Giải Hoá học 12 Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo trang 18 SGK

Sau bài học những em sẽ nắm được đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của Este và chất béo. Từ đó vận dụng giải những bài tập ứng dụng và chứng minh những hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày sở hữu liên quan.

Giải Hóa 12 bài 4: Tập luyện: Este và chất béo

Giải bài Một trang 18 SGK Hoá 12

So sánh chất béo và este về: thành phần yếu tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất?

Lời giải:

So sánh este với chất béo

Giải bài Hai Hoá 12 SGK trang 18

Lúc đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) sở hữu thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của những chất này?

Lời giải:

Thu được 6 trieste.

Giải bài 3 SGK Hoá 12 trang 18

Lúc thủy phân (xúc tác axit ) một este thu được glixerol và hỗn hợp những axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Este sở hữu thể sở hữu công thức cấu tạo nào sau đây?

Lời giải:

Đáp án B.

Giải bài 4 trang 18 SGK Hoá 12

Làm bay tương đối 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích tương đối bằng thể tích của 3,Hai gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm sở hữu 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo, gọi tên A.

Lời giải:

Vì A và O2 sở hữu cùng V ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên nA = nO2 = 0,1 (mol)

A là este no đơn chức nên sở hữu CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta sở hữu: MCnH2nO2 = 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

→CTPT của A là: C3H6O2

b) Gọi CTPT của A là R1COOR2

R1 COOR2 + NaOH  R1COONa + R2OH

Theo pt: nR1COONa = nA = 0,Một mol

M(R1COONa ) = R1 + 67 = 68 → R1 = 1

→ R1 là H (hay muối là HCOONa)

→ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).

Giải bài 5 Hoá 12 SGK trang 18

Lúc thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa và m gam muối của natri oleat C17H33COONa.

Tính trị giá của a,m. Viết công thức cấu tạo sở hữu thể sở hữu của X.

Lời giải:

PTHH tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

Theo tỉ lệ phản ứng ⇒ nmuối = nNaOH = 3. nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol

⇒n(C17H33COONa) = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = m(C17H33COONa) = 0,02. 304 = 6,08(g)

mNaOH = 0,03. 40 = 1,Hai g

BTKL ⇒ a = meste = mMuối + mglixerol - mNaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 - 1,2 = 8,82g

Tỉ lệ n(C17H31COONa): n(C17H33COONa) = 0,01 : 0,02 = 1:2

⇒Mang Hai công thức cấu tạo thích hợp:

Giải bài 6 SGK Hoá 12 trang 18

Lúc thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

A. etyl fomiat.

B. etyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH  RCOOK + R1OH

Theo pt: nRCOOR1 = nKOH = 0,Một mol.

Ta sở hữu:

Công thức cấu tạo là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Giải bài 7 trang 18 SGK Hoá 12

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Lời giải:

Đáp án B

CT: CxHyOz

Giải bài 8 Hoá 12 SGK trang 18

Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm theo khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:

A. 22%.

B. 42,3%.

C. 57,7%.

D. 88%.

Lời giải:

Đáp án B.

Số mol NaOH là:

Gọi x, y tuần tự là số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

nNaOH = x + y = 0,15.

mhh = 60x + 88y = 10,4.

Giải hệ phương trình ta sở hữu x = 0,1; y = 0,05.

Khối lượng etyl axetat :

mCH3COOC2H5 = 88 . 0,05 = 4,4(g)

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Hóa 12 bài 4: Tập luyện: Este và chất béo SGK trang 18 file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *