Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18

Thời kì: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Trong hình tam giác ABC với:

 A. AB là đường cao ứng với đáy BC

 B. CH là đường cao ứng với đáy AB

 C. AH là đường cao ứng với đáy BC

 D. CB là đường cao ứng với đáy BA

Câu 2: : Một tam giác với thể với:

 A. Một góc tù và hai góc nhọn

 B. Hai góc vuông và một góc nhọn

 C. Ba góc tù

 D. Một góc vuông, một góc tù, một góc nhọn

Câu 3: Diện tích tam giác với độ dài đáy 12cm chiều cao 8cm. Cách tính đúng là:

 A. (12 + 8) x 2 = 40(cm2)

 B. 12 x 8: 2 = 48 (cm2)

 C. 12 x 8 x 2 = 192(cm2)

 D. 12: 8 x 2 = 3 (cm2)

Câu 4: Muốn tính diện tích tam giác ta tính như sau:

 A. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2

 B. Lấy độ dài đáy chia cho chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2

 C. Lấy độ dài đáy chia cho chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

 D. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

Câu 5: Diện tích tam giác với độ dài đáy 34,5 dm chiều cao 21,6 dm là:

 A. 745,Hai dm2

 B. 112,Hai dm2

 C. 372,6 dm2

 D. 1490,4 dm2

Câu 6: Một hình tam giác với với diện tích 224,36m2 và đáy 28,4m. Chiều cao của tam giác đó là:

 A. 7,9 m

 B. 13,8 m

 C. 14,8 m

 D. 15,8m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: : Cuối năm dân số của một thị trấn là 10 000 người. Hỏi sau hai năm dân số của thị trấn đó là bao nhiêu biết tỉ lệ tăng hàng năm là 2 % ?

Câu 2: Một lớp với 22 học trò nữ và 18 học trò nam.Hãy tính tỉ số phần trăm của số học trò nữ so với cả lớp? Của số học trò nam so với cả lớp ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được Một điểm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: : Cuối năm dân số của một thị trấn là 10 000 người. Hỏi sau hai năm dân số của thị trấn đó là bao nhiêu biết tỉ lệ tăng hàng năm là 2 % ?

Bài giải

Sau năm thứ nhất dân số tăng là:

  10 000 x 2 : 100 = 200 (người)    

Sau năm thứ nhất dân số của thị trấn là:

  10 000 + 200 = 10200(người)    

Năm thứ hai dân số tăng là:

  10200 x 2: 100 = 204 (người)    

Sau năm thứ hai dân số của thị trấn là:

  10200 + 204 = 10404(người)    

    Đáp số: 10404 người    

Câu 2: Một lớp với 22 học trò nữ và 18 học trò nam.Hãy tính tỉ số phần trăm của số học trò nữ so với cả lớp?Của số học trò nam so với cả lớp ?

Bài giải:

Tổng số học trò cả lớp là:

  22 + 18 = 40 (học trò)    

Tỉ số phần trăm của số học trò nữ so với cả lớp:

  22 : 40 = 0,55    

  0,55 = 55 %    

Tỉ số phần trăm của số học trò nam so với cả lớp:

  18 : 44 = 0,45    

  0,45 = 45 %    

    Đáp số: 55 %. 45 %    

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: : Trong hình tam giác vuông MPQ với:

 A. MQ là đường cao ứng với đáy QP

 B. MP là đường cao ứng với đáy PQ

 C. PQ là đường cao ứng với đáy QM

 D. QP là đường cao ứng với đáy MQ

Câu 2: : Chuyển hỗn số thành phân số được:

Câu 3: Diện tích tam giác vuông ABC (với những kích thước như hình vẽ) là: A

 A. 12,8 cm2

 B. 19,76 cm2

 C. 4,94 cm2

 D. 9,88 cm2

Câu 4: Phần gạch chéo chiếm số phần trăm hình vẽ bên là:

 A. 25 %

 B. %

 C. 2 %

 C. 2,8 %

Câu 5: Tìm 1 % của 100 000 đống là:

 A. Một đồng

 B. 10 đồng

 C. 100 đồng

 D. 1 000 đồng

Câu 6: Một hình tam giác với với diện tích 624,72m2 và chiều cao 27,4m. Cạnh đáy của tam giác đó là:

 A. 22,8 m

 B. 44,6 m

 C. 45,6 m

 D. 46,5m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: : Đặt tính rồi tính

a) 286,43 + 521,85

b) 516,40 - 350,28

c) 25,04 x 3,5

d) 45,54 : 1,8

Câu 2: . Tính diện tích phần gạch chéo của hình vẽ bên?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: : Diện tích hình chữ nhật MNPQ là 96 cm2 (hình vẽ). Diện tích hình tam giác MNI là:

 A. 48 cm2

 B. 32 cm2

 C. 24 cm2

 D. 16 cm2

Câu 2: : Chữ số 7 trong số thập phân 25,713 với trị giá là:

Câu 3: 7m2 8dm2 = ... m2. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 7,8

 B. 7,08

 C. 7,80

 D. 7,008

Câu 4: 3,6 < 4,8x < 4,82

 A. x = 0

 B. x = 1

 C. x = 2

 C. x = 3

Câu 5: Một hình tam giác với đáy bằng chiều dài hình chữ nhật, chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật đó. Diện tích hình tam giác bằng số phần trăm diện tích hình chữ nhật là:

 A. 30 %

 B. 40 %

 C. 50 %

 D. 60 %

Câu 6: Hình thang ABCD với cặp cạnh song song là:

 A. AB và CD

 B. AD và BN

 C. AD và BC

 D. AM và BC

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: : Đặt tính rồi tính

  26,7 + 35,84    82,6 - 27,16

  81,6 : 24    45,6 x 3,8

Câu 2: Một kho gạo chứa 24 tấn cả gạo nếp và gạo tẻ. Số gạo nếp bằng số gạo tẻ.

a) Tính số gạo nếp và số gạo tẻ chứa trong kho.

b) Số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo trong kho ?

Tải xuống

  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 với đáp án (Đề 2)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 với đáp án (Đề 3)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 với đáp án (Đề 2)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 với đáp án (Đề 3)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *