Giải bài tập SBT Địa lí 11 Bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Quan sát thông tin dưới đây:

Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới tranh chấp trên.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm về cơ cấu xã hội phong kiến, đường lối phát triển kinh tế – xã hội, quá trình cải cách kinh tế để chỉ ra nguyên nhân dẫn tới tranh chấp trên.

Gợi ý trả lời

Nguyên nhân dẫn tới tranh chấp là do:

- Tuy đã giành độc lập song nhiều nước vẫn duy trì cơ cấu xã hội phong kiến. Những thế lực tôn giáo cổ hủ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.

- Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

- Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của những thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu sở hữu.

Quan sát biểu đồ dưới đây:

Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích số liệu biểu đồ để nhân xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004.

Gợi ý trả lời

- Mĩ La tinh sở hữu tốc độ phát triển kinh tế ko ổn định

- Nguyên nhân chính là:

+ Mức tăng dân số còn khá cao.

+ Những cuộc cải cách ruộng nương ko triệt để.

+ Tình hình chính trị thiếu ổn định.

+ Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tê – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

+ Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của những thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu sở hữu.

Dựa vào bảng số liệu sau:

GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LA TINH NĂM 2004

- Tính tỉ lệ nợ so với GDP của những nước trên rồi ghi vào bảng.

- Nêu nhận xét.

Phương pháp giải

- Để tính tỉ lệ nợ so với GDP của những nước, ta sử dụng công thức:

Tỉ lệ nợ = (Tổng số nợ)/GDP.100%

- Từ kết quả tính được để đưa ra nhận xét.

Gợi ý trả lời

GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LA TINH NĂM 2004

Chọn ý trả lời đúng

Vấn đề xã hội nào dưới đây ko phải của những nước Mĩ La tinh?

A. Một phòng ban to dân cư còn trong tình trạng nghèo đói.

B. Mang sự chênh lệch quá to về thu nhập giữa những tầng lớp dân cư.

C. Dân cư đang già hoá nhanh chóng.

D. Chế độ chiếm hữu ruộng nương bất đồng đẳng.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ những vấn đề xã hội của những nước Mĩ La tinh để chọn ra đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

Dân cư đang già hoá nhanh chóng là vấn đề ko phải của những nước Mĩ La tinh.

Chọn C. 

Nêu những giải pháp mà sắp đây nhiều nước Mĩ La tinh đã vận dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nước.

Phương pháp giải

Dựa vào tri thức về tình hình kinh tế để nêu ra những giải pháp mà sắp đây nhiều nước Mĩ La tinh đã vận dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nước.

Gợi ý trả lời

Những giải pháp mà sắp đây nhiều nước Mĩ La tinh đã vận dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nước:

- Cải cách kinh tế.

- Củng cố bộ máy nhà nước.

- Phát triển giáo dục.

- Quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.

- Thực hiện công nghiệp hóa quốc gia.

- Tăng cường kinh doanh với nước ngoài.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *