Cách giải bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện hay, chi tiết
Cách giải bài tập Dòng điện ko đổi. Nguồn điện hay, chi tiết

Bài giảng: Bài 7: Dòng điện ko đổi - Cô Nguyễn Quyên (Thầy giáo VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Dòng điện:

• Dòng điện là dòng những điện tích dịch chuyển sở hữu hướng.

• Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển sở hữu hướng của những điện tích dương.

• Những tác dụng của dòng điện: dòng điện sở hữu tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học, tác dụng từ, tác dụng cơ và tác dụng sinh lí, trong đó tác dụng từ là tác dụng đặc trưng của dòng điện.

2. Cường độ dòng điện. Dòng điện ko đổi:

• Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số giữa điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn từ thời kì t và khoảng thời kì đó:

• Dòng điện ko đổi là dòng điện sở hữu chiều và cường độ ko thay đổi theo thời kì

• Đơn vị của cường độ dòng điện: Ampe (A)

3. Nguồn điện:

• Điều kiện để sở hữu dòng điện là phải sở hữu một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện.

• Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch.

4. Suất điện động của nguồn điện:

• Công của nguồn điện là công của những lực lạ thực hiện làm dịch chuyển những điện tích qua nguồn.

• Suất điện động E của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng công A của lực lạ lúc làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ to của điện tích q đó:

Đơn vị: Vôn (V)

• Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó.

• Nguồn điện cũng là vật dẫn điện và cũng sở hữu điện trở. Mỗi nguồn điện được đặc trưng bằng suất điện động E và điện trở trong r của nó.

B. Kỹ năng giải bài tập

• Cường độ dòng điện:

trong đó Δq là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn (C)

Δt là khoảng thời kì điện lượng dịch chuyển (s)

• Dòng điện ko đổi là dòng điện sở hữu chiều và cường độ ko thay đổi theo thời kì

• Suất điện động E của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng công A của lực lạ lúc làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ to của điện tích q đó:

trong đó: A là công của lực lạ (J)

q là độ to điện tích dịch chuyển (C)

• Tri thức bổ sung:

Điện lượng của dây dẫn: q = n.|e|

trong đó: n là số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng trong 1s

e = 1,6.10-19 là điện tích electron

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Dòng điện là:

A. dòng dịch chuyển của điện tích.

B. dòng dịch chuyển sở hữu hướng của những điện tích tự do.

C. dòng dịch chuyển sở hữu hướng của những điện tích.

D. dòng dịch chuyển sở hữu hướng của những ion dương và âm.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Dòng điện là dòng những điện tích dịch chuyển sở hữu hướng.

Câu 2: Quy ước chiều dòng điện là:

A. chiều dịch chuyển của những electron

B. chiều dịch chuyển của những ion

C. chiều dịch chuyển của những ion âm

D. chiều dịch chuyển của những điện tích dương

Hướng dẫn:

Chọn D.

Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển sở hữu hướng của những điện tích dương.

Câu 3: Dòng điện ko đổi là:

A. Dòng điện sở hữu chiều ko thay đổi theo thời kì

B. Dòng điện sở hữu cường độ ko thay đổi theo thời kì

C. Dòng điện sở hữu điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây ko đổi theo thời kì

D. Dòng điện sở hữu chiều và cường độ ko thay đổi theo thời kì

Hướng dẫn:

Chọn D.

Dòng điện ko đổi là dòng điện sở hữu chiều và cường độ ko thay đổi theo thời kì

Câu 4: Lúc dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì những hạt mang điện chuyển động sở hữu hướng dưới tác dụng của lực:

A. Cu long                 B. quyến rũ

C. lực lạ                 D. điện trường

Hướng dẫn:

Chọn D.

Lúc dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì những hạt mang điện chuyển động sở hữu hướng dưới tác dụng của lực điện trường.

Câu 5: Lúc dòng điện chạy qua nguồn điện thì những hạt mang điện chuyển động sở hữu hướng dưới tác dụng của lực:

A. Cu long                 B. quyến rũ

C. lực lạ                 D. điện trường

Hướng dẫn:

Chọn C.

Lúc dòng điện chạy qua nguồn điện thì những hạt mang điện chuyển động sở hữu hướng dưới tác dụng của lực lạ.

Câu 6: Suất điện động của nguồn điện định tức thị đại lượng đo bằng:

A. công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

C. thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ to điện tích đấy

D. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm tới cực dương với điện tích đó.

Hướng dẫn:

Chọn D.

Suất điện động E của một nguồn điện được đo bằng công A của lực lạ lúc làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ to của điện tích q đó

Câu 7: Một nguồn điện sở hữu suất điện động là E, công của nguồn là A, q là độ to điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là:

A. A = q.E                 B. q = A.E

C. E = q.A                 D. A = q2.E

Hướng dẫn:

Chọn A.

Câu 8: Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong Một giây nếu sở hữu điện lượng 15C dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây:

A. 5,15.106                B. 31,25.1017

C. 8,5.1010                 D. 2,3.1016

Hướng dẫn:

Chọn B.

Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện trong 1s là:

Số electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn kim loại trong Một giây là:

Câu 9: Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong Một giây là 1,25.1019. Tính điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:

A. 10C                 B. 20C

C. 30C                 D. 40C

Hướng dẫn:

Chọn C.

Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện trong 1s là:

q = n.|e| = 1,25.1019.1,6.10-19 = 2C

Điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây là: 2.15 = 30 (C)

Câu 10: Trong thời kì 4s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

A. 0,375A                 B. 2,66A

C. 6A                 D. 3,75A

Hướng dẫn:

Chọn A.

Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

Câu 11: Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A. Từ thời kì 3s thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây là:

A. 0,5C                 B. 2C

C. 4,5C                 D. 5,4C

Hướng dẫn:

Chọn C.

Từ thời kì 3s thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây là:

Câu 12: Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là:

A. 0,166V                 B. 6V

C. 96V                 D. 0,6V

Hướng dẫn:

Chọn B.

Suất điện động của nguồn là:

Câu 13: Suất điện động của một ắcquy là 3V, lực lạ làm di chuyển điện tích thực hiện một công 6mJ. Lượng điện tích dịch chuyển lúc đó là:

A. 18.10-3C                 B. 2.10-3C

C. 0,5.10-3C                 D. 1,8.10-3C

Hướng dẫn:

Chọn B.

Lượng điện tích dịch chuyển lúc đó là:

Câu 14: Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường tiêu dùng sở hữu cường độ 60µA. Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là:

A. 3,75.10-14                 B. 7,35.1014

C. 2, 66.10-14                 D. 0,266.10-4

Hướng dẫn:

Chọn A.

Điện lượng đập vào màn hình tivi mỗi giây là: q = It = 60.10-6.1 = 6.10-5 (C)

Số electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn kim loại trong Một giây là:

Câu 15: Cường độ dòng điện ko đổi chạy qua đoạn mạch là I = 0,125A. Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của mạch trong Hai phút và số electron tương ứng chuyển qua:

A. 15C; 0,938.1020                 B. 30C; 0,938.1020

C. 15C; 18,76.1020                 D. 30C;18,76.1020

Hướng dẫn:

Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng trong Hai phút là: q = It = 15(C)

Số electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn kim loại trong Một giây là:

 • Lý thuyết Điện năng. Công suất điện
 • Lý thuyết Định luật Ôm đối với toàn mạch
 • Lý thuyết Ghép những nguồn điện thành bộ
 • Lý thuyết tổng hợp chương: Dòng điện ko đổi

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải vật lí 11 bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện từ website soanvan.net cho từ khoá giải bài tập vật lý 11 dòng điện ko đổi.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Dòng điện

 • Dòng điện là dòng chuyển dời sở hữu hướng của những điện tích.
 • Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời sở hữu hướng của những electron.
 • Chiều dòng điện là chiều từ cực dương đi qua dây dẫn và những dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện
 • Tác dụng của dòng điện lên vật dẫn: Tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học, tác dụng từ, tác dụng sinh vật học.

II. Dòng điện ko đổi

1. Cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng $triangle q$ dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn từ thời kì $triangle t$ và khoảng thời kì đó.

$I = frac{triangle q}{triangle t}$. (A).

2. Dòng điện ko đổi

Dòng điện ko đổi là dòng điện sở hữu chiều và cường độ dòng điện ko thay đổi theo thời kì.

Cường độ dòng điện của dòng điện ko đổi: $I = frac{q}{t}$ (A), trong đó q (C) là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời kì t (s).

Chú ý: Khái niệm đơn vị đo cường độ dòng điện: 1A = $frac{1C}{1s}$.

Đơn vị của điện lượng là Culong, Culong là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời kì 1s lúc sở hữu dòng điện ko đổi 1A chạy qua dây dẫn này.

III. Nguồn điện - Suất điện động của nguồn

1. Nguồn điện

Điều kiện để sở hữu dòng điện: phải sở hữu một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện.

Nguồn điện duy trì hiệu điện hế giữa hai cực của nguồn điện.

Lực lạ: Lực khác thực chất với lực điện giúp duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện ngay cả lúc sở hữu dòng điện chạy qua những vật dẫn nối liền giữa hai cực của nó.

2. Suất điện động

Công của nguồn điện: là công của lực lạ thực hiện làm dịch chuyển những điện tích qua nguồn.

Chú ý: Nguồn điện ko sở hữu tác dụng tạo ra điện tích. Nguồn điện là một nguồn năng lượng, vì nó sở hữu khả năng thực hiện công lúc dịch chuyển những điện tích dương bên trong nguồn điện ngược chiều điện trường, hoặc dịch chuyển những điện tích âm bên trong nguồn điện cùng chiều điện trường.

Suất điện động của nguồn điện

 • Suất điện động $varepsilon $ của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện lúc dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ to của điện tích q đó.
 • Biểu thức: $varepsilon  = frac{A}{q}$
  • Trong đó: $varepsilon $ là suất điện động của nguồn (V)
  • A: Công của lực lạ (J).
  • q: Độ to điện tích (C).

Chú ý:

1V = 1J/C

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó. Hay, suất điện động của nguồn điện sở hữu trị giá bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó lúc mạch ngoài hở.

Nguồn điện cũng là vật dẫn và cũng sở hữu điện trở được gọi là điện trở trong của nguồn.

IV. Sơ lược về pin và acquy

1. Pin

Pin Vôn-ta:

Là nguồn điện hóa học được chế tạo gồm một cực bằng kẽm (Zn), một cực bằng đồng (Cu) ngâm trong dung dịch axit sunfuric (HSO4).

Suất điện động của pin: $varepsilon  = U_{2} - U_{1} = 1,1$ (V).

Pin Lơ-clan-sê

Với cực dương là thanh than được bọc xung quanh bằng mangan điôxit (MnO2) sở hữu trộn thêm than chì. Dung dịch chất điện phân là amoni clorua

Suất điện động của pin: $varepsilon  approx 1,5$ (V).

2. Acquy

Acquy chì

Cực âm: Chì (Pb)

Cực dương: Chì điôxít (PbO2)

Chất điện phân: Dung dịch H2SO4 loãng.

Suất điện động: $varepsilon  approx 2$ (V).

Acquy kiềm

Cực âm: Cađimi hiđrôxit Cd(OH)2.

Cực dương: Kền hiđrôxit Ni(OH)2.

Chất điện phân: Dung dịch kiềm như KOH, NaOH.

Suất điện động: $varepsilon  approx 1,25$ (V).

II. GIẢI BÀI TẬP

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *