Giải SBT Toán 8 trang 5, 6 tập 2 Bài 1: Mở đầu về phương trình

Lời giải Sách bài tập toán lớp 8 tập 2 trang 5, 6 Bài 1: Mở đầu về phương trình gồm những bài giải tương ứng với từng bài học trong sách tạo điều kiện cho những bạn học trò ôn tập và củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài Một SBT Toán lớp 8 tập Hai trang 5

Trong những số -2; -1,5; -1; 0,5; 2/3 ;2 ;3 số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau:

a. y2 – 3 = 2y;

b. t + 3 = 4 – t;

c.  + 1 = 0

Lời giải:

Với mỗi phương trình tính trị giá hai vế lúc ẩn tuần tự những trị giá -2; -1,5; -1; 0,5; 2/3 ; 2; 3 những trị giá của ẩn mà hai vế phương trình mang trị giá bằng nhau là nghiệm của phương trình.

a. y2 – 3 = 2y

Vậy phương trình mang nghiệm y = -Một và y = 3.

b. t + 3 = 4 – t

Vậy t = 0,5 là nghiệm của phương trình.

c.  + 1 = 0

Vậy x = 2/3 là nghiệm của phương trình.

Giải bài 2 trang 5 SBT lớp 8 Toán tập 2

Hãy thử lại và cho biết những khẳng định sau mang đúng ko:

a. x3 + 3x = 2x2 – 3x + 1 ⇔ x = -1;

b. (z – 2)(z2 + 1) = 2z + 5 ⇔ z = 3

Lời giải:

a. x3 + 3x = 2x2 – 3x + 1 ⇔ x = -1

Kết luận này sai vì thay x = -Một vào phương trình ta được :

VT = (-1)3 + 3.(-1) = -1 - 3 = -4

VP = 2.(-1)2 - 3.(-1) + 1 = 2 + 3 + 1 = 6

⇒ VT ≠ VP

b. (z – 2)(z2 + 1) = 2z + 5 ⇔ z = 3.

Kết luận này sai vì thay z = 3 vào phương trình ta được:

VT = (3 - 2)(32 + 1) = 1.(9 + 1) = 10

VP = 2.3 + 5 = 6 + 5 = 11

⇒ VT ≠ VP

Giải bài 3 Toán lớp 8 SBT trang 5 tập 2

Cho ba biểu thức 5x – 3; x2 – 3x + 12 và (x + 1)(x – 3)

a. Lập ba phương trình, mỗi phương trình mang hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho.

b. Hãy tính trị giá của những biểu thức đã cho lúc x nhận tất cả những trị giá thuộc tập hợp M = -5 ≤ x ≤ 5, điền vào bảng sau rồi cho biết mỗi phương trình ở câu a mang những nghiệm nào trong tập hợp M.

Lời giải:

a. 5x – 3 = x2 – 3x + 12 (1)

5x – 3 = (x + 1)(x – 3) (2)

x2 – 3x + 12 = (x + 1)(x – 3) (3)

b. -5 ≤ x ≤ 5 ⇒ x ∈ {-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Phương trình (1) mang nghiệm là x = 3 và x = 5.

Phương trình (2) mang nghiệm là x = 0.

Phương trình (3) ko mang nghiệm.

Giải bài 4 trang 5 tập Hai SBT Toán lớp 8

Trong một shop bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng sử dụng một chiếc cân đĩa. Một bên cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng. Nếu mỗi gói hàng là x (gam) thì điều đó mang thể được mô tả bởi phương trình nào?

Lời giải:

Nếu gói hàng là x (g) thì việc làm của cô bán hàng thể hiện bởi phương trình 2x + 150 = 500

Bài 5 trang 6 sách bài tập Toán 8 Tập 2: 

Thử lại rằng phương trình 2mx - 5 = - x + 6m - Hai xoành xoạch nhận x = 3 là nghiệm, dù m lấy bât cứ trị giá nào.

Lời giải:

Thay x = 3 vào từng vế của phương trình, ta mang:

- Vế phải: -3 + 6m – 2 = 6m – 5

- Vế trái: 2m.3 – 5 = 6m – 5

Điều đó chứng tỏ rằng x = 3 luôn là nghiệm của phương trình với bất kỳ trị giá nào của m.

Giải bài 6 SBT Toán trang 6 tập Hai lớp 8

Cho hai phương trình x2 - 5x + 6 = 0 (1) và x + (x - 2)(2x + 1) = 2 (2)

a. Chứng minh rằng hai phương trình mang chung nghiệm là x = 2.

b. Chứng tỏ x = 3 là nghiệm của (1) nhưng ko là nghiệm của (2).

c. Hai phương trình đã cho mang tương đương với nhau ko, vì sao?

Lời giải:

a. Thay x = Hai vào vế trái phương trình (1):

22 – 5.2 + 6 = 4 – 10 + 6 = 0

Vế trái bằng vế phải, vậy x = Hai là nghiệm của phương trình (1).

Thay x = Hai vào vế trái phương trình (2):

2 + (2 - 2) (2.2 + l) = 2 + 0 = 2

Vế trái bằng vế phải, vậy x = Hai là nghiệm của phương trình (2).

b. Thay x = 3 vào vế trái phương trình (1):

32 - 5.3 + 6 = 9 – 15 + 6 = 0

Vế trái bằng vế phải, vậy x = 3 là nghiệm của phương trình (1).

Thay x = 3 vào vế trái phương trình (2):

3 + (3 - 2) (2.3 + l) = 3 + 7 = 10

Vế trái khác vế phải, vậy x = 3 ko phải là nghiệm của phương trình (2).

c. Hai phương trình đó ko tương đương vì x = 3 là nghiệm của phương trình (1) mà ko phải là nghiệm của phương trình (2).

Giải bài 7 Toán SBT lớp 8 trang 6 tập 2

Vì sao mang thể kết luận tập nghiệm của phương trình √x + 1 = 2√-x là ∅?

Lời giải:

Tập nghiệm của phương trình √x + 1 = 2√-x là ∅ vì:

Nếu x = 0 thì hai vế mang trị giá khác nhau

Nếu x < 0 thì √x ko xác định vì số âm ko mang căn bậc hai.

Giải bài 8 lớp 8 SBT Toán tập Hai trang 6

Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x ≤ 0

Lời giải:

x ≤ 0 ⇒ |x| = -x

Suy ra: x + |x| = x – x = 0

Vậy mọi x ≤ 0 đều là nghiệm của phương trình x + |x| = 0

Giải bài 9 trang 6 Toán tập Hai lớp 8 SBT

Cho phương trình (m2 + 5m + 4) x2 = m + 4, trong đó m là một số. Chứng minh rằng:

a. Lúc m = - 4, phương trình nghiệm đúng với mọi trị giá của ẩn

b. Lúc m = - l, phương trình nghiệm vô nghiệm.

c. Lúc m = - Hai hoặc m = -3, phương trình vô nghiệm.

d. Lúc m = 0 phương trình nhận x = l và x = - l là nghiệm.

Lời giải:

a. Thay m = - 4 vào vế trái phương trình:

[(-4)2 + 5(-4) + 4] x2 = 0x2

Vế phải phương trình : - 4 + 4 = 0

Phương trình đã cho trở thành:

0x2 = 0 nghiệm đúng với mọi giả trị của x ∈ R.

b. Thay m = - l vào vế trái phương trình : [(- l)2 + 5 (- l) + 4] x2 = 0x2

Vế phải phương trình : - l + 4 = 3

Phương trình đã cho trở thành : 0x2 = 3 ko mang trị giá nào của x thỏa mãn phương trình. Vậy phương trình vô nghiệm.

c. Thay m = - Hai vào vế trái phương trình : [(-2)2 + 5(- 2) + 4] x2 = - 2x2

Vế phải phương trình: - 2 + 4 = 2

Phương trình đã cho trở thành: - 2x2 = Hai ko mang giả trị nào của x thỏa mãn vì vế trái âm mà vế phải dương. Vậy phương trình vô nghiệm.

Thay m = - 3 vào về trái phương trình: [(- 3)2 + 5 (- 3) + 4] x2 = - 2x2

Vế phải phương trình : - 3 + 4 = l

Phương trình đã cho trở thành : - 2x2 = l ko mang giả trị nào của x thỏa mãn vì vế trái là số âm mà vế phải là số dương. Vậy phương trình vô nghiệm.

d. Lúc m = 0 phương trình trở thành 4x2 = 4 nhận x = Một và x = -Một là nghiệm. Vì thay x = Một và x = -Một thì VT = VP = 4.

►► CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Sách bài tập Toán lớp 8 tập Hai trang 5, 6 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *