Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Cho bảng số liệu dưới đây.

Tình hình sản xuất cây lương thực với hạt ở nước ta

Vẽ biểu đồ kết hợp giữa cột và đường thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2008

Nhận xét và giảng giải tình hình sản xuất lúa từ biểu đồ đã vẽ.

Dựa vào tri thức đã học, hãy nêu những vùng trọng tâm lương thực của nước ta.

Phương pháp giải

- Căn cứ vào số liệu về diện tích và sản lượng lương thực để vẽ biểu đồ cột và đường thể hiện tình hình sản xuất

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét và giảng giải: Diện tích trồng và sản lượng lúa với xu hướng tăng, vì người dân đã biết vận dụng những khoa học kĩ thuật tiến bộ,...

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét và giảng giải: Giai đoạn 1990 - 2008:

+ Diện tích trồng lúa với xu hướng tăng nhưng ko ổn định do đất nông nghiệp được cắt giảm để phục vụ công nghiệp

+ Sản lượng lúa với xu hướng tăng nhanh từ hơn 19 nghìn tấn năm 1990 tăng lên sắp 39 tấn năm 2008 vì người dân đã biết vận dụng những khoa học kĩ thuật tiến bộ, những loại giống tốt....

- Vùng trọng tâm lương thực của nước ta là:

+ Đồng bằng sông Hồng

+ Đồng bằng sông Cửu Long

Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng vào sơ đồ bên

Phương pháp giải

Dựa vào tri thức về vấn đề phát triển ngành chăn nuôi, kĩ năng khai thác sơ đồ để vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng 

Hướng dẫn giải

Nhận xét tình hình phân bố đàn trâu, bò, lợn theo những vùng

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích sơ đồ để nhận xét tình hình phân bố gia súc: 

- Trâu nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Đàn bò phân bố khá đều khắp cả nước

- Đàn lợn phân bố khá đều ở cả nước

Hướng dẫn giải

- Trâu nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (1.689 nghìn con), tiếp tới là Bắc Trung Bộ. Trong lúc những vùng lại rất ít, thấp nhất là ĐB. Sông Cửu Long, ĐNB.

- Đàn bò phân bố khá đều khắp cả nước, tập trung nhiều nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ (1.439 nghìn con), sau đó là Bắc Trung Bộ, trung du và miền núi Bắc Bộ.

Từ nhận xét trên, hãy rút ra đặc điểm phân bố đàn gia súc ở nước ta

Phương pháp giải

Căn cứ vào sơ đồ số lượng trâu bò đã hoàn thành và nhận xét ở trên để rút ra đặc điểm phân bố:

- Trâu: vùng đồi núi thấp

- Đàn bò: Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ

- Đàn lợn: vùng đồng bằng, ven thành phường

Hướng dẫn giải

Gia súc nước ta phân bố khác nhau ở những vùng:

- Trâu phân bố chủ yếu ở những vùng đồi núi thấp, với khí hậu mùa đông lạnh.

- Đàn bò thích hợp với khí hậu khô nóng ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đàn lợn tập trung ở những vùng với nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp và những vùng đồng bằng, ven thành phường.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *