Giải Tin học 11 Chương 2: Chương trình đơn giản


Giải Tin học 11 Chương 2: Chương trình đơn thuần

Haylamdo soạn và sưu tầm lời giải Tin học 11 Chương 2: Chương trình đơn thuần hay, chi tiết được soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tin học lớp 11 giúp bạn tiện dụng trả lời nghi vấn từ đó đạt điểm cao trong những bài thi môn Tin học 11.

  • Bài 3: Cấu trúc chương trình
  • Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
  • Bài 5: Khai báo biến
  • Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
  • Bài 7: Những thủ tục chuẩn vào/ra đơn thuần
  • Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
  • Bài tập và thực hiện 1
  • Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36

Tin học 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình

1. Cấu trúc chung

- Chương trình viết bằng một tiếng nói lập trình bậc cao thường gồm phần khai báo và phần thân.

     + Phần khai báo: Với thể với hoặc ko tùy theo từng chương trình cụ thể.

     + Phần thân: Nhất thiết phải với.

Tương tự cấu trúc Một chương trình với thể mô tả như sau.

 []  

2. Những thành phần của chương trình

a) Với thể khai báo cho: Tên chương trình, thư viện, hằng, biến, những chương trình con.

Ví dụ: program chuongtrinh1;

Program chuongtrinh2;

     + Khai báo thư viện: Mỗi tiếng nói lập trình thường với sẵn một số thư viện sản xuất một chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng những chương trình đó ta cần sử khai báo thư viện chứa nó.

Ví dụ: uses crt;

uses crt,graph;

Thư viện crt sản xuất những chương tình với sẵn để làm việc với màn hình và bàn phím.

Lúc ta sử dụng hàm trong thư viện mà lại quên khai báo nó (Ví dụ hàm readkey trong thư viện crt) sẽ gây ra lỗi lúc biên dịch.

Ví dụ:

 const MaxN=1000; Const dung=TRUE; Const kq='ket qua'; 

     + Khai báo biến: Tất cả những biến dung trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo để chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lý.Biến chỉ nhận một trị giá tại mỗi thời khắc gọi là biến đơn.

Ví dụ: Lúc tính tổng Hai số a và b. Ta với a và b là những biến đơn (Cú pháp khai báo biến sẽ học ở bài sau).

b) Phần thân chương trình

Thân chương trình trong pascal được đặt giữa begin và end.

Cụ thể với thể mô tả như sau :

 Begin [] End. 

3. Ví dụ chương trình đơn thuần

Ví dụ 1: Viết chương trình đưa ra màn hình thông tin 'Xin chào những bạn'.

 Program vi_du; Begin Writeln('xin chao cac ban'); End. 

-Phần khai báo gồm khai báo tên chương trình gồm tên dành riêng program và tên chương trình là vi_du.

-Phần thân chương trình chỉ với câu lệnh writeln ( câu lệnh in Một chuỗi ra màn hình ).

Ví dụ 2: Chương trình pascal đưa ra thông tin 'Xin chao cac ban' va 'Moi cac ban lam quen voi pascal' ra màn hình.

 Program vi_du1; Begin Writeln('xin chao cac ban'); Writeln('Moi cac ban lam quen voi pascal'); End. 

..............................................

..............................................

..............................................

Tin học 11 Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Những bài toán trong thực tế thường với dữ liệu vào và kết quả ra thuộc những kiểu dữ liệu quen biết như số nguyên, số thực, kí tự. Mỗi tiếng nói lập trình thường sản xuất một số kiểu dữ liệu tiêu chuẩn cho biết phạm vi trị giá với thể lưu trữ, dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ và những phép toán tác động lên dữ liệu.

- Một số kiểu dữ liệu tiêu chuẩn thường dung cho biến đơn trong pascal :

+ Kiểu nguyên: Lưu trữ những đại lượng nhận trị giá là số nguyên.

+ Kiểu thực: Với nhiều kiểu dung để khai báo những đại lượng nhận trị giá là số thực

+ Kiểu kí tự: Ta hiểu kiểu kí tự là những kí tự thuộc bộ mà ASCII gồm 256 kí tự với mã ASCII thập phân từ 0-255.

Nhìn bảng dưới ta thấy kí tự A với mã ASCII là 65, a với mã là 97

Note: Người lập trình cần tìm hiểu đặc trưng của những kiểu dữ liệu chuẩn được xác định bởi bộ dịch và sử dụng để khai báo biến

Ví dụ: Để lưu trữ trị giá nguyên mang trị giá 65537 thì ta ko thể sử dụng kiểu byte , integer, word mà phải dung longint. Tuy nhiên nếu ta chỉ lưu trữ trị giá tối đa nhỏ hơn 32767 thì ta nên sử dụng kiểu integer để tiết kiệm bộ nhớ.

..............................................

..............................................

..............................................

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *