7 Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) mới nhất

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và những nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

(trang 14 sgk Lịch Sử 12): – Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

Trả lời:

Trong những năm 1945-1950: Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn.

+ Tới năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh.

+ Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.

(trang 14 sgk Lịch Sử 12): – Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã họi ở Đông Âu là gì?

Trả lời:

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở những nước Đông Âu trong những năm 1950-1970 đã đạt được rất nhiều thành tựu:

+ Những nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, sản lượng công nghiệp tăng cao gấp hàng chục lần.

+ Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu, đáp ứng nhu cầu trong nước.

+ Tiến bộ khoa học kỹ thuật được vận dụng vào cuộc sống.

Những nước Đông Âu tư xuất phát điểm thấp đã phát triển trở thành những quốc gia công – nông nghiệp.

(trang 14 sgk Lịch Sử 12): – Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tới đầu những năm 70 của thế kỷ XX.

Trả lời:

Sự ra đời:

Tháng 1/1949, Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập với sự tham gia của những nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc, Rumani). Cùng hòa Dân chủ Đức gia nhập vào năm 1950.

Vai trò:

Trợ giúp những nước thành viên, xúc tiến sự tiến bộ về kỹ thuật và kinh tế, ko ngừng tăng mức sống của nhân dân. Liên Xô chính là nước giữ vai trò quyết định trong khối SEV.

Một số hạn chế trong hoạt động của tổ chức này: chưa hòa nhập với đời sống kinh tế toàn cầu, việc vận dụng tiến bộ khoa học và khoa học vào cuộc sống còn chậm…

(trang 17 sgk Lịch Sử 12): – Lập niên biểu những sự kiện quan yếu ở Liên Xô trong thời kì tiến hành cải tổ (1985-1991)

Trả lời:

Thời kì Sự kiện
3/1985 M. Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ quốc gia.
1991 Sau 6 năm tiến hành cải tổ, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện.
8/1991 Chính biến nhằm lật đổ Goócbachốp diễn ra nhưng thất bại. Sau đó, Goócbachốp tuyên bố từ nhiệm Tổng bí thư Đảng Cùng sản Liên Xô.
21/12/1991 Hiệp nghị thành lập Cùng đồng những quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã.
25/12/1991 Đánh dấu sự kết thúc chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

(trang 18 sgk Lịch Sử 12): – Nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991-2000

Trả lời:

* Về kinh tế: Trong những năm 1990-1995, tốc độ tăng trưởng luôn là con số âm. Tuwg năm 1996, kinh tế Liên bang Nga khởi đầu sở hữu tín hiệu phục hồi, và tăng dần vào những năm sau đó. Tốc độ tăng trưởng tăng 0,5% (1997), 9% (2000).

* Về chính trị: Ban hành hiến pháp Liên bang Nga (12/1993).

* Về đối ngoại: một mặt ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và trợ giúp về kinh tế. Mặt khác, Nga khôi phục quan hệ với một số nước châu Á.

Từ năm 2000: Kinh tế và chính trị dần được khôi phục, tuy vậy nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức mới.

Câu 1 (trang 18 sgk Sử 12): Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và những nước Đông Âu từ năm 1945 tới năm 1991.

Lời giải:

Thời kì Liên Xô Những nước Đông Âu
1945-1950

– Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế và đạt được nhiều thành tựu quan yếu.

– 8/1/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm tăng cường sự hợp tác giữa những nước Xã hội chủ nghĩa.

– Những nước dân chủ sở hữu dân Đông Âu tiến hành cải cách ruộng nương, ban hành những quyền tự do dân chủ, vai trò lãnh đạo của những Đảng Cùng sản ngày càng được khẳng định.
1950 – 1970

– Thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất vật chất của chủ nghĩa xã hội.

+ Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ Hai toàn cầu.

+ Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu.

+ Khoa học kỹ thuật: đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc.

+ Trình độ học vấn của người dân tăng cao.

+ Tiếp tục trợ giúp những nước Xã hội chủ nghĩa.

– Thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm.

– Từ những nước nghèo trở thành những quốc gia công – nông nghiệp.

Những năm 70 tới năm 1991

+ 1973: Khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô.

+ Nền kinh tế Liên Xô dần bộc lộ tín hiệu suy thoái.

+ 3/1985: M. Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ quốc gia.

+ 1991: Sau 6 năm tiến hành cải tổ, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện.

+ 8/1991: Chính biến nhằm lật đổ Goócbachốp diễn ra nhưng thất bại. Sau đó, Goócbachốp tuyên bố từ nhiệm Tổng bí thư Đảng Cùng sản Liên Xô.

+ 21/12/1991: Hiệp nghị thành lập Cùng đồng những quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã.

+ 25/12/1991: Đánh dấu sự kết thúc chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

+ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô tác động mạnh tới những nước Đông Âu.

+ Nền kinh tế Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ.

+ Ban lãnh đạo những nước Đông Âu tuần tự từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng.

+ Nước Đức được thống nhất(Cùng hòa Dân chủ Đức và Cùng hòa Liên bang Đức).

Câu 2 (trang 18 sgk Sử 12): Phân tích những nguyên nhân chính dẫn tới sự tan rã của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và những nước Đông Âu.

Lời giải:

– Nguyên nhân trước hết là do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với chế độ tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân ko được cải thiện.

– Hai là, ko bắt kịp những bước phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến, dẫn tới những khủng hoảng trì trệ. Trong lúc vào những năm 70 của thế kỉ XX, – Khoa học kỹ thuật trên toàn cầu phát triển mạnh mẽ, phần to những nước tư bản biết tận dụng triệt để để đưa nền kinh tế phát triển thì Liên Xô và những nước Đông Âu chậm vận dụng KH – KT vào nền kinh tế.

– Ba là, lúc tiến hành cải tổ những nước này lại phạm phải những sai trái trên nhiều mặt, những sai trái từ kinh tế tới chính trị làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng.

– Bốn là, sự chống phá của những thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đây cũng chính là một nguyên nhân dẫn tới sự tan rã của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và những nước Đông Âu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *