Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2: Axit, bazơ, muối cực hay có đáp án
Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2: Axit, bazơ, muối cực hay mang đáp án

Bài 1: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.   C. 40 ml.   D. 20 ml.

Bài 2: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hcl dư. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.   B. 0,075 mol.   C. 0,Một mol.   D. 0,15 mol.

Bài 3: Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,Hai mol SO42- và a mol Cl-. Ba muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Bài 4: Lúc cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch mang chứa 7,6 gam chất tan. Trị giá của x là

A. 1,2.   B.0,8.   C. 0,6.   D. 0,5.

Bài 5: Trung hòa 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 cần vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là

A. 7,30%   B. 5,84%   C. 5,00%   D. 3,65%

Bài 6: Theo khái niệm về axit - bazơ của Bron - stêt mang bao nhiêu ion trong số những ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.           B. 2.

C. 3.           D. 4.

Bài 7: Cho những ion sau:

(a) PO43-     (b) CO32-   (c) HSO3-   (d) HCO3-   (e) HPO32-

Theo Bron-stêt những ion nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).           B. (b), (c).

C. (c), (d).           D. (d), (e).

Bài 8: Chọn những chất là hiđroxit lưỡng tính trong số những hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.           B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.           D. Cả A, B, C.

Bài 9: Cho những chất và ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt mang bao nhiêu chất và ion là lưỡng tính ?

A. 12.           B. 11.

C. 13.           D. 14.

Bài 10: Dãy chất và ion nào sau đây mang tính chất trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Bài 11: Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4   B. H2CO3   C. CH3COOH   D. H3PO4

Bài 12: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2   B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2   D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Bài 13: Cho những dung dịch axit mang cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch mang nồng độ H to nhất là

A. H2SO4   B. H2S   C. HCl   D. H3PO4

Bài 14: Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất lúc tan trong nước phân li cho anion OH.

B. Bazơ là những chất mang khả năng phản ứng với axit.

C. Một Bazơ ko nhất thiết phải mang nhóm OH trong thành phần phân tử.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử mang một hay nhiều nhóm OH.

Bài 15: Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây ko đúng?

A. Muối là những hợp chất lúc tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđrô mang khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit ko còn hiđrô mang khả năng phân li ra H+.

D. Hiđrôxít lưỡng tính lúc tan vào nước vừa mang thể phân li như axit vừa mang thể phân li như Bazơ.

  • Trắc nghiệm Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ cực hay mang đáp án
  • Trắc nghiệm Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li cực hay mang đáp án
  • Trắc nghiệm Bài 5 Tập tành: Axit, bazơ và muối, Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li cực hay mang đáp án
  • Trắc nghiệm Bài 6: Bài thực hiện 1: Tính axit, bazơ cực hay mang đáp án
  • Trắc nghiệm Bài 7: Nitơ cực hay mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 mang đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 mang đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *