Giải SBT Vật lý 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều chính xác

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 3.Một trang 11

Câu nào sai ?

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ véc tơ vận tốc tức thời.

B. véc tơ vận tốc tức thời tức thời tăng theo hàm số hàng đầu của thời kì.

C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời kì.

D. gia tốc là đại lượng ko đổi.

Giải bài 3.Hai SBT Vật lý lớp 10 trang 11

Chỉ ra câu sai.

A. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều với độ to tăng hoặc giảm đều theo thời kì.

B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều với độ to ko đổi.

C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều với thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ véc tơ vận tốc tức thời.

D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời kì bằng nhau thì bằng nhau.

Giải bài 3.3 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 11

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

A. s = v0t + (at2)/2        (a và v0 cùng dấu)

B. s = v0t + (at2)/2        (a và v0 trái dấu)

C. x = x0 + v0t + (at2)/2        (a và v0 cùng dấu)

D. x = x0 + v0t + (at2)/2        (a và v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn đáp án A

3.2: Chọn đáp án D

3.3: Chọn đáp án A

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 3.4 trang 12

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là

A. s = v0t + (at2)/2        (a và v0 cùng dấu)

B. s = v0t + (at2)/2        (a và v0 trái dấu)

C. x = x0 + v0t + (at2)/2        (a và v0 cùng dấu)

D. x = x0 + v0t + (at2)/2        (a và v0 trái dấu)

Giải bài 3.5 SBT Vật lý lớp 10 trang 12

Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều (v2 – v02 = 2as), ta với những điều kiện nào dưới đây ?

Giải bài 3.6 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 12

Hình 3.Một là đồ thị véc tơ vận tốc tức thời theo thời kì của một xe máy chuyển động trên một đường thẳng. Từ thời kì nào, xe máy chuyển động chậm dần đều ?

A. Từ thời kì từ 0 tới t1.

B. Từ thời kì từ t1 tới t2.

C. Từ thời kì từ t2 tới t3.

D. Những câu trả lời A, B, C đều sai.

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 3.7 trang 12

Lúc ô tô đang chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người tài xế tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt véc tơ vận tốc tức thời 14 m/s. Gia tốc a và véc tơ vận tốc tức thời v của ô tô sau 40 s kể từ lúc khởi đầu tăng ga là bao nhiêu ?

A. a = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s.        B. a = 0,Hai m/s2 ; v = 18 m/s.

C. a = 0,Hai m/s2 ; v = 8 m/s.        D. a = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn đáp án D

3.5: Chọn đáp án A

3.6: Chọn đáp án C

3.7: Chọn đáp án B

Giải bài 3.8 SBT Vật lý lớp 10 trang 13

Cũng bài toán trên, hỏi quãng đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc khởi đầu tăng ga và tốc độ trung bình vtb trên quãng đường đó là bao nhiêu ?

A. s = 480 m ; vtb = 12 m/s.        B. s = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. s = 160 m ; vtb = 4 m/s.        D. s = 560 m ; vtb = 14 m/s.

Giải bài 3.9 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 13

Lúc ô tô đang chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người tài xế hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới lúc giới hạn hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu ?

A. a = -0,5 m/s2.        C. a = -0,Hai m/s2.

B. a = 0,Hai m/s2 .        D. a = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn đáp án D

3.9: Chọn đáp án A

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 3.10 trang 13

Một ô tô xuống dốc nhanh dần đều ko véc tơ vận tốc tức thời đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13.5 m. Gia tốc của ô tô là

A. 3 m/s2        B. 1.08 m/s2        C. 27 m/s2        D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn đáp án A

Quãng đường vật ô tô đi được trong 5 giây là

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giây là:

Quãng đường ô tô đi đươc trong giây thứ 5 là:

Giải bài 3.11 SBT Vật lý lớp 10 trang 13

Hai ô tô chuyển động trên cùng một đường thẳng. Ô tô A chạy nhanh dần và ô tô B chạy chậm dần. So sánh hướng gia tốc của hai ô tô trong mỗi trường hợp sau :

a) Hai ô tô chạy cùng chiều.

b) Hai ô tô chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo của hai xe và chiều dương hướng theo chiều chuyển động của xe A.

a) Hai ô tô chạy cùng chiều (Hình 1): Ô tô A chạy theo chiều dương (+) và chuyển động nhanh dần đều nên gia tốc a1 của nó cùng chiều với véc tơ vận tốc tức thời v1. Còn ô tô B cũng chạy theo chiều dương (+) và chuyển động chậm dần đều nên gia tốc a2 của nó ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời v2. Trong trường hợp này, gia tốc a1 và a2 của hai ô tô ngược hướng (cùng phương, ngược chiều)

b) Hai ô tô chạy ngược chiều (Hình 2): Ô tô A chạy theo chiều dương (+) và chuyển động nhanh dần nên gia tốc a1 của nó cùng chiều với véc tơ vận tốc tức thời v1. Còn ô tô B chạy ngược chiều dương (+) và chuyển động chậm dần nên gia tốc a2 của nó ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời v2. Trong trường hợp này, gia tốc a1 và a2 cùng hướng (cùng phương, cùng chiều)

Giải bài 3.12 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 13

Căn cứ vào đồ thị véc tơ vận tốc tức thời của 4 vật I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập công thức tính véc tơ vận tốc tức thời và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động.

Lời giải:

Căn cứ vào đồ thị véc tơ vận tốc tức thời của 4 vật I, II, III, IV vẽ trên hình 3.Hai ta với thể xác định được véc tơ vận tốc tức thời đầu v0 và véc tơ vận tốc tức thời tức thời v của mỗi vật chuyển động, do đó tính được gia tốc theo công thức

Sau đó thay những trị giá tìm được vào công thức tính véc tơ vận tốc tức thời v và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động: và

- Vật I: v0= 0; v = 20 m/s; t = 20 s; v = t; s = t2/2

- Vật II: v0 = 20 m/s; v = 40 m/s; t = 20 s; a = 20/20 = Một m/s2; v = 20 + t; s = 20t + t2/2

- Vật III: v = v0 = 20 m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

- Vật IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = 20 s; a = -40/20 = -Hai m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t - t2

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 3.13 trang 13

Lúc ô tô đang chạy với véc tơ vận tốc tức thời 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người tài xế tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều.

Sau 15 s, ô tô đạt véc tơ vận tốc tức thời 15 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của ô tô sau 30 s kể từ lúc tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ lúc tăng ga.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời kì là lúc ô tô khởi đầu tăng ga. Gia tốc của ô tô bằng:

Giải bài 3.14 SBT Vật lý lớp 10 trang 13

Lúc đang chạy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h thì ô tô khởi đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,Hai m/s2 xuống hết đoạn dốc với độ dài 960 m.

a)Tính khoảng thời kì ô tô chạy xuống hết đoạn dốc.

b) Véc tơ vận tốc tức thời ô tô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu ?

Lời giải:

a. Ô tô đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời v0 = 36 km/h = 10 m/s thì xuống dốc và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 0,Hai m/s2. Do đó quãng đường ô tô đi được từ thời kì t là được tính theo công thức s = v0t + (at2)/2, thay số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do đó giải được t = 60 s.

b. Véc tơ vận tốc tức thời của ô tô ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Giải bài 3.15 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 14

Một đoàn tàu khởi đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau lúc chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời của đoàn tàu sau lúc chạy được 3 km kể từ lúc đoàn tàu khởi đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức độc lập với thời kì trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là véc tơ vận tốc tức thời của đoàn tàu sau lúc đi được đoạn đường s1 = 1,5 km và v2 là véc tơ vận tốc tức thời của đoạn tàu sau lúc chạy được đoạn đường s2 = 3 km kể từ lúc đoàn tàu khởi đầu rời ga.

Vì gia tốc a ko đổi và véc tơ vận tốc tức thời ban sơ v0 = 0, nên ta với: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 3.16 trang 14

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với véc tơ vận tốc tức thời đầu là 18 km/h. Trong giây thứ năm, vật đi được quãng đường là 5,9 m.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời kì là 10 s kể từ lúc vật khởi đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều với véc tơ vận tốc tức thời đầu v0, quãng đường vật đi được sau khoảng thời kì t liên hệ với gia tốc a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Tương tự quãng đường vật đi được sau khoảng thời kì t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng đường vật đi được sau khoảng thời kì t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do đó quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là:

Δs = s5 - s4 = (5v0 + 12,5a) - (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s và Δs = 5,9 m nên gia tốc của viên bi bằng

b. Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường vật đi được sau khoảng thời kì t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Giải bài 3.17 SBT Vật lý lớp 10 trang 14

Lúc ô tô đang chạy với vân tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người tài xế hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau lúc chạy thêm được 125 m thì véc tơ vận tốc tức thời ô tô chỉ còn bằng 10 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính khoảng thời kì để ô tô chạy trên quãng đường đó.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời kì là lúc ô tô khởi đầu hãm phanh.

Theo công thức liên hệ giữa quãng đường đi được với véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra sức thức tính gia tốc của ô tô:

Dấu – của gia tốc a chứng tỏ ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều với chiều dương đã chọn trên trục tọa độ, tức là ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ v0.

b. Quãng đường ô tô đi được trong chuyển động thẳng chậm dần đều được tính theo công thức

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc Hai ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/Hai hay t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được hai nghiệm t1 = 50 s và t2 = 10 s.

Chú ý: ta loại nghiệm t1 vì thời kì kể từ lúc khởi đầu hãm phanh tới lúc giới hạn lại hẳn (v = 0) là

Do đó khoảng thời kì để ô tô chạy thêm được 125 m kể từ lúc khởi đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Giải bài 3.18 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 14

Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 400 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe máy.xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời khắc xuất phát của hai xe máy làm mốc thời kì và chọn chiều từ A tới B làm chiều dương.

a)Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy.

b) Xác định vị trí và thời khắc hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát.

c) Tính véc tơ vận tốc tức thời của mỗi xe máy tại vị trí đuổi kịp nhau.

Lời giải:

a. Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều ko véc tơ vận tốc tức thời đầu với gia tốc a1 = 2,5.10-2 m/s2 :

Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ B cách A một đoạn x0 = 400 m chuyển động nhanh dần đều ko véc tơ vận tốc tức thời đầu với gia tốc a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

b. Lúc hai xe máy gặp nhau thì x1 = x2, tức thị:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 hay ⇒ t = 400 s

Tương tự sau thời kì t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ lúc xuất phát thì hai xe đuổi kịp nhau.

Thay vào ta tìm được vị trí hai xe đuổi kịp nhau cách A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = Hai km

c. Tại vị trí gặp nhau của hai xe thì

Xe xuất phát từ A với véc tơ vận tốc tức thời bằng

v1 = a1t = 2,5.10-2.400 = 10(m/s) = 36(km/h)

Xe xuất phát từ B với véc tơ vận tốc tức thời bằng

v2 = a2t = 2,0.10-2.400 = 8(m/s) = 28,8(km/h)

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải sách bài tập Vật Lí Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều lớp 10, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *