Bài 1 trang 16 SBT Vật Lí 9
Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Bài Một trang 16 sách bài tập Vật Lí 9: Hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc vào hai điểm A, B.

a) Tính điện trở tương đương R của đoạn mạch AB lúc R1 mắc tiếp nối với R2. Rto hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?

b) Nếu mắc R1song song với R2 thì điện trở tương đường R' của đoạn mạch lúc đó là bao nhiêu? R' to hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?

c) Tính tỷ số

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω

a) R1 tiếp nối R2, R = ?; So sánh R với R1, R2

b) R1 song song R2, R' = ?; So sánh R' với R1, R2

c) Tính R/R'

Lời giải:

a) R của đoạn mạch AB lúc R1 mắc tiếp nối với R2 là: R = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω.

Vậy R to hơn, mỗi điện trở thành phần.

b) Lúc R1 mắc song song với R2 thì:

Vậy R' nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

c) Tỉ số giữa R và R' là:

Những bài giải bài tập sách bài tập Vật lý 9 (SBT Vật lý 9) khác:

 • Bài 6.1 (trang 16 Sách bài tập Vật Lí 9): Hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc vào hai điểm A, B.

 • Bài 6.2 (trang 16 Sách bài tập Vật Lí 9): Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M, N...

 • Bài 6.3 (trang 16 Sách bài tập Vật Lí 9): Hai bóng đèn giống nhau sáng thường ngày lúc hiệu điện thế...

 • Bài 6.4 (trang 16 Sách bài tập Vật Lí 9): Hai bóng đèn sở hữu cùng hiệu điện thế định mức 110V...

 • Bài 6.5 (trang 16 Sách bài tập Vật Lí 9): Ba điện trở cùng trị giá R = 30Ω...

 • Bài 6.6 (trang 17 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện AB sở hữu sơ đồ như hình 6.Hai trong đó điện trở...

 • Bài 6.7 (trang 17 Sách bài tập Vật Lí 9): Những điện trở R là như nhau trong những đoạn mạch sở hữu sơ đồ...

 • Bài 6.8 (trang 17 Sách bài tập Vật Lí 9): Điện trở tương đương của đoạn mạch AB sở hữu sơ đồ như trên hình...

 • Bài 6.9 (trang 17 Sách bài tập Vật Lí 9): Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 15Ω chịu được dòng điện sở hữu cường

 • Bài 6.10 (trang 18 Sách bài tập Vật Lí 9): Lúc mắc tiếp nối hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế...

 • Bài 6.11 (trang 18 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho ba điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω và R3 = 18Ω...

 • Bài 6.12 (trang 18 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện sở hữu sơ đồ như hình 6.5, trong đó điện trở...

 • Bài 6.13 (trang 18 Sách bài tập Vật Lí 9): Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương Rtd của một đoạn mạch...

 • Bài 6.14 (trang 18 Sách bài tập Vật Lí 9): Cho mạch điện sở hữu sơ đồ như hình 6.6, trong đó những điện trở...

 • Giải bài tập Vật lý 9
 • Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 sở hữu đáp án
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Chuyên đề Vật Lí 9 (sở hữu đáp án)
 • Đề thi Vật Lí 9

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *