Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những yếu tố hóa học giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 41 SGK Hóa 10): Những yếu tố thuộc cùng một nhóm A với tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử những yếu tố nhóm A với:

A. Số electron như nhau.

B. Số lớp electron như nhau.

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

D. Cùng số electron s hay p.

Lời giải:

Chọn câu C: với số electron lớp ngoài cùng như nhau.

Bài 2 (trang 41 SGK Hóa 10): Sự biến thiên tính chất của những yếu tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. Sự lặp lại tính chất phi kim của những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì ban sơ).

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

C đúng.

Sự biến thiên tính chất của những yếu tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống chu kì trước vì với sự biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố chu kì sau giống như chu kì trước lúc điện tích hạt nhân tăng dần.

Bài 3 (trang 41 SGK Hóa 10): Những yếu tố nhóm A nào là những yếu tố s, yếu tố p? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của những yếu tố s và p khác nhau thế nào?

Lời giải:

– Những electron hóa trị của những yếu tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Những yếu tố đó được gọi là yếu tố s.

– Những electron hóa trị của những yếu tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là những electron s và p. Những yếu tố đó được gọi là yếu tố p.

– Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của những yếu tố s là Một và 2. Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của những yếu tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Bài 4 (trang 41 SGK Hóa 10): Những yếu tố nào đứng đầu những chu kì? Cấu hình electron nguyên tử của những yếu tố với đặc điểm chung gì?

Lời giải:

Những yếu tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì. Từ chu kì là 1, hiđro ko phải là kim loại kiềm. Cấu hình electron của nguyên tử những yếu tố kim loại kiềm với Một electron lớp ngoài cùng.

Bài 5 (trang 41 SGK Hóa 10): Những yếu tố nào đứng cuối những chu kì? Cấu hình electron nguyên tử của những yếu tố đó với đặc điểm chung gì?

Lời giải:

Những yếu tố khí trơ đứng cuối chu kì. Cấu hình electron của nguyên tử những yếu tố khí trơ với 8 electron ở lớp ngoài cùng (riêng He với 2e).

Bài 6 (trang 41 SGK Hóa 10): Một yếu tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của yếu tố đó với bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng?

b) Những electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mấy?

c) Viết cấu hình electron của nguyên tử yếu tố trên.

Lời giải:

a) Nguyên tử của yếu tố với 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của yếu tố: 1s22s22p63s23p4.

Bài 7 (trang 41 SGK Hóa 10): Một yếu tố với cấu hình electron nguyên tử như sau:

1s22s22p4.

1s22s22p3.

1s22s22p63s23p1.

1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học.

Lời giải:

a)- 1s22s22p4: Số electron hóa trị là 6.

– 1s22s22p3 : Số electron hóa trị là 5.

– 1s22s22p63s23p1 : Số electron hóa trị là 3.

– 1s22s22p63s23p5 : Số electron hóa trị là 7.

b)- 1s22s22p4 : Nhân tố thuộc chu kì Hai nhóm VIA.

– 1s22s22p3 : Nhân tố thuộc chu kì Hai nhóm VA.

– 1s22s22p63s23p1 : Nhân tố thuộc chu kì 3 nhóm IIIA.

– 1s22s22p63s23p5 : Nhân tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *