Giải SBT Vật lý 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều chính xác

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 2.Một trang 7

Hãy chỉ ra câu ko đúng.

A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời kì chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xilanh là chuyển động thẳng đều.

Giải bài 2.Hai SBT Vật lý lớp 10 trang 7

Câu nào đúng ?

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong trường hợp vật ko xuất phát từ điểm O, là:

A. s = vt.

B. x = x0 + vt.

C. x = vt.

D. một phương trình khác với những phương trình A, B, C.

Giải bài 2.3 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 7

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox mang dạng :

x = 5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng bao nhiêu ?

A. Từ điểm O, với véc tơ vận tốc tức thời 5 km/h.

B. Từ điểm O, với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với véc tơ vận tốc tức thời 5 km/h.

D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h.

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 2.4 trang 7

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox mang dạng :

x = 4t - 10 (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).

Quãng đường đi được của chất điểm sau Hai h chuyển động là bao nhiêu ?

A. -Hai km.       B. Hai km.       C. -8 km.       D. 8 km.

Lời giải:

2.1: Chọn đáp án D

2.2: Chọn đáp án B

2.3: Vận dụng phương trình chuyển động thẳng đều x= x0 + vt

x0 = 5 km ⇒ Chất điểm xuất phát từ điểm M cách O đoạn 5 km.

v = 60 km/h ⇒ véc tơ vận tốc tức thời là 60 km/h

Chọn đáp án D

2.4: Từ PT chuyển động của chất điểm x = 4t - 10 ⇒ véc tơ vận tốc tức thời chuyển động thẳng đều của chất điểm là v = 4 km/h

⇒ Quãng đường đi được của chất điểm sau Hai h chuyển động là: s = v.t = 4.2 = 8 km/h

Chọn đáp án D

Giải bài 2.5 SBT Vật lý lớp 10 trang 8

Một xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3 km trên một đường thẳng qua bến xe, và chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 80 km/h ra xa bến. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời khắc ô tô xuất phát làm mốc thời kì và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào ?

A. x = 3 + 80t.        B. x = (80 - 3)t.

C.x = 3 -80t.        D. x = 80t.

Giải bài 2.6 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 8

Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km mang hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên phố thẳng AB, theo chiều từ A tới B. Véc tơ vận tốc tức thời của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời khắc xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời kì và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của những ô tô trên như thế nào ?

A. Ô tô chạy từ A : xA = 54t; Ô tô chạy từ B : xB = 48t + 10.

B. Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10; Ô tô chạy từ B : xB = 48t.

C. Ô tô chạy từ A : xA = 54t; Ô tô chạy từ B: xB = 48t - 10.

D. Ô tô chạy từ A : xA = - 54t; Ô tô chạy từ B : xB = 48t.

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 2.7 trang 8

Cũng bài toán trên, hỏi khoảng thời kì từ lúc hai ô tô xuất phát tới lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A tới địa điểm hai xe gặp nhau là bao nhiêu ?

A. Một h ; 54 km.        B. Một h 20 ph ; 72 km.

C. Một h40 ph ; 90 km.        D. Hai h ; 108 km

Lời giải:

2.5: Vận dụng PT chuyển động thẳng đều x = x0 + vt

Theo dữ kiện của đề bài thì x0 = 3 km, v = 80 km/h ⇒ PT chuyển động là x = 3 + 80t

Chọn đáp án A

2.6: Vận dụng PT chuyển động thẳng đều x = x0 + vt

Theo dữ kiện của đề bài thì

x0A = 0 km, vA = 54 km/h ⇒ PT chuyển động của ô tô chạy từ A là xA = 54t

x0B = 10 km, vB = 48 km/h ⇒ PT chuyển động của ô tô chạy từ A là xB = 10 + 48t

Chọn đáp án A

2.7.Ô tô A đuổi kịp ô tô B thì xA = xB ⇒ 54t = 10 + 48t ⇒ t = 5/3 h = 1h 40 ph

Lúc đó vị trí gặp nhau cách A khoảng xA = 54. 5/3 = 90 km

Chọn đáp án C

Giải bài 2.8 SBT Vật lý lớp 10 trang 8 - 9

Hình 2.Một là đồ thị toạ độ - thời kì của môt chiếc ô tô chay từ A tới B trên một đường thẳng. Điểm A cách gốc toạ độ bao nhiêu kilômét ? Thời khắc xuất phát cách mốc thời kì mấy giờ ?

A. A trùng với gốc toạ độ o, xe xuất phát lúc 0 h, tính từ mốc thời kì.

B. A trùng với gốc toạ độ o, xe xuất phát lúc Một h, tính từ mốc thời kì.

C. A cách gốc o 30 km, xe xuất phát lúc 0 h.

D. A cách gốc o 30 km, xe xuất phát lúc Một h.

Giải bài 2.9 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 8 - 9

Cũng từ đồ thị toạ độ - thời kì ở hình 2.1, hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét và véc tơ vận tốc tức thời của xe là bao nhiêu ?

A. 150 km ; 30 km/h.        B. 150 km ; 37,5 km/h.

C. 120 km ; 30 km/h.        D. 120 km ; 37,5 km/h.

Lời giải:

2.8: Chọn đáp án D

2.9: Từ đồ thị ta thấy

+ A cách gốc tọa độ 30 km, B cách gốc tọa độ 150 km ⇒ quãng đường AB dài s = 150 - 30 = 120 km

+ Thời kì chuyển động từ A tới B là t = 5 - 1 = 4 h

⇒ Véc tơ vận tốc tức thời của xe là v = s/t = 120/4 = 30 km/h

Chọn đáp án C

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 2.10 trang 9

Một người đi xe đạp từ A tới B với tốc độ 12 km/h trong 1/3 quãng đường, 18 km/h trong 2/3 quãng đường còn lại. Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là

A. 15 km/h        B.15.43 km/h        C. 14.40 km/h        D. 10 km/h

Lời giải:

Chọn đáp án B

Giải bài 2.11 SBT Vật lý lớp 10 trang 9

Một tàu bay phản lực mang véc tơ vận tốc tức thời 700 km/h. Nếu muốn bay liên tục trên khoảng cách 1600 km thì tàu bay này phải bay trong thời kì bao lâu ?

Lời giải:

Vận dụng công thức: s = v.t ⇒ t = s/v = 1600/700 ≈ 2,3 h = Hai h 18 ph

Vậy tàu bay phải bay liên tục trong Hai h 18 ph

Giải bài 2.12 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 9

Một chiếc xe ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển động thẳng đều tới B, cách A 120 km.

a)Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe, biết rằng xe tới B lúc 8 giờ 30 phút.

b) Sau 30 phút đỗ tại B, xe chạy ngược về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Hỏi vào lúc mấy giờ ô tô sẽ về tới A ?

Lời giải:

a. Thời kì chuyển động từ A tới B của ô tô là: t = 8 giờ 30 phút - 6 giờ = Hai giờ 30 phút = 2,5 giờ

⇒ Véc tơ vận tốc tức thời của xe là: v = s/t = 120/2,5 = 48 km/h

b. Thời kì xe đi từ B về A là: t' = s/v' = 120/60 = Hai giờ

Thời khắc ô tô về tới A là: 8 giờ 30 phút + 30 phút + Hai giờ = 11 giờ

Vậy ô tô về A lúc 11 giờ

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 2.13 trang 9

Một đội viên bắn thẳng một viên đạn B40 vào một xe tăng của địch đang đỗ cách đó 200 m. Khoảng thời kì từ lúc bắn tới lúc nghe thấy tiếng đạn nổ lúc trúng xe tăng là Một s. Coi chuyển động của viên đạn là thẳng đều. Véc tơ vận tốc tức thời truyền âm trong ko khí là 340 m/s. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời của viên đạn B40.

Lời giải:

Thời kì từ lúc bắn tới lúc tai nghe thấy tiếng nổ gồm thời kì viên đạn bay vào xe tăng và thời kì âm thanh nổ tới tai người đội viên nên ta mang:

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của viên đạn là v = 485,7m/s

Giải bài 2.14 SBT Vật lý lớp 10 trang 9

Hình 2.Hai là đồ thị tọa độ - thời kì của hai xe máy I và II xuất phát từ A chuyển động thẳng đều tới B. Gốc tọa độ O đặt tại A. Mốc thời kì là lúc xe I xuất phát.

a) Xe II xuất phát lúc nào?

b) Quãng đường AB dài bao nhiêu kilomet?

c)Tính véc tơ vận tốc tức thời của hai xe?

Lời giải:

Gốc thời kì là lúc xe I xuất phát là từ lúc 0h

a) Xe II xuất phát lúc 1h

b) Từ đồ thị ta thấy A là gốc tọa độ, B cách gốc tọa độ 60km nên quang quẻ đường AB dài 60km

c) Thời kì xe I đi từ A tới B là 2,5h nên v1 = S/t1 = 60/2,5 = 24km/h

Thời kì xe II đi từ A tới B là 2h nên v2 = S/t2 = 60/2 = 30km/h

Giải bài 2.15 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 10

Một xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ và chạy với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h để đi tới B. Một ô tô xuất phát từ B lúc 8 giờ và chạy với véc tơ vận tốc tức thời 80 km/h theo cùng chiều với xe máy. Coi chuyển động của xe máy và ô tô là thẳng đều. Khoảng cách giữa A và B là 20 km. Chọn A làm mốc, chọn thời khắc 6 giờ làm mốc thời kì và chọn chiều từ A tới B làm chiều dương.

a) Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của xe máy và ô tô.

b) Vẽ đồ thị toạ độ - thời kì của xe máy và ô tô trên cùng một hệ trục x và t.

c) Căn cứ vào đồ thị vẽ được, hãy xác định vị trí và thời khắc ô tô đuổi kịp xe máy.

d) Rà soát lại kết quả tìm được bằng cách giải những phương trình chuyển động của xe máy và ô tô.

Lời giải:

a. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động

- Của xe máy xuất phát lúc 6 giờ:

s1 = v1t = 40t;

x1 = s1 = 40t (với x0 = 0 )

- Của ô tô xuất phát lúc 8 giờ :

s2 = v2(t – 2) = 80(t – 2) với t ≥ 2;

x2 = x0 + s2 = 20 + 80(t – 2)

b. Đồ thị tọa độ của xe máy (đường I) và ô tô (đường II) được vẽ ở trên hình

c. Trên đồ thị như ở hình vẽ

Vị trí và thời khắc ô tô đuổi kịp xe máy được trình diễn bởi giao điểm M mang tọa độ

xM = 140 km; tM = 3,5 h

d. Rà soát lại kết quả thu được nhờ đồ thị bằng cách giải phương trình:

x1 =x2 ⇔ 40t = 20 + 80(t – 2) ⇒ t = 3,5 h

Vậy ô tô đuổi kịp xe máy sau 3,5 h

Thời khắc ô tô đuổi kịp xe máy là lúc: 6 h + 3,5 h = 9,5 h

Vị trí ô tô đuổi kịp xe máy là xM = 40.3,5 = 140 km

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 2.16 trang 10

Một người đứng tại điểm M cách con đường thẳng AB một đoạn h = 50 m để chờ ô tô.Lúc nhìn thấy ô tô còn cách mình một đoạn L = 200 m thì người đó khởi đầu chay ra đường để bắt kịp ô tô (Hình 2.3). Véc tơ vận tốc tức thời của ô tô là v1 = 36 km/h. Nếu người đó chạy với véc tơ vận tốc tức thời v2 = 12 km/h thì phải chạy theo hướng nào để gặp đúng lúc ô tô vừa tới ?

Lời giải:

Giả sử người đó gặp ô tô tại điểm N. Khoảng thời kì t để người đó chạy từ M tới N phải đúng bằng khoảng thời kì để ô tô chạy từ A tới N

Ta mang: AN = v1t = 36t

MN – v2t = 12t

Cả hai trường hợp, đều mang HN2 = MN2 – h2

Cuối cùng ta được phương trình bậc hai 1152t2 – 13,9428t + 0,04 = 0

Giải ra ta được hai nghiệm: t = 0,00743h ≈ 26,7 s hoặc t = 0,00467h ≈ 16,8 s

Do đó AN = 0,26748 km hoặc AN = 0,16812 km

Quãng đường MN mà người đấy phải chạy là MN = 89,Hai m hoặc MN = 56 m

Gọi α là góc hợp bởi MN và MH:

Vậy người đấy mang thể chạy theo hai hướng để bắt xe với những góc là 55°54’ hoặc 26°46’

Giải bài 2.17 SBT Vật lý lớp 10 trang 10

Một ô tô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A tới địa điểm B phải mất một khoảng thời kì t. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của khoảng thời kì này là 60 km/h và trong nửa cuối là 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường AB.

Lời giải:

+ Do nửa đầu của khoảng thời kì đó xe chạy với tốc độ v1 = 60 km/s ⇒ quãng đường đi được là s1 = v1.t/2 = 30t

+ Do nửa cuối của khoảng thời kì đó xe chạy với tốc độ v2 = 40 km/h ⇒ quãng đường đi được là s2 = v2.t/2 = 20t

⇒ Độ dài quãng đường AB là s = s1 + s2 = 50t

⇒ Tốc độ trung bình trên cả quãng đường AB là vtb = 50t/t = 50 km/h

Giải bài 2.18 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 10

Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB mang độ dài là s. Tốc độ của xe đạp trong nửa đầu của đoạn đường này là 12 km/h và trong nửa cuối là 18 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB.

Lời giải:

Gọi thời kì đi hết nửa đầu và nửa cuối đoạn đường AB là t1 và t2

+ Do nửa đầu đoạn đường xe đạp đi với véc tơ vận tốc tức thời v1 nên t1 = s1/v1 = s/2v1

+ Do nửa cuối quãng đường xe đạp đi với véc tơ vận tốc tức thời v2 nên t2 = s2/v2 = s/2v2

⇒ Thời kì đi hết đoạn đường AB là

t = t1 + t2 = s/2v1 + s/2v2

⇒ Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường AB là:

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải sách bài tập Vật Lí Bài 2: Chuyển động thẳng đều lớp 10, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản ảnh hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *