25); Ư(39); Ư(25; 39).

b) Ư(100);Ư(120);Ư(140);Ư(100; 120; 140).

Bài 2. Một khu đất hình chữ nhật dài 60 m, rộng 24 m. Người ta cần chia thành những khu đất hình vuông bằng nhau (độ dài cạnh là một tự nhiên mét) để trồng hoa. Hỏi sở hữu bao nhiêu cách chia? Cách chia nào thì diện tích hình vuông to nhất?

Bài 3. Bạn Lan sở hữu 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh, 66 viên bi vàng. Lan muốn chia đều số bi vào những túi sao cho mỗi túi đều sở hữu cả ba loại bi. Hỏi Lan sở hữu thể chia bằng mấy cách chia? Với cách chia bi vào nhiều túi nhất thì mỗi túi sở hữu bao nhiêu bi mỗi loại?

Bài 4. Linh và Loan sắm một số hộp bút chì màu, số bút đựng trong mỗi hộp bằng nhau và to hơn 1. Kết quả Linh sở hữu 15 bút chì màu, Loan sở hữu 18 bút chì màu. Hỏi mỗi hộp bút chì màu sở hữu bao nhiêu chiếc?

Bài 5. Hai lớp 6A và 6B tham gia phong trào “Tết trồng cây”. Mỗi em trồng được số cây như nhau. Kết quả lớp 6A trồng được 132 cây, lớp 6B trồng được 135 cây. Hỏi mỗi lớp sở hữu bao nhiêu học trò?

Bài 6. Tìm số tự nhiên a biết rằng lúc chia số 111 cho a thì dư 15, còn lúc chia 180 cho a thì dư 20

B. Bài tập về tìm ước chung to nhất

I. VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tìm ƯCLN của:

1) 32 và 80 2) 16; 32 và 128 3) 2009 và 3000

Lời giải

1) ƯCLN(32; 80) = ƯCLN(32; 16) = ƯCLN(16; 0) = 16

2) ƯCLN(16; 32; 128) = ƯCLN(16; 0; 0) = 16

3) ƯCLN(2009; 3000) = ƯCLN(2009; 991) = ƯCLN(991; 27) = ƯCLN(27; 19) = 1

Ví dụ 2. Một mảnh đất hình chữ nhật sở hữu chiều dài 120m, chiều rộng 36m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn sở hữu một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tục bằng nhau. Hỏi số cây phải trồng ít nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Muốn số cây phải trồng ít nhất thì khoảng cách giữa hai cây trồng liên tục phải to nhất, ta gọi khoảng cách này là a mét () thì a phải là số to nhất sao cho và .

Vậy a = ƯCLN(120; 36)

Ta sở hữu 36 = 22.32; 120 = 23.3.5 nên a = 22.3 = 12

Vậy khoảng cách to nhất giữa hai cây trồng liên tục là 12 m

Chu vi của vườn là: (120 + 36).2 = 312 (m)

Tổng số cây ít nhất phải trồng là: 312 : 12 = 26 (cây)

Ví dụ 3. Tìm ƯCLN rồi tìm ước chung của những số sau

1) 60 và 88 2) 150; 168; 210

Lời giải

1) 60 = 22.3.5; 88 = 23.11

Nên ƯCLN(60; 88) = 22 = 4 ƯC(60; 88) = {1; 2; 4}

2) 150 = 2.3.52; 168 = 23.3.7; 210 = 2.3.5.7

Nên ƯCLN(150; 168; 210) = 2.3 = 6 ƯC(150; 168; 210) = {1; 2; 3; 6}

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 7. Tìm số tự nhiên a to hơn 25, biết rằng những số 525; 875; 280 đều chia hết cho a

Bài 8. Tìm ƯCLN và tập hợp ước chung của những số sau:

a) 10; 20; 70

b) 5661; 5291; 4292

Bài 9. Tìm ƯCLN của hai số tự nhiên a và a + 2

Bài 10. Cho ƯCLN(a; b) = 1. Hãy tìm ƯCLN(11a + 2b; 18a + 5b)

Bài 11. Trong cuộc thi học trò giỏi cấp Tỉnh cho ba môn Văn, Toán, Ngoại Ngữ sở hữu số học trò tham gia như sau: môn Văn sở hữu 96 học trò dự thi, môn Toán sở hữu 120 học trò dự thi, môn Ngoại Ngữ sở hữu 72 học trò dự thi. Trong buổi tổng kết giải những bạn được phân công đứng thành hàng dọc, sao cho mỗi hàng sở hữu số bạn thi mỗi môn bằng nhau. Hỏi sở hữu thể phân công học trò đứng thành ít nhất bao nhiêu hàng?

..............


--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Ước chung lớn nhất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Đại số lớp 6 từ website itoan.vn cho từ khoá giải bài tập ước chung to nhất.

Chắc hẳn những bạn vẫn nhớ rõ tri thức của bài học Ước và bội mới đây đúng ko nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu và cụ thể hơn về ước qua bài học Ước chung to nhất nhé! Bài học sở hữu chứa 3 phần chính: Tri thức cần nhớ, giải bài tập trong sách giáo khoa và phần bài tập tự luyện sở hữu kèm đáp án. Hi vọng là qua bài học những bạn sẽ lưu lại cho mình những tri thức trọng tâm.

Mục tiêu bài học Ước chung to nhất

Sau bài học hôm nay, chúng ta cùng quyết tâm đạt được những mục tiêu sau đây nhé!

 • Tìm ước chung to nhất bằng cách phân tích những số ra thừa số nhân tố .
 • Những kết luận và ví dụ thức tế .
 • Những bài tập vận dụng về ước chung to nhất giúp những con sở hữu tri thức vững hơn .

Lý thuyết cần nhớ bài Ước chung to nhất

Nào! Hãy cùng cô tới với phần lý thuyết của bài học, chú ý tìm hiểu thật kỹ nha!

1. Ước chung to nhất

Ước chung to nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số là số to nhất trong tập những ước chung của của những số đó.

Ví dụ:ƯC(27;36)={1;3;9} ⇒ƯCLN(27;36)=9.

Lưu ý: ƯCLN(a; 1)= 1 với mọi số tự nhiên a.

2. Tìm ước chung to nhất bằng cách phân tích những thừa số nhân tố

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nhân tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Ví dụ: Tìm ƯCLN(36;90)

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nhân tố.

36=22.32

90=2.32.5

Bước 2: Chọn ra những thừa số nhân tố chung.

Thừa số nhân tố chung: 2;3

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

ƯCLN(36;90)= 2.32=18

Lưu ý:

– Nếu những số đã cho ko sở hữu thừa số nhân tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1. Hai hay nhiều số sở hữu ƯCLN bằng 1 gọi là những số nhân tố cùng nhau.

– Trong những số đã cho, nếu số nhỏ nhất là ước của những số còn lại thì ƯCLN của những số đã cho chính là số nhỏ nhất đó.

3. Tìm ước chung thông qua tìm ước chung to nhất

Để tìm ước chung của những số đã cho, ta sở hữu thể tìm những ước của ƯCLN của những số đó.

Ví dụ: ƯCLN (27;36)=9⇒ƯC (27;36)=Ư (9)=1;3;9

Những bạn sở hữu thể tiếp thêm hứng thú học bài lúc nghe cô giáo Phạm Giang Yên Bình giảng bài cực thú vị trong video dưới đây.

Giải bài tập SGK Ước chung to nhất

Bài tập SGK rất sát với tri thức bài giảng, vậy nên cô và những bạn cùng nhau đi giải những bài tập này nhé!

Bài tập 139. 

Tìm ƯCLN của:

a) 56 và 140;                     b) 24, 84, 180;

c) 60 và 180;                     d) 15 và 19.

Hướng dẫn giải:

a) Ta sở hữu 56 = 23 . 7; 140 = 2. 5 . 7. Do đó ƯCLN(56,140) =  2 . 7 = 28;

b) Ta sở hữu  24 = 23 . 3; 84 = 22 . 3 . 7; 180 = 22 . 3. 5.

Vậy ƯCLN(24,84,180) =  22 . 3 = 12.

c) Vì 180⋮60 nên ƯCLN(60,180) = 60;

d) ƯCLN(15,19) = 1.

Bài tập 140.  

Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176;                                     b) 18, 30, 77.

Hướng dẫn giải:

a) Vì 80⋮16 và 176⋮16 nên ƯCLN(16, 80, 176) = 16;

b) Ta sở hữu 18 = 2 . 32 ; 30 = 2 . 3 . 5; 77 = 7 . 11.

Do đó 18 , 30, 77 ko sở hữu ước chung nào khác 1. Vậy ƯCLN(18,30,77) = 1.

Bài tập 141.

Mang hai số nhân tố cùng nhau nào mặc cả hai đều là hợp số ko ?

Hướng dẫn giải:

Mang hai số nhân tố cùng nhau mặc cả hai đều là hợp số. Ví dụ 4 và 9.

Thật vậy 4 = 22; 9 = 32, chúng là những hợp số mà ko sở hữu ước nhân tố nào chung. Vì thế ƯCLN(4,9) = 1; tức thị 4 và 9 là hai số nhân tố cùng nhau.

Bài tập 142. 

Tìm ƯCLN rồi tìm những ước chung của:
a) 16 và 24;             b) 180 và 234;               c) 60, 90, 135.

Hướng dẫn giải:

a) ƯCLN(16,24) = 8, ƯC (16, 24) = {1; 2; 4; 8};

b) Ta sở hữu 180 = 22 .  32 . 5; 234 = 2 . 32 . 13;

ƯCLN(180,234) = 2 .  32 = 18, ƯC (180, 234) = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

c) Ta sở hữu 60 = 22 .  3 . 5; 90 = 2 . 32 . 5; 135 = 33 . 5. Do đó

ƯCLN(60,90,135) = 3 . 5 = 15; ƯC (60, 90, 135) = {1; 3; 5; 15}.

Bài tập 143. 

Tìm số tự nhiên a to nhất, biết rằng 420 ⋮ a và 700⋮a.

Hướng dẫn giải:

Theo bài ra ta sở hữu: 420 ⋮ a và 700 ⋮ a; a là số tự nhiên, a to nhất.

Do đó: a = ƯCLN(420;700)

420 = 22 . 3 . 5 . 7

700 = 22 . 52 . 7

ƯCLN(420;700) =  22 . 5 . 7 = 140

Vậy a = 140

Bài tập 144.

Tìm những ước chung to hơn 20 của 144 và 192.

Hướng dẫn giải:

Ta sở hữu:

144 = 24 . 32

192 = 26 . 3

ƯCLN(144; 192) = 24 . 3 = 48

ƯC (144; 192) = {1;2;3;4;6;8;12;24;48}

Vậy những ước chung của 144 và 192 to hơn 20 là: 24; 48

Bài tập 145.  

Hướng dẫn giải:

Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ dài cạnh hình vuông phải là một ước chung của chiều rộng và chiều dài của tấm bìa.

Do đó muốn cho cạnh hình vuông là to nhất thì độ dài của cạnh phải là ƯCLN(75, 105).

Vì 75 = 3 . 52 ; 105 = 3 . 5 . 7 nên ƯCLN(75, 105) = 15.

Đáp số: 15cm.

Bài tập 146. 

Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112 ⋮ x, 140 ⋮ x và 10 < x < 20.

Hướng dẫn giải:

Theo đầu bài, x là một ước chung của 112 và 140. Vì 112 = 24 .  7;

140 = 22 . 5 .  7 nên ƯCLN(112, 140) = 22 .  7 = 28. Mỗi ước chung cuẩ 112 và 140 cũng là ước của 28 và trái lại. Trong số những ước của 28 chỉ sở hữu 14 thỏa mãn điều kiện 10 < 14 < 20.

ĐS: x = 14.

Bài tập 147.  

Hướng dẫn giải:

b) Theo câu a) thì a là một ước chung của 28 và 36.

Ta sở hữu: 28 = 22 .  7, 36 = 22 .  32.

ƯCLN(28,36) = 22 = 4. Do đó ƯC (28, 36) = {1; 2; 4}.

Vì a là một ước chung và to hơn Hai nên a = 4.

c) Số hộp bút Mai đã sắm là x và 4 . x = 28 nên x = 28 : 4 = 7.

Gọi số hộp bút Lan đã sắm là y, ta sở hữu 4 . y = 36. Do đó y = 36 : 4 = 9.

Vậy Mai đã sắm 7 hộp, Lan đã sắm 9 hộp.

Bài tập tự luyện Ước chung to nhất

Bài tập 1: Ước chung to nhất của 20 và 32 là:

A. 8

B. 5

C. 4

D. 2

Bài tập 2: Số tự nhiên a to nhất thỏa mãn 66⋮a và 132⋮a là:

A. a=16

B. a=33

C. a=11

D. a=66

Bài tập 3: Một đội y tế sở hữu 24 bác bỏ sĩ và 108 y tá. Mang thể chi đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bắc sĩ và số y tá được chia đều vào những tổ?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Bài tập 4: Hùng muốn cắt một tấm hình chữ nhật sở hữu kích thước 60cm và 96cm thành những mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết. Tính độ dài to nhất của cạnh hình vuông (số đo của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là xen ti mét)

A. 34

B. 12

C. 56

D. 78

Hướng dẫn giải bài tập tự luyện Ước chung to nhất

Bài tập 1: C

Bài tập 2: D

Bài tập 3: A

Bài tập 4: B

Lời kết

Bài học Ước chung to nhất đã đi tới hồi kết. Những bạn nỗ lực dành thời kì ôn tập lại tri thức và tập luyện nhiều hơn để làm bài tập thạo hơn nữa nha. Ngoài ra, ở Toppy còn cung ứng khá nhiều bài học hữu ích khác nữa, những bạn sở hữu thể đăng nhập vào trang web làm bài tập luyện, củng cố và tăng bài học hôm nay. Chúc những bạn học tốt!

 • Bội và ước của một số nguyên – Tổng hợp tri thức đại số lớp 6
 • Ước và bội – Hướng dẫn giải bài tập Đại số lớp 6
 • Phân tích một số ra thừa số nhân tố – Hướng dẫn Đại số 6
 • Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con – Hướng dẫn giải bài tập Toán 6
 • Phép nhân phân số – Học tốt toán lớp 6

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *