Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bài 11 trang 36 37 38 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 11. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 11 trang 36 37 38 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề sở hữu trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của những vật theo khối lượng riêng

1. Khối lượng riêng

– Khối lượng của (1{m^3}) là:

(m = {rm{ }}7,8{rm{ }}left( {kg} right).1000{rm{ }} = {rm{ }}7800{rm{ }}left( {kg} right))

– Vậy khối lượng của cột sắt thuần chất sẽ là:

(m = 7800left( {kg} right).0,9 = 7020{rm{ }}left( {kg} right))

– Khái niệm: Khối lượng riêng của một mét khối của một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

– Đơn vị khối lượng riêng là KIlôgam trên mét khối (ký hiệu: (kg/{m^3}) )

2. Bảng khối lượng riêng của một số chất

3. Tính khối lượng của một số chất (vật) theo khối lượng riêng

– Biết thể tích đá là (0,5{rm{ }}{m^3}) , khối lượng riêng của đá là (2600{rm{ }}kg/{m^3}) . Vậy khối lượng của đá sẽ là:

(m = {rm{ }}0,5.2600{rm{ }} = {rm{ }}1300{rm{ }}left( {kg} right))

– Theo bài toán trên ta sở hữu công thức:

(m = DV)

trong đó: D là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật; m là khối lượng của vật; V là thể tích của vật.

II. Trọng lượng riêng

– Trọng lượng của một met khối một chất gọi là Trọng lượng riêng của chất đó.

– Đơn vị của trọng lượng riêng là Newton trên met khối, ký hiệu là (N/{m^3}) .

– Ta sở hữu công thức tính trọng lượng riêng :

(d = frac{P}{V}) (2)

trong đó: d là trọng lượng riêng (N/{m^3}), P là trọng lượng (N), V là thể tích (m3)

– Dựa theo công thức P = 10.m ta sở hữu thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D:

(d = frac{P}{V} = frac{{10.m}}{V} = frac{{10.D.V}}{P} = 10.D)

$⇒ d = 10.D$

III. Xác định trọng lượng riêng của một chất

– Đo trọng lượng quả thăng bằng lực kế.

– Sử dụng bình chia độ xác định thể tích của quả cân.

– Ứng dụng công thức (2) (d = frac{P}{V}) để tính trọng lượng riêng của quả cân.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 11 trang 36 37 38 sgk Vật lí 6. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Nghi vấn

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời những thắc mắc, giải những bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 11 trang 36 37 38 sgk Vật lí 6 của Bài 11. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng trong chương I Cơ học cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng thắc mắc những bạn xem dưới đây:


1. Trả lời thắc mắc C1 Bài 11 trang 36 sgk Vật lí 6

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối ? Biết khối lượng của 1msắt thuần chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.

Để giúp những em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau : Sau lúc đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta đã tính ra được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m3. Mặt khác, người ta cũng đã cân và cho biết 1dmsắt thuần chất sở hữu khối lượng là 7,8kg.

Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột.

Trả lời:

Chọn phương án B.

Thể tích của chiếc cột là:

V = 0,9m= 900 dm3.

Ta sở hữu 1dmsắt thuần chất sở hữu khối lượng 7,8kg.

⇒ Khối lượng của cột sắt là:

m = 900.7,8 = 7 020 (kg) = 7,02 (tấn)


2. Trả lời thắc mắc C2 Bài 11 trang 37 sgk Vật lí 6

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Trả lời:

Dựa vào khối lượng riêng của một số chất (SGK Vật Lí 6 – trang 37) ta sở hữu khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m3.

Vậy 0,5 mđá sở hữu khối lượng là:

$m = 2600.0,5 = 1300 kg$.


3. Trả lời thắc mắc C3 Bài 11 trang 37 sgk Vật lí 6

Hãy tìm những chữ trong khuông để điền vào những ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng:

Trả lời:

Ta sở hữu:


4. Trả lời thắc mắc C4 Bài 11 trang 37 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khuông để điền vào chỗ trống :

Trả lời:

(1) trọng lượng riêng (N/m3)

(2) trọng lượng (N)

(3) thể tích (m3).


5. Trả lời thắc mắc C5 Bài 11 trang 38 sgk Vật lí 6

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Dụng cụ đó gồm:

– Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, sở hữu một sợi chỉ buộc vào quả cân.

– Một bình chia độ sở hữu GHĐ 250cm3, mồm rộng để sở hữu thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100cm3 nước.

– Một lực kế sở hữu GHĐ ít nhất 2,5N.

Trả lời:

Khối lượng của quả cân: m = 200g. Bình chứa chứa 100cm3 nước.

Ta làm theo những bước sau :

– Đổ 100cm3 nước từ bình chứa vào bình chia độ sở hữu GHĐ 250cm3. Nước trong bình chia độ ở vạch V0 = 100cm3.

– Thả chìm quả cân vào bình chia độ. Giả sử nước trong bình chia độ dâng lên tới vạch V (cm3).

⇒ Thể tích của quả cân 200g là:

({V_{200}}; = V – ;{V_{0;}}(c{m^3}); = {{V – ;{V_{0;}}} over {1000000}}left( {{m^3}} right))

– Treo quả cân vào lực kế ta xác định được trọng lượng của quả cân 200g là P200 (N).

⇒ Trọng lượng riêng của chất làm quả cân 200g là:

(d = {{{P_{200}}} over {{V_{200}}}}left( {N/{m^3}} right))


6. Trả lời thắc mắc C6 Bài 11 trang 38 sgk Vật lí 6

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt sở hữu thể tích 40dm3.

Trả lời:

Thể tích của chiếc dầm sắt:

V = 40dm3 = 0,04m3.

Tra bảng khối lượng riêng của một số chất (SGK Vật Lí 6 – trang 37) ta sở hữu khối lượng riêng của sắt là D = 7800 (kg/m3).

Ta sở hữu: (D = {m over V} )

(Rightarrow m = D.V = 7800.0,04 = 312left( {kg} right))

Trọng lượng của chiếc dầm sắt là:

$P = 10.m = 10.312 = 3120 N.$


7. Trả lời thắc mắc C7 Bài 11 trang 38 sgk Vật lí 6

Mỗi nhóm học trò hòa 50g muối ăn vào (0,5 l) nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.

Trả lời:

Tra bảng khối lượng riêng (SGK Vật Lí 6 – trang 37) ta thấy khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m3.

Ta sở hữu: 50g = 0,05kg và (0,5l = 0,5dm^3 = 0,0005m^3)

Khối lượng của (0,5l) nước là:

$m = D.V = 1000.0,0005 = 0,5 (kg)$

Khối lượng của nước muối:

$M = 0,05 + 0,5 = 0,55 (kg)$

Vì sự hoà tan của muối ăn vào nước ko đáng kể nên thể tích dung dịch sau lúc hòa tan vẫn là (0,5 l).

Vậy khối lượng riêng của nước muối là:

(D = {M over V} = {{0,55} over {0,0005}} = 1100,(kg/{m^3}))


Câu trước:

 • Trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6

Câu tiếp theo:

 • Bài 12. Thực hiện: Xác định khối lượng riêng của sỏi

 • Những bài Vật lí 6 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 11 trang 36 37 38 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *