Câu 22 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải những phương trình sau:

Giải những phương trình sau:

a. ({{5left( {x - 1} right) + 2} over 6} - {{7x - 1} over 4} = {{2left( {2x + 1} right)} over 7} - 5)

b. ({{3left( {x - 3} right)} over 4} + {{4x - 10,5} over {10}} = {{3left( {x + 1} right)} over 5} + 6)

c. ({{2left( {3x + 1} right) + 1} over 4} - 5 = {{2left( {3x - 1} right)} over 5} - {{3x + 2} over {10}})

d. ({{x + 1} over 3} + {{3left( {2x + 1} right)} over 4} = {{2x + 3left( {x + 1} right)} over 6} + {{7 + 12x} over {12}})

Giải:

a. ({{5left( {x - 1} right) + 2} over 6} - {{7x - 1} over 4} = {{2left( {2x + 1} right)} over 7} - 5)

(eqalign{  &  Leftrightarrow {{5x - 5 + 2} over 6} - {{7x - 1} over 4} = {{4x + 2} over 7} - 5  cr  &  Leftrightarrow {{5x - 3} over 6} - {{7x - 1} over 4} = {{4x + 2} over 7} - 5  cr  &  Leftrightarrow 14left( {5x - 3} right) - 21left( {7x - 1} right) = 12left( {4x + 2} right) - 5.84  cr  &  Leftrightarrow 70x - 42 - 147x + 21 = 48x + 24 - 420  cr  &  Leftrightarrow 70x - 147x - 48x = 24 - 420 + 42 - 21  cr  &  Leftrightarrow  - 125x =  - 375  cr  &  Leftrightarrow x = 3 cr} )

Phương trình mang nghiệm x = 3

b. ({{3left( {x - 3} right)} over 4} + {{4x - 10,5} over {10}} = {{3left( {x + 1} right)} over 5} + 6)

(eqalign{  &  Leftrightarrow {{3x - 9} over 4} + {{4x - 10,5} over {10}} = {{3x + 3} over 5} + 6  cr  &  Leftrightarrow 5left( {3x - 9} right) + 2left( {4x - 10,5} right) = 4left( {3x + 3} right) + 6.20  cr  &  Leftrightarrow 15x - 45 + 8x - 21 = 12x + 12 + 120     cr&  Leftrightarrow 15x + 8x - 12x = 12 + 120 + 45 + 21  cr  &  Leftrightarrow 11x = 198  cr  &  Leftrightarrow x = 18 cr} )

Phương trình mang nghiệm x = 18

c. ({{2left( {3x + 1} right) + 1} over 4} - 5 = {{2left( {3x - 1} right)} over 5} - {{3x + 2} over {10}})

(eqalign{  &  Leftrightarrow {{6x + 2 + 1} over 4} - 5 = {{6x - 2} over 5} - {{3x + 2} over {10}}  cr  &  Leftrightarrow {{6x + 3} over 4} - 5 = {{6x - 2} over 5} - {{3x + 2} over {10}}  cr  &  Leftrightarrow 5left( {6x + 3} right) - 5.20 = 4left( {6x - 2} right) - 2left( {3x + 2} right)  cr  &  Leftrightarrow 30x + 15 - 100 = 24x - 8 - 6x - 4  cr  &  Leftrightarrow 30x - 24x + 6x =  - 8 - 4 - 15 + 100  cr  &  Leftrightarrow 12x = 73 Leftrightarrow x = {{73} over {12}} cr} )

Phương trình mang nghiệm (x = {{73} over {12}})

d. ({{x + 1} over 3} + {{3left( {2x + 1} right)} over 4} = {{2x + 3left( {x + 1} right)} over 6} + {{7 + 12x} over {12}})

(eqalign{  &  Leftrightarrow {{x + 1} over 3} + {{6x + 3} over 4} = {{2x + 3x + 3} over 6} + {{7 + 12x} over {12}}  cr  &  Leftrightarrow {{x + 1} over 3} + {{6x + 3} over 4} = {{5x + 3} over 6} + {{7 + 12x} over {12}}  cr  &  Leftrightarrow 4left( {x + 1} right) + 3left( {6x + 3} right) = 2left( {5x + 3} right) + 7 + 12x  cr  &  Leftrightarrow 4x + 4 + 18x + 9 = 10x + 6 + 7 + 12 x cr  &  Leftrightarrow 4x + 18x - 10x-12x = 6 + 7 -4 - 9  cr  &  Leftrightarrow 0x = 0 cr} )

Phương trình mang vô số nghiệm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *