Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 3)Đề rà soát cuối tuần Toán lớp 5

Tuần 18 - Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: : Diện tích hình chữ nhật MNPQ là 96 cm2 (hình vẽ). Diện tích hình tam giác MNI là:

 A. 48 cm2

 B. 32 cm2

 C. 24 cm2

 D. 16 cm2

Câu 2: : Chữ số 7 trong số thập phân 25,713 với trị giá là:

Câu 3: 7m2 8dm2 = ... m2. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 7,8

 B. 7,08

 C. 7,80

 D. 7,008

Câu 4: 3,6 < 4,8x < 4,82

 A. x = 0

 B. x = 1

 C. x = 2

 C. x = 3

Câu 5: Một hình tam giác với đáy bằng chiều dài hình chữ nhật, chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật đó. Diện tích hình tam giác bằng số phần trăm diện tích hình chữ nhật là:

 A. 30 %

 B. 40 %

 C. 50 %

 D. 60 %

Câu 6: Hình thang ABCD với cặp cạnh song song là:

 A. AB và CD

 B. AD và BN

 C. AD và BC

 D. AM và BC

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: : Đặt tính rồi tính

  26,7 + 35,84    82,6 - 27,16

  81,6 : 24    45,6 x 3,8

Câu 2: Một kho gạo chứa 24 tấn cả gạo nếp và gạo tẻ. Số gạo nếp bằng số gạo tẻ.

a) Tính số gạo nếp và số gạo tẻ chứa trong kho.

b) Số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo trong kho ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được Một điểm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính

  26,7 + 35,84 = 62,54    82,6 - 27,16 = 55,44

  81,6 : 24 = 3,4    45,6 x 3,8 = 173,28

Câu 2: Một kho gạo chứa 24 tấn cả gạo nếp và gạo tẻ. Số gạo nếp bằng số gạo tẻ.

a) Tính số gạo nếp và số gạo tẻ chứa trong kho.

b) Số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo trong kho ?

Bài giải

a. Số gạo nếp trong kho là:

  24 : (1 + 3) = 6 (tấn)

Số gạo tẻ trong kho là:

  24 – 6 = 18(tấn)

b. Tỉ số phần trăm của số gạo nếp và số gạo trong kho là:

  6 : 24 = 0,25

  0,25 = 25%

    Đáp số: a. 6 tấn; 18 tấn

        b.25 %

  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 với đáp án (Đề 2)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 với đáp án (Đề 3)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 với đáp án (Đề 1)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 với đáp án (Đề 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *