SBT Vật Lí 10 Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Vật Lí 10 Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi làm bài tập trong SBT Vật Lí 10 Bài 9.

Giải SBT Vật Lí 10 Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều - Kết nối tri thức

Giải SBT Vật Lí 10 trang 15

 • Nghi vấn 1.Một trang 15 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Chuyển động nào sau đây ko phải là chuyển động thẳng biến đổi đều ....

 • Nghi vấn 1.Hai trang 15 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển, véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc của chuyển động nhanh dần đều ....

 • Nghi vấn 1.3 trang 15 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Đồ thị nào sau đây là của chuyển động thẳng chậm dần đều? ....

 • Nghi vấn 1.4 trang 15 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Chuyển động thẳng chậm dần đều mang tính chất nào sau đây? ....

 • Nghi vấn 1.5 trang 15 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Những chuyển động sau đây mang thể thích hợp với đồ thị nào trong bốn đồ thị trên ....

Giải SBT Vật Lí 10 trang 16

 • Nghi vấn 1.6 trang 16 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Hình 9.Một là đồ thị véc tơ vận tốc tức thời - thời kì của ba chuyển động thẳng biến đổi đều....

 • Nghi vấn 1.7 trang 16 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Một tàu bay mang véc tơ vận tốc tức thời lúc tiếp đất là 100 m/s. Để giảm véc tơ vận tốc tức thời sau lúc tiếp đất ....

 • Nghi vấn 1.8 trang 16 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Một ô tô lúc hãm phanh mang thể mang gia tốc 3 m/s2? ....

 • Nghi vấn 1.9 trang 16 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng muốn đạt được véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h ....

 • Nghi vấn 1.10 trang 16 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Một xe đạp đang đi với véc tơ vận tốc tức thời Hai m/s thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều....

Giải SBT Vật Lí 10 trang 17

 • Nghi vấn 1.11 trang 17 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Hai vật A và B chuyển động cùng chiều trên phố thẳng mang đồ thị véc tơ vận tốc tức thời - thời kì ....

 • Nghi vấn 1.12 trang 17 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Đồ thị véc tơ vận tốc tức thời - thời kì trong Hình 9.3 là của một xe bus và một xe máy chạy ....

 • Bài 10: Sự rơi tự do

 • Bài 12: Chuyển động ném

 • Bài tập cuối chương II

 • Bài 1: Làm quen với Vật Lí

 • Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 mang đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 mang đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 mang đáp án


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải SBT Vật lý 10 Bài 9: Tổng hợp, phân tích lực. Điều kiện cân bằng chất điểm từ website tailieu.com cho từ khoá giải sách bài tập vật lý 10 bài 9.

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 9.Một trang 23

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 9N.

B. Một N.

C. 6N.

D. Ko biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại.

Giải bài 9.Hai SBT Vật lý lớp 10 trang 23

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N, 8 N và 10 N. Hỏi góc giữa hai lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu ?

A. 30o.        B. 60o.

C. 45o.        D. 90o.

Giải bài 9.3 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 23

Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biết góc giữa cặp lực đó.

A. 3 N, 15 N ; 120o;.        B. 3 N, 13 N ; 180o.

C. 3 N, 6 N ; 60o.        D. 3 N, 5 N ; 0o.

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 9.4 trang 23

Câu nào đúng ?

Hợp lực của hai lực mang độ to F và 2F mang thể

A. nhỏ hơn F.

B. to hơn 3F.

C. vuông góc với lực F.

D. vuông góc với lực 2F.

Lời giải:

9.1: Chọn đáp án C

9.2: Chọn đáp án D

9.3: Chọn đáp án B

9.4: Chọn đáp án C

Giải bài 9.5 SBT Vật lý lớp 10 trang 23

Tiêu dùng hai dây giống nhau để treo đèn như hình 9.1. Trọng lượng của đèn là

A. 5.75 N.        B. 20 N.

C. 11.5 N.        D. 10 N.

Lời giải:

Chọn đáp án C

Giải bài 9.6 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 24

Một vật mang khối lượng m = 5,0 kg được treo bằng ba dây (H.9.2). Lấy g = 9,8 m/s2. Tìm lực kéo của dây AC và dây BC.

Lời giải:

Hợp lực P'→ của hai lực F1 và F2 thăng bằng với trọng lực của vật.

Từ hình vẽ ta mang

P’ = P = mg = 5,0.9,8 = 49 N.

P'/F1 = tan45o = 1 ⇒ F1 = P' = 49(N)

P'/F2 = coso = √2/2

⇒ F2 = P'√2 ≈ 49.1,41 ≈ 70 (N)

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 9.7 trang 24

Một đèn tín hiệu liên lạc được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp mang trọng lượng ko đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A'B', cách nhau 8 m. Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa (H.9.3). Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

Lời giải:

Điểm O coi là điểm đứng thăng bằng dưới tác dụng của ba lực: trọng lực và hai lực kéo và của hai nửa dây cáp như hình vẽ

Từ hai tam giác đồng dạng ta mang:

Giải bài 9.8 SBT Vật lý lớp 10 trang 24

Một vật mang trọng lượng P = 15 N được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng ko ma sát bằng một dây song song với mặt phẳng nghiêng (H.9.4). Góc nghiêng a = 30o. Cho biết mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật một lực theo phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Tìm lực của dây giữ vật.

Lời giải:

Vật chịu tác dụng của ba lực thăng bằng như hình vẽ

P→ + N→ + F→ = 0→

Suy ra N→ + F→ = -P→ = P'→

Từ tam giác lực tác mang F/P' = sin30o = 0,5

⇒ F = P'.0,5 = 7,5(N)

Giải bài 9.9 sách bài tập Vật lý lớp 10 trang 24

Tiêu dùng một lực F nằm ngang kéo quả cầu con lắc cho dây treo lệch khỏi phương thẳrig đứng một góc a = 30o (H.9.5). Biết trọng lượng của quả cầu là 20 N, hãy tính lực F và lực căng T của dây.

Lời giải:

Do quả cầu nằm thăng bằng dưới tác dụng của ba lực nên ta mang: P→ + F→ + T→ = 0→

Suy ra F→ + T→ = -P→ = P'→

Từ hình vẽ ta mang

F = P'tanα = Ptanα = 20.1/√3 ≈ 11,5(N)

T = 2F ≈ 23(N)

Giải sách bài tập Vật lý lớp 10 bài 9.10 trang 24

Người ta giữ một vật mang trọng lượng 20 N đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng ko ma sát, mang góc nghiêng a = 45o (H.9.6). Cho biết lực mà mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật mang phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Tìm lực đẩy ngang F và lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật.

Lời giải:

Những lực tác dụng lên vật: trọng lực P→, phản lực do mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật N→, lực đẩy ngang F→

Điều kiện thăng bằng của vật P→ + N→ + F→ = 0→

Từ tam giác lực ta mang được P = N = 20 N; N = P√2 ≈ 28(N)

► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải sách bài tập Vật Lí Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của chất điểm lớp 10, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *