Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 59 60 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương I sgk Toán 6 tập Một bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 8 trang 59 60 sgk Toán 6 tập Một Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải những thắc mắc, hoạt động, tập dượt vận dụng và bài tập, giúp những bạn học trò học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

Giải bài Một trang 59 Toán 6 tập Một CD

Thực hiện những phép tính sau:

a) 4 . 25 – 12 . 5 + 170 : 10;

b) (7 + 33 : 32) . 4 – 3;

c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)]};

d) 168 + {[2 . (24 + 32) – 2560] : 72}.

Bài giải:

Ta mang:

a) 4 . 25 – 12 . 5 + 170 : 10

= 100 – 60 + 17

= 40 + 17

= 57.

b) (7 + 33 : 32) . 4 – 3

= (7 + 33 – 2) . 4 – 3

= (7 + 31) . 4 – 3

= (7 + 3) . 4 – 3

= 10 . 4 – 3

= 40 – 3 = 37.

c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

= 12 : {400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : [400 : (500 – 300)]

= 12 : (400 : 200)

= 12 : 2

= 6.

d) 168 + {[2 . (24 + 32) – 2560] : 72}

= 168 + {[2 . (16 + 9) – 1] : 49}

= 168 + [(2. 25 – 1) : 49]

= 168 + [(50 – 1) : 49]

= 168 + (49 : 49)

= 168 + 1 = 169.


Giải bài Hai trang 59 Toán 6 tập Một CD

Gọi P là tập hợp những số yếu tố. Chọn kí hiệu “∈”, “∉” thích hợp cho ⍰:

a) 2 ⍰  P;

b) 47 ⍰  P;

c) a ⍰  P với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ⍰  P với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Bài giải:

Ta mang: P là tập hợp những số yếu tố.

a) Vì Hai chỉ mang hai ước là Một và chính nó nên Hai là số yếu tố hay Hai thuộc P.

Do đó 2 ∈ P.

b) Vì 47 chỉ mang hai ước là Một và 47, nên 47 là số yếu tố hay 47 thuộc P.

Do đó 47 ∈ P.

c) Ta mang: a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20 = 15 . 7 . 9 + 20 = 105 . 9 + 20 = 945 + 20 = 965

Vì 965 : 5 = 193 nên số 965 ngoài mang hai ước là Một và 965, còn mang thêm ít nhất một ước nữa là 5 nên 965 hay a là hợp số.

Do đó a ko phải là số yếu tố nên a ko thuộc P.

Vậy a ∉ P.

d) Ta mang: b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17 = 35 . 11 + 221 = 385 + 221 = 606

Vì 606 : 6 = 101 nên số 606 ngoài mang hai ước là Một và 606, còn mang thêm ít nhất một ước nữa là 6 nên 606 là hợp số hay b là hợp số.

Do đó b ko phải là số yếu tố nên b ko thuộc P.

Vậy b ∉ P.


Giải bài 3 trang 59 Toán 6 tập Một CD

Phân tích những số sau ra thừa số yếu tố:

a) 51;

b) 76; 84

c) 225;

d) 1 800.

Bài giải:

Ta mang thể phân tích một số ra thừa số yếu tố bằng cách viết “theo cột dọc” hoặc “rẽ nhánh”.

a) Ta mang:

Vậy 51 = 3 . 17.

b) Ta mang:

Vậy 76 = 2 . 2 . 19 = 22 . 19.

84 = 22 . 3 . 7.

c) Ta mang:

Vậy 225 = 3 . 3 . 5 . 5 = 32 . 52.

d) Ta mang: 1 800 = 10 . 180

Vậy 1 800 = 2 . 5 . 2 . 5 . 2 . 3 . 3 = 23 . 32 . 52.


Giải bài 4 trang 59 Toán 6 tập Một CD

Tìm ƯCLN của hai số:

a) 40 và 60;

b) 16 và 124;

c) 41 và 47.

Bài giải:

a) 40 và 60

Ta mang:

Do đó: 40 = 2 . 2 . 2 . 5 = 23 . 5

60 = 2 . 2 . 3 . 5 = 22 . 3 . 5

Những thừa số yếu tố chung của 40 và 60 là Hai và 5

Số Hai mang số mũ nhỏ nhất là 2; số 5 mang số mũ nhỏ nhất là 1

Vậy ƯCLN(40, 60) = 22 . 51 = 4 . 5 = 20.

b) 16 và 124

Ta mang: 16 = 24

Lại mang

Do đó: 124 = 2 . 2 . 31 = 22 . 31

Thừa số yếu tố chung của 16 và 124 là 2, với số mũ nhỏ nhất là 2.

Vậy ƯCLN(16, 124) = 22 = 4.

c) 41 và 47

Ta mang: số 41 chỉ mang hai ước là Một và 41 nên 41 là số yếu tố

Số 47 chỉ mang hai ước là Một và 47 nên 47 cũng là số yếu tố

Do đó 41 và 47 là hai số yếu tố cùng nhau.

Vậy ƯCLN(41, 47) = 1.


Giải bài 5 trang 59 Toán 6 tập Một CD

Tìm BCNN của những số sau

a) 72 và 540.

b) 28, 49, 64.

c) 43 và 53.

Bài giải:

a) 72 và 540

Ta mang:

Do đó: 72 = 2 . 2 . 2 . 3 . 3 = 23 . 32

540 = 2 . 2 . 3 . 3 . 3 . 5 = 22 . 33 . 5

Những thừa số yếu tố chung và riêng của 72 và 540 là 2, 3, 5

Số hai mang số mũ to nhất là 3; số 3 mang số mũ to nhất là 3; số 5 mang số mũ to nhất là 1.

Vậy BCNN(72, 540) = 23 . 33 . 51 = 8 . 27 . 5 = Một 080.

b) 28, 49, 64

Ta mang: 28 = 4 . 7 = 22 . 7

49 = 72; 64 = 26

Những thừa số yếu tố chung và riêng của 28, 49 và 64 là 2, 7

Số Hai mang số mũ to nhất là 6, số 7 mang số mũ to nhất là 2.

Vậy BCNN(28, 49, 64) = 26 . 72 = 64 . 49 = 3 136.

c) 43 và 53

Ta mang: 43 chỉ mang hai ước là Một và 43 nên 43 là số yếu tố

53 chỉ mang hai ước là Một và 53 nên nó cũng là số yếu tố

Do đó 43 và 53 là hai số yếu tố cùng nhau.

Vậy BCNN(43, 53) = 43 . 53 = 2 279.


Giải bài 6 trang 59 Toán 6 tập Một CD

Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500 m, những cột điện được dựng cách nhau 75 m (khởi đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại những cột điện ở cả hai bên con đường (cũng khởi đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường những cột điện chỉ còn cách nhau 50 m. Họ tận dụng những cột điện cũ ko phải dời đi. Hãy tính tổng giá bán cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết giá bán dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.

Bài giải:

Người ta dựng cột điện dọc theo hai bên của một con đường nên ta tính số cột điện cần phải dựng thêm mới trong một bên trước, sau đó nhân đôi lên, ta được tổng tất cả số cột điện mới cần dựng trên cả con đường.

Do số cột điện cũ dựng ở một bên đường được khởi đầu dựng từ đầu đường tới hết con đường và những cột điện được dựng cách nhau 75 m nên vị trí dựng những cột điện này là bội của 75 và ko quá 1500.

Mà những bội của 75 và ko quá 1500 là: 0; 75; 150; 225; 300; 375; 450; 525; 600; 675; 750; 825; 900; 975; 1050; 1125; 1200; 1275; 1350; 1425; 1500.

Do đó ta mang 21 cột điện cũ được dựng một bên đường (thứ tự từ cột Một tới cột 21 tương ứng với những vị trí đặt cột từ vựng trí 0 m tới 1500 m).

Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại những cột điện cũng khởi đầu từ đầu đường, cách nhau 50 m và tận dụng lại những cột cũ ko phải dời đi, mang nghĩa những vị trí cột cũ ko phải dời đi là những bội chung của 50; 75 và ko quá 1500.

Ta mang: 50 = 2 . 25 = 2 . 52; 75 = 3 . 25 = 3 . 52

Suy ra BCNN(50, 75) = 2 . 3 . 52 = 150.

Do đó ta mang những bội chung của 50; 75 và ko quá 1500 là bội của BCNN(50,75) = 150 và ko quá 1500, đó là: 0; 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500.

Nên ta mang 11 cột cũ được giữ lại tận dụng, tương ứng với thứ tự những cột điện cũ ở một bên là cột 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Mà khoảng cách giữa những cột cũ là đều nhau và bằng 150 m và mang 10 khoảng cách cần dựng thêm cột điện mới.

Cho nên ta cần dựng thêm Hai cột điện mới ở vị trí cùng thêm 50 m và 100 m trong từng khoảng cách giữa hai cột cũ được giữ lại.

Do đó, ở một bên đường, ta cần dựng thêm: 2 . 10 = 20 (cột điện mới)

Suy ra ở cả hai bên đường, ta cần dựng thêm số cột điện mới là:

20 . 2 = 40 (cột điện mới)

Tổng giá bán cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là:

4 000 000 . 40 = 160 000 000 (đồng)

Vậy tổng giá bán cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 160 triệu đồng.


Giải bài 7 trang 59 Toán 6 tập Một CD

Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Những hành tinh trong Hệ Mặt Trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa. Nhóm ngoài gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Những hành tinh nhóm trong mang khối lượng và kích thước khá nhỏ so với những hành tinh nhóm ngoài. Hai nhóm hành tinh ngăn cách nhau bởi một vành đại tiểu hành tinh và vô số những thiên thạch nhỏ cùng quay quanh Mặt Trời.

a) Viết tập hợp A gồm tám hành tinh trong hệ Mặt Trời.

b) Sắp xếp kích thước của tám hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự tăng dần.

c) Viết tập hợp B gồm bốn hành tinh mang kích thước nhỏ nhất và tập hợp C gồm bốn hành tinh mang kích thước to nhất.

Bài giải:

a) Tám hành tinh trong hệ Mặt Trời là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Do đó ta viết tập hợp A là:

A = {Sao Thủy; Sao Kim; Trái Đất; Sao Hỏa; Sao Mộc; Sao Thổ; Sao Thiên Vương; Sao Hải Vương}.

b) Quan sát bảng kích thước của những hành tinh ta thấy:

4 879 < 6 792 < 12 104 < 12 756 < 49 528 < 51 118 < 120 536 < 142 984.

Lúc đó ta mang sắp xếp kích thước của những hành tinh tương ứng là:

Sao Thuỷ < Sao Hỏa < Sao Kim < Trái Đất < Sao Hải Vương < Sao Thiên Vương < Sao Thổ < Sao Mộc.

Vậy kích thước của những hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Sao Thuỷ; Sao Hỏa; Sao Kim; Trái Đất; Sao Hải Vương; Sao Thiên Vương; Sao Thổ; Sao Mộc.

c) – Bốn hành tinh mang kích thước nhỏ là: Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Kim, Trái Đất.

Nên ta viết tập hợp B là:

B = {Sao Thủy; Sao Hỏa; Sao Kim; Trái Đất}

– Bốn hành tinh mang kích thước to là: Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương, Sao Thổ, Sao Mộc.

Nên ta viết tập hợp C là:

C = {Sao Hải Vương; Sao Thiên Vương; Sao Thổ; Sao Mộc}.


Giải bài 8 trang 60 Toán 6 tập Một CD

Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động từ từ 1 678 đồng tới 2 927 đồng mỗi kWh tùy bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh giá điện trước và sau lúc điều chỉnh (ko tính thuế VAT):

a) Trong tháng 02/2019, gia đình bác bỏ Vân tiêu thụ 540 kWh. Gia đình bác bỏ Vân phải trả bao nhiêu tiền?

b) Nếu tháng 4/2019, gia đình bác bỏ Vân vẫn tiêu thụ 540 kWh thì theo giá mới, số tiền phải trả tăng lên bao nhiêu?

Bài giải:

a) Trong tháng 02/2019 gia đình bác bỏ Vân vẫn trả tiền tiền điện theo giá cũ.

Với việc tiêu thụ điện là 540 kWh, gia đình bác bỏ Vân đã trải qua cả 6 mức sử dụng điện sinh hoạt.

Do đó để tính giá tiền điện gia đình bác bỏ Vân phải trả, ta tính giá tiền trong từng bậc tiêu thụ rồi lấy tổng tất cả, ta được giá tiền bác bỏ Vân phải trả.

Giá tiền điện bậc 1 (50 kWh từ kWh thứ Một tới 50):

1 549 . 50 = 77 450 (đồng)

Giá tiền điện bậc 2 (50 kWh từ kWh thứ 51 tới 100):

1 600 . 50 = 80 000 (đồng)

Giá tiền điện bậc 3 (100 kWh từ kWh thứ 101 tới 200):

1 858 . 100 = 185 800 (đồng)

Giá tiền điện bậc 4 (100 kWh từ kWh thứ 201 tới 300):

2 340 . 100 = 234 000 (đổng)

Giá tiền điện bậc 5 (100 kWh từ kWh thứ 301 tới 400)

2 615 . 100 = 261 500 (đồng)

Ở bậc 6, nhà bác bỏ Vân tiêu thụ số kWh điện là:

540 – 400 = 140 (kWh)

Giá tiền điện bậc 6 (140 kWh từ kWh thứ 401 tới 540)

2 701 . 140 = 378 140 (đồng)

Tổng số tiền điện gia đình bác bỏ Vân phải trả trong tháng 02/2019 là:

77 450 + 80 000 + 185 800 + 234 000 + 261 500 + 378 140 = 1 216 890 (đồng)

Vậy trong tháng 02/2019, gia đình bác bỏ Vân tiêu thụ 540 kWh thì gia đình bác bỏ Vân phải trả 1 216 890 đồng.

b) Trong tháng 04/2019, gia đình bác bỏ Vân phải trả tiền tiền điện theo giá mới

Do đó, ta cần tính tiền trong từng mức theo giá mới:

Giá tiền điện bậc 1 (50 kWh từ kWh thứ Một tới 50):

1 678 . 50 = 83 900 (đồng)

Giá tiền điện bậc 2 (50 kWh từ kWh thứ 51 tới 100):

1 734 . 50 = 86 700 (đồng)

Giá tiền điện bậc 3 (100 kWh từ kWh thứ 101 tới 200):

2 014 . 100 = 201 400 (đồng)

Giá tiền điện bậc 4 (100 kWh từ kWh thứ 201 tới 300):

2 536 . 100 = 253 600 (đổng)

Giá tiền điện bậc 5 (100 kWh từ kWh thứ 301 tới 400)

2 834 . 100 = 283 400 (đồng)

Ở bậc 6, nhà bác bỏ Vân tiêu thụ số kWh điện là:

540 – 400 = 140 (kWh)

Giá tiền điện bậc 6 (140 kWh từ kWh thứ 401 tới 540)

2 927 . 140 = 409 780 (đồng)

Tổng số tiền điện gia đình bác bỏ Vân phải trả trong tháng 04/2019 là:

83 900 + 86 700 + 201 400 + 253 600 + 283 400 + 409 780 = 1 318 780 (đồng)

Vậy nếu tháng 4/2019, gia đình bác bỏ Vân vẫn tiêu thụ 540 kWh thì theo giá mới, số tiền phải trả tăng lên 1 318 780 đồng.


Bài trước:

👉 Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 57 58 sgk Toán 6 tập Một Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài Một Hai 3 4 trang 62 63 sgk Toán 6 tập Một Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 8 trang 59 60 sgk Toán 6 tập Một Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán 6 Bài tập cuối chương I Giải Toán lớp 6 trang 59, 60 sách Cánh diều Tập 1 từ website download.vn cho từ khoá giải bài trang 59 sgk toán 6 tập 1.

Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương Một trang 59, 60 sách Cánh diều giúp những em học trò lớp 6 tham khảo phương pháp, cách giải những bài tập từ câu 1→8 trang 59, 60 tập 1.

Giải Toán 6 trang 59, 60 sách Cánh diều được soạn rất chi tiết, hướng dẫn phương pháp giải rõ ràng hiểu được bài nhanh hơn. Giải Toán lớp 6 trang 59, 60 là tài liệu nhằm tạo điều kiện cho những em tự học một cách thuận lợi, đặc thù là trong việc chuẩn bị bài soạn ở nhà để tới lớp. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương I trang 59, 60, mời những bạn cùng tải tại đây.

Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương Một trang 59, 60

Bài 1

Thực hiện những phép tính sau:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)};

d) 168 + {[2 . (24 + 32) - 2560] :72}.

Hướng dẫn giải 

- Với những biểu thức ko mang dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và chia ➙ cùng và trừ

- Với những biểu thức mang dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

( ) ➙ [ ] ➙ { }

Gợi ý đáp án:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

= (4 . 25) – (12 . 25) + (170 : 10)

= 100 - 300 + 17

= -183

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

= (7 + 27 + 9) .4 – 3

= 43 . 4 – 3

= (43 . 4) – 3

= 45

c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)};

= 12 : {400 : [500 – (125 + 175)}

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6

d) 168 + {[2 . (24 + 32) - 2560] :72}.

= 168 + [2 . (16 + 9) – 1] : 49

= 168 + 49: 49

= 168 + 1

= 167

Bài 2

Gọi ρ là tập hợp những số yếu tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho”

a) 2 ☐ ρ

b) 47 ☐ ρ

c) a ☐ ρ với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ☐ ρ với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Gợi ý đáp án:

a) 2 ∈ ρ

b) 47 ∈ ρ

c) a = 965

d) b = 606

Bài 3

Phân tích những số sau ra thừa số yếu tố:

a) 51;

b) 84;

c) 225;

d) 1800.

Hướng dẫn giải 

Muốn phân tích một số tự nhiên a to hơn Một ra thừa số yếu tố ta mang thể làm như sau:

- Rà soát xem Hai mang phải là ước của a hay ko. Nếu ko ta xét số yếu tố 3 và cứ như thế đối với những số yếu tố to dần.

- Giả sử x là ước yếu tố nhỏ nhất của a, ta chia a cho x được thương b.

- Tiếp tục thực hiện trật tự trên đối với b. Cứ tiếp tục quá trình trên kéo dài cho tới lúc ta được thương là một số yếu tố.

Gợi ý đáp án:

a) 51 = 1 . 51

b) 84 = 22 . 3 . 7

c) 225 = 32 . 52

d) 1800 = 23 . 32 .52

Bài 4

Tìm ƯCLN của hai số:

a) 40 và 60;

b) 16 và 124;

c) 41 và 47.

Hướng dẫn giải 

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số yếu tố

Bước 2: Chọn ra những thừa số yếu tố chung

Bước 3: Với mỗi thừa số yếu tố chung, ta chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất.

Bước 4: Lập tích những thừa số đã chọn. Tích đó là ước chung to nhất cần tìm.

Gợi ý đáp án:

a) 40 = 23 . 5

60 = 22 . 3 . 5

b) 16 = 24

124 = 22 . 31

c) 41 và 47 là hai số yếu tố cùng nhau

Bài 5

Tìm BCNN của những số sau:

a) 72 và 540;

b) 28, 49, 64;

c) 43 và 53.

Gợi ý đáp án:

a) 72 = 23 . 32

540 = 22 . 33 . 5

b) 28 = 22 . 7

49 = 72

64 = 26

c) 43 và 53 là hai số yếu tố

Bài 6

Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500 m, những cột điện được dựng cách nhau 75 m (khởi đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại những cột điện ở cả hai bên con đường (cũng khởi đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường những cột điện chỉ còn cách nhau 50 m. Họ tận dụng những cột điện cũ ko phải dời đi. Hãy tính tổng giá bán cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết giá bán dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.

Gợi ý đáp án:

Cách 1

Số cột điện cũ đã dựng trước đó là: 1500 : 75 = 20 (Cột)

Tổng số cột điện cần mang để đủ ánh sáng cho con đường là: 1500 : 50 = 30 (Cột)

Vậy: Tổng giá bán cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 40 triệu đồng.

Cách 2: 

Người ta dựng cột điện dọc theo hai bên của một con đường nên ta tính số cột điện cần phải dựng thêm mới trong một bên trước, sau đó nhân đôi lên, ta được tổng tất cả số cột điện mới cần dựng trên cả con đường.

Do số cột điện cũ dựng ở một bên đường được khởi đầu dựng từ đầu đường tới hết con đường và những cột điện được dựng cách nhau 75 m nên vị trí dựng những cột điện này là bội của 75 và ko quá 1500.

Mà những bội của 75 và ko quá 1500 là: 0; 75; 150; 225; 300; 375; 450; 525; 600; 675; 750; 825; 900; 975; 1050; 1125; 1200; 1275; 1350; 1425; 1500.

Do đó ta mang 21 cột điện cũ được dựng một bên đường (thứ tự từ cột Một tới cột 21 tương ứng với những vị trí đặt cột từ vựng trí 0 m tới 1500 m).

Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại những cột điện cũng khởi đầu từ đầu đường, cách nhau 50 m và tận dụng lại những cột cũ ko phải dời đi, mang nghĩa những vị trí cột cũ ko phải dời đi là những bội chung của 50; 75 và ko quá 1500.

Ta mang: 50 = 2 . 25 = 2 . 52; 75 = 3 . 25 = 3 . 52

Suy ra BCNN(50, 75) = 2 . 3 . 52 = 150.

Do đó ta mang những bội chung của 50; 75 và ko quá 1500 là bội của BCNN(50,75) = 150 và ko quá 1500, đó là: 0; 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500.

Nên ta mang 11 cột cũ được giữ lại tận dụng, tương ứng với thứ tự những cột điện cũ ở một bên là cột 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Mà khoảng cách giữa những cột cũ là đều nhau và bằng 150 m và mang 10 khoảng cách cần dựng thêm cột điện mới.

Cho nên ta cần dựng thêm Hai cột điện mới ở vị trí cùng thêm 50 m và 100 m trong từng khoảng cách giữa hai cột cũ được giữ lại.

Do đó, ở một bên đường, ta cần dựng thêm: 2 . 10 = 20 (cột điện mới)

Suy ra ở cả hai bên đường, ta cần dựng thêm số cột điện mới là:

20 . 2 = 40 (cột điện mới)

Tổng giá bán cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là:

4 000 000 . 40 = 160 000 000 (đồng)

Vậy tổng giá bán cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 160 triệu đồng.

Bài 7

Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Những hành tinh trong Hệ Mặt Trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả. Nhóm ngoài gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Những hành tinh nhóm trong mang khối lượng và kích thước khá nhỏ so với những hành tinh nhóm ngoài. Hai nhóm hành tinh ngăn cách nhau bởi một vòng đai tiểu hành tinh và vô số những thiên thạch nhỏ cùng quay quanh Mặt Trời.

a) Viết tập hợp A gồm tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

b) Sắp xếp kích thước của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự tăng dần.

c) Viết tập hợp B gồm bốn hành tinh mang kích thước nhỏ nhất và tập hợp C gồm bốn hành tinh mang kích thước to nhất.

Gợi ý đáp án:

a) Tám hành tinh trong hệ Mặt Trời là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Do đó ta viết tập hợp A là:

A = {Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương}.

b) Quan sát bảng kích thước của những hành tinh:

Vì 4 879 < 6 792 < 12 104 < 12 756 < 49 528 < 51 118 < 120 536 < 142 984.

Lúc đó ta mang sắp xếp kích thước của những hành tinh tương ứng là:

Sao Thuỷ < Sao Hỏa < Sao Kim < Trái Đất < Sao Hải Vương < Sao Thiên Vương < Sao Thổ < Sao Mộc.

Vậy kích thước của những hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Sao Thuỷ; Sao Hỏa; Sao Kim; Trái Đất; Sao Hải Vương; Sao Thiên Vương; Sao Thổ; Sao Mộc.

c)

+ Bốn hành tinh mang kích thước nhỏ là: Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Kim, Trái Đất.

Nên ta viết tập hợp B là:

B = {Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Kim, Trái Đất}

+ Bốn hành tinh mang kích thước to là: Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương, Sao Thổ, Sao Mộc.

Nên ta viết tập hợp C là:

C = {Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương, Sao Thổ, Sao Mộc}.

Bài 8

Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động từ từ 1 678 đồng tới 2 927 đồng mỗi kWh tuỳ bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh giá điện trước và sau lúc điều chinh (ko tính thuế VAT):

Mức sử dụng điện sinh hoạt trong tháng (kWh)Giá cũGiá mới
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 5015491678
Bậc 2: Cho kWh từ 51- 10016001734
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 20018582014
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 30023402536
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 40026152834
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên27012927

a) Trong tháng 02/2019, gia đình bác bỏ Vân tiêu thụ 540kWh. Gia đình bác bỏ Vân phải trả bao nhiêu tiền?

b) Nếu tháng 4/2019, gia đình bác bỏ Vân vẫn tiêu thụ 540kWh thì theo giá mới, số tiền phải trả tăng lên bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Trong tháng 02/2019 gia đình bác bỏ Vân vẫn trả tiền tiền điện theo giá cũ.

Với việc tiêu thụ điện là 540 kWh, gia đình bác bỏ Vân đã trải qua cả 6 mức sử dụng điện sinh hoạt.

Do đó để tính giá tiền điện gia đình bác bỏ Vân phải trả, ta tính giá tiền trong từng bậc tiêu thụ rồi lấy tổng tất cả, ta được giá tiền bác bỏ Vân phải trả.

Giá tiền điện bậc 1 (50 kWh từ kWh thứ Một tới 50):

1 549 . 50 = 77 450 (đồng)

Giá tiền điện bậc 2 (50 kWh từ kWh thứ 51 tới 100):

1 600 . 50 = 80 000 (đồng)

Giá tiền điện bậc 3 (100 kWh từ kWh thứ 101 tới 200):

1 858 . 100 = 185 800 (đồng)

Giá tiền điện bậc 4 (100 kWh từ kWh thứ 201 tới 300):

2 340 . 100 = 234 000 (đổng)

Giá tiền điện bậc 5 (100 kWh từ kWh thứ 301 tới 400)

2 615 . 100 = 261 500 (đồng)

Ở bậc 6, nhà bác bỏ Vân tiêu thụ số kWh điện là:

540 – 400 = 140 (kWh)

Giá tiền điện bậc 6 (140 kWh từ kWh thứ 401 tới 540)

2 701 . 140 = 378 140 (đồng)

Tổng số tiền điện gia đình bác bỏ Vân phải trả trong tháng 02/2019 là:

77 450 + 80 000 + 185 800 + 234 000 + 261 500 + 378 140 = 1 216 890 (đồng)

Vậy trong tháng 02/2019, gia đình bác bỏ Vân tiêu thụ 540 kWh thì gia đình bác bỏ Vân phải trả 1 216 890 đồng.

b) Trong tháng 04/2019, gia đình bác bỏ Vân phải trả tiền tiền điện theo giá mới

Do đó, ta cần tính tiền trong từng mức theo giá mới:

Giá tiền điện bậc 1 (50 kWh từ kWh thứ Một tới 50):

1 678 . 50 = 83 900 (đồng)

Giá tiền điện bậc 2 (50 kWh từ kWh thứ 51 tới 100):

1 734 . 50 = 86 700 (đồng)

Giá tiền điện bậc 3 (100 kWh từ kWh thứ 101 tới 200):

2 014 . 100 = 201 400 (đồng)

Giá tiền điện bậc 4 (100 kWh từ kWh thứ 201 tới 300):

2 536 . 100 = 253 600 (đổng)

Giá tiền điện bậc 5 (100 kWh từ kWh thứ 301 tới 400)

2 834 . 100 = 283 400 (đồng)

Ở bậc 6, nhà bác bỏ Vân tiêu thụ số kWh điện là:

540 – 400 = 140 (kWh)

Giá tiền điện bậc 6 (140 kWh từ kWh thứ 401 tới 540)

2 927 . 140 = 409 780 (đồng)

Tổng số tiền điện gia đình bác bỏ Vân phải trả trong tháng 04/2019 là:

83 900 + 86 700 + 201 400 + 253 600 + 283 400 + 409 780 = 1 318 780 (đồng)

Vậy nếu tháng 4/2019, gia đình bác bỏ Vân vẫn tiêu thụ 540 kWh thì theo giá mới, số tiền phải trả tăng lên 1 318 780 đồng.

Lý thuyết Số tự nhiên

1. Tập hợp

Tập hợp là khái niệm cơ bản thường sử dụng trong toán học và cuộc sống. Ta hiểu tập hợp thông qua những ví dụ.

Ví dụ:

+ Tập hợp những trang bị (sách, bút) đặt trên bàn.

+ Tập hợp học trò lớp 6A.

+ Tập hợp những số tự nhiên nhỏ hơn 7.

+ Tập hợp những số trên mặt đồng hồ trong hình dưới

2. Kí hiệu và cách viết tập hợp

Tên tập hợp được viết bằng chữ dòng in hoa như: A, B, C,…

Ví dụ:

+ Tập hợp A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5

Ta viết: A = {0; 1; 2; 3; 4}

Những số 0; 1; 2; 3; 4 được gọi là những phần tử của tập hợp A.

+ Tập hợp B = {bóng rổ; bóng đá; cầu lông; bóng bàn}

Những phần của tập hợp B là: bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn.

Chú ý:

• Những phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu ";".

• Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

Chẳng hạn, với tập A ở trên, ta mang thể viết như sau:

A = {2; 3; 1; 4; 0}

3. Phần tử thuộc tập hợp

Kí hiệu: ∈ (thuộc) và ∉ (ko thuộc)

Ví dụ: Cho tập hợp B = {2; 3; 5; 6}

- Những số 2; 3; 5; 6 là những phần tử của tập hợp B, ta nói

+ Phần tử 2 (số 2) thuộc tập hợp B, viết là 2 ∈ B

+ Phần tử 3 (số 3) thuộc tập hợp B, viết là 3 ∈ B

+ Phần tử 5 (số 5) thuộc tập hợp B, viết là 5 ∈ B

+ Phần tử 6 (số 6) thuộc tập hợp B, viết là 6 ∈ B

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *