Bài Tập 3 trang 36 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 8

SBT Lịch sử lớp 8

A- LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI tới năm 1917)

 • 👉 CHƯƠNG I. THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ thế kỷ XVI tới nửa sau thế kỷ XIX)
 • 👉 CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC ÂU- MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX
 • 👉 ĐỀ KIỂM TRA Một TIẾT HỌC KÌ I
 • 👉 CHƯƠNG IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)

CHƯƠNG III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX

 • 👉 Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX
 • 👉 Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
 • 👉 Bài 11. Những nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 • 👉 Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
 • 👉 Bài 14. Ôn tập lịch sử toàn cầu cận kim ( từ giữa thế kỉ XVI tới năm 1917)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917-1945)

 • 👉 CHƯƠNG I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ ( 1921-1941)
 • 👉 CHƯƠNG II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)
 • 👉 CHƯƠNG III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)

 • 👉 Bài 21. Chiến tranh toàn cầu thứ hai (1939-1945)

CHƯƠNG V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

 • 👉 Bài 23. Ôn tập lịch sử toàn cầu hiện đại ( phần từ năm 1917 tới năm 1954)
 • 👉 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

B- LỊCH SỬ VIÊT NAM (1858 tới năm 1918)

 • 👉 CHƯƠNG I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( Từ năm 1858 tới cuối thế kỉ XIX)
 • 👉 ĐỀ KIỂM TRA Một TIẾT HỌC KÌ II - SBT LỊCH SỬ 8
 • 👉 CHƯƠNG II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

CHƯƠNG I. THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ thế kỷ XVI tới nửa sau thế kỷ XIX)

 • 👉 Bài 1. Những cuộc cách mệnh tư sản trước hết
 • 👉 Bài 2. Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
 • 👉 Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn cầu
 • 👉 Bài 4. Phong trào người lao động và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC ÂU- MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

 • 👉 Bài 5. Công xã Pa-ri 1871
 • 👉 Bài 6. Những nước Anh, Pháp, Mĩ,Đức Cuối thế kỉ XIX- Đầu Thế kỉ XX
 • 👉 Bài 7. Phong trào người lao động quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
 • 👉 Bài 8. Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX

CHƯƠNG IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)

 • 👉 Bài 13. Chiến tranh toàn cầu thứ nhất (1914-1818)

CHƯƠNG I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ ( 1921-1941)

 • 👉 Bài 15. Cách mệnh tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mệnh (1917-1921)
 • 👉 Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa cã hội (1921-1941)

CHƯƠNG II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

 • 👉 Bài 17. Châu Âu giữa hai trận đấu tranh toàn cầu (1918-1939)
 • 👉 Bài 18. Nước Mĩ giữa hai trận đấu tranh toàn cầu (1918-1939)

CHƯƠNG III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

 • 👉 Bài 19. Nhật Bản giữa hai trận đấu tranh toàn cầu (1918-1939)
 • 👉 Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918-1939)

CHƯƠNG I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( Từ năm 1858 tới cuối thế kỉ XIX)

 • 👉 Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 tới năm 1873
 • 👉 Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc
 • 👉 Bài 26. Phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuối thế kỉ XX
 • 👉 Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
 • 👉 Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

CHƯƠNG II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

 • 👉 Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của xã hội thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
 • 👉 Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX tới năm 1918
 • 👉 Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 tới năm 1918
 • 👉 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Xem Thêm

 • 👉 Bài 22. Sự phát triển của khoa học- kĩ thuật và văn hoá toàn cầu nửa đầu thế kỉ XX

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *