Giải SBT Hóa Học 11 Bài 24: Luyện tập (Đầy đủ nhất)

Giải Hóa học 11 Bài 24 SBT: Tập dượt: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bài 24.Một trang 34 sách bài tập Hóa 11

Cho dãy chất: CH4; C6H6; C6H5-OH; C2H5ZnI; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?

A. Những chất trong dãy đều là hiđrocacbon.

B. Những chất trong dãy đều là dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Những chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

D. Trong dãy sở hữu cả chất vô sinh và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của cacbon.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 24.Hai trang 35 sách bài tập Hóa 11

Người ta tuần tự lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau : Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình; còn mẫu T ko tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho những thí nghiệm này là :

A. X chỉ chứa yếu tố hiđro.

B. Y chỉ chứa yếu tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.

D. T là chất vô sinh.

Lời giải:

Đáp án: D.

Kết luận A sai: X sở hữu chứa hiđro (vì thế lúc cháy, X tạo ra H2O) nhưng vẫn sở hữu thể sở hữu yếu tố khác, thí NH3...

B sai vì Y chứa yếu tố cacbon nhưng vẫn sở hữu thể chứa yếu tố khác, tỉ dụ CO.

C sai vì Z sở hữu chứa C và H nhưng vẫn sở hữu thể chứa cả oxi (tỉ dụ C2H6O...) nên chưa chắc Z là hiđrocacbon.

D đúng: T ko chứa cacbon vậy nó là chất vô sinh.

Bài 24.3 trang 35 sách bài tập Hóa 11

Trong số những chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của

Lời giải:

Đáp án: B.

Bài 24.4 trang 35 sách bài tập Hóa 11

Phenol sở hữu công thức cấu tạo là 

Trong những chất dưới đây, chất nào ko là đồng đẳng của phenol?

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 24.5 trang 35 sách bài tập Hóa 11

Trong số những chất dưới đây, chất nào ko là đồng phân của

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 24.6 trang 36 sách bài tập Hóa 11

1. Trong số những chất hữu cơ đã được học ở lớp 9, hãy kể ra Hai cặp chất sở hữu công thức phân tử khác nhau nhưng sở hữu cùng công thức thuần tuý nhất.

2. Viết công thức cấu tạo của Hai chất sở hữu cùng công thức phân tử C4H10 và của Hai chất sở hữu cùng công thức phân tử C2H6O.

Lời giải:

1. Axetilen C2H2 và benzen C6H6 sở hữu cùng công thức thuần tuý nhất là CH.

Axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6 sở hữu cùng công thức thuần tuý nhất là CH2O.

2. CH3-CH2-CH2-CH3 và

CH3-CH2-OH và CH3-O-CH3.

Bài 24.7 trang 36 sách bài tập Hóa 11

Hợp chất hữu cơ A sở hữu thành phần khối lượng của những yếu tố như sau: C chiếm 24,24%; H chiếm 4,04%; Cl chiếm 71,72%.

1. Xác định công thức thuần tuý nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối tương đối của A đối với CO2 là 2,25.

3. Dựa vào thuyết cấu tạo hoá học, hãy viết những công thức cấu tạo mà chất A sở hữu thể sở hữu ở dạng triển khai và dạng thu gọn.

Lời giải:

1. Chất A sở hữu dạng CxHyClz

x : y : z = 2,02 : 4,04 : 2,02 = 1 : 2 : 1

Công thức thuần tuý nhất là CH2Cl.

2. MA = 2,25 x 44,0 = 99,0 (g/mol)

(CH2Cl)n = 99,0 ⇒ 49,5n = 99,0 ⇒ n = 2

CTPT là C2H4Cl2.

3. Những CTCT:

Bài 24.8 trang 36 sách bài tập Hóa 11

Hỗn hợp M chứa hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng và hơn kém nhau Hai nguyên tử cacbon. Nếu làm bay tương đối 7,28 g M thì thể tích tương đối thu được đúng bằng thể tích của 2,94 g khí N2 ở cùng điều kiện. Để đốt cháy hoàn toàn 5,20 g hỗn hợp M cần sử dụng vừa hết 5,04 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và tương đối nước với thể tích bằng nhau.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Lời giải:

Số mol Hai chất trong 7,28g M: 

Số mol Hai chất trong 5,2g M: 

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mCO2 + mH2O = mM + mO2 = 12.4(g)

Theo đầu bài, số mol CO2 = số mol H2O = n.

44n + 18n = 12,4 ⇒ n = 0,2 (mol)

Những chất trong hỗn hợp sở hữu chứa C, H và sở hữu thể sở hữu O. Chất thứ nhất là CxHyOz (a mol) và chất thứ Hai là Cx + 2 Hy + 4Oz (b mol).

xa + (x + 2)b = 0,2 (3)

Giải hệ phương trình :

Từ (3) ta sở hữu x(a + b) + 2b = 0,200

2b = 0,200 - 0,0750x

b = 0,100 - 0,0375x

0 < b < 0,075 ⇒ 0 < 0,100 - 0,0375x < 0,0750

⇒ 0,660 < X < 2,66

Từ này sở hữu Hai số nguyên là Một và 2.

Nếu x = 1.

b = 0,100 - 3.75.10-2 = 0,0625

a = 0,0750 - 0,0625 = 0,0125.

Thay trị giá của a và b vào (4) ta sở hữu :

0125y + 0,0625(y + 4) = 0,400

⇒ y = 2.

Thay x = 1, y = 2; a = 0,0125, b = 0,0625 vào (2):

(14 + 16z).0,0125 + (42 + 16z).0,0625 = 5,20

⇒ z = 2.

CH2O2 chiếm: 

C3H6O2 chiếm: 100% - 11,1% = 88,9%.

Nếu x = 2 .

b = 0,100 - 0,0375 X 2 = 0,0250

a = 0,0750 - 0,0250 = 0,05

từ đó tìm tiếp, ta được y = 4 và z = 2.

% khối lượng của C2H4O2

% khối lương của C4H8O2: 100% - 57,7% = 42,3%.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Hóa 11 Bài 24: Tập dượt: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (ngắn gọn nhất) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *