Giải SBT Vật lý 10 Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 18.Một trang 43

Một thanh cứng AB, dài 7 m, mang khối lượng ko đáng kể, mang trục quay O, hai đầu chịu Hai lực F1 và F2 (H.18.1) Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N và OA = Hai m. Đặt vào thanh một lực F3 hướng lên và mang độ to 300 N để cho thanh nằm ngang. Hỏi khoảng cách OC ?

A. Một m.        B. Hai m.        C. 3 m.        D. 4 m.

Giải bài 18.Hai SBT Vật lý lớp 10 trang 43

Một thanh đồng chất AB, mang trọng lượng P1 = 10 N, đầu A được gắn với tường bằng một bản lề, còn đầu B được giữ yên nhờ một sợi dây nằm ngang buộc vào tường tại C. Một vật mang trọng lượng P2 = 15 N, được treo vào đầu B của thanh (H. 18.2). Cho biết AC = Một m ; BC = 0,6 m. Lực căng T2 và T1 của hai đoạn dây tuần tự là

A. 15 N ; 15 N.        B. 15 N ; 12 N.

C. 12N; 12 N.        D. 12 N ; 15 N.

Giải bài 18.3 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 43

Một thanh dài l = Một m, khối lượng m = 1,5 kg. Một đầu thanh được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề, đầu kia được giữ bằng một dây treo thẳng đứng (H.18.3). Trọng tâm của thanh cách bản lề một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây là:

A. 6 N.        B. 5 N.

C.4N.        D. 3 N.

Lời giải:

18.1: Chọn đáp án C

18.2: Chọn đáp án B

18.3: Chọn đáp án A

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 18.4 trang 44​​​​​​​

Một bàn đạp mang trọng lượng ko đáng kể, mang chiều dài OA = 20 cm, quay tiện lợi quanh trục O nằm ngang (H.18.4). Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A một lực F vuông góc với bàn đạp và mang độ to 20 N. Bàn đạp ở trạng thái thăng bằng lúc lò xo mang phương vuông góc với OA và bị ngắn đi một đoạn 8 cm so với lúc ko bị nén. Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là

A. 40 N ; 50 N/m.        B. 10 N ; 125 N/m.

C. 40 N ; 5 N/m.        D. 40 N ;500 N/m.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Giải bài 18.5 SBT Vật lý lớp 10 trang 44

Một cần cẩu nâng một thanh AB đồng chất trọng lượng P. Tại vị trí thanh bê tông được giữ thăng bằng như hình 18.5 thì lực căng của dây là

A. Pcos(α/2) B. Psin(α/2)

C. Ptan(α/2) D. P/2

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Giải bài 18.6 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 44

Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, mang trọng lượng P = 200 N. Người đấy tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc a = 30o. Tính độ to của lực trong hai trường hợp :

a) Lực F vuông góc với tấm gỗ (H.18.6a).

b) Lực F hướng thẳng đứng lên trên (H.18.6b).

Lời giải:

Vận dụng điều kiện thăng bằng của thanh đối với trục quay tại điểm xúc tiếp với sàn ta mang MF = MP

a. Fl = P(l/2).cos⁡30o ⇒ F = P√3/4 = 200√3/4 = 86,6(N)

b. Fl.cos⁡30o = P(l/2).cos⁡30o ⇒ F = P/2 = 100(N)

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 18.7 trang 45

Một thanh sắt dài, đồng chất, tiết diện đều, được đặt trên bàn sao cho 1/4 chiều dài của nó nhô ra khỏi bàn (H.18.7). Tại đầu nhô ra, người ta đặt một lực F→ hướng thẳng đứng xuống dưới. Lúc lực đạt tới trị giá 40 N thì đầu kia của thanh sắt khởi đầu bênh lên. Hỏi trọng lượng của thanh sắt bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

Coi mép bàn là trục quay O, ta mang MF = MP

Pl/4 = Fl/4 ⇒ F = P = 40(N)

Giải bài 18.8 SBT Vật lý lớp 10 trang 45

Một thanh dài AO, đồng chất, mang khối lượng 1,0 kg. Một đầu O của thanh liên kết với tường bằng một bản lề, còn đầu A được treo vào tường bằng một sợi dây AB. Thanh được giữ nằm ngang và dây làm với thanh một góc α = 30o (H.18.8). Lấy g = 10 m/s2. Tính lực căng của dây.

Lời giải:

Xem hình 18.2G.

Thanh mang trục quay khăng khăng O, chịu tác dụng của ba lực P→T→ và Q→. Vận dụng quy tắc momen lực, ta được

MT = MP

T.OH = P.OG

T.0,5.OA = P.0,5OA

⇒ T = P = mg = 1,0.10 = 10 N.

Giải bài 18.9 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 45

Một dây phơi căng ngang tác dụng một lực T1 = 200 N lên cột.

a) Tính lực căng T2 của dây chống. Biết góc α = 30o (H.18.9).

b) Tính sức ép của cột vào mặt đất. Bỏ qua trọng lực của cột.

Lời giải:

a. Xét momen lực đối với trục quay O:

MT1 = MT2

T2lsin α = T1l

T2 = T1/sinα = 200/0,5 =400(N)

b. Hợp lực F→ của hai lực T1 và T2 phải hướng dọc theo thanh vào O

F = T2cosα = 400√3/2 = 346(N)

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải sách bài tập Vật Lí Bài 18: Thăng bằng của một vật mang trục quay khăng khăng. Momen lực lớp 10, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *