Toán 7 Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song Giải Toán lớp 7 trang 51 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 7 Bài 10: Tiên đề Euclid, tính chất của hai đường thẳng song song giúp những em học trò lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ thắc mắc phần Tập dượt, cùng 7 bài tập trong SGK Toán 7 Tập Một Kết nối tri thức với cuộc sống trang 51, 52, 53, 54.

Qua đó, những em sẽ biết cách mô tả một số tính chất của hai đường thẳng song song. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 10 Chương III - Góc và đường thẳng song song trong SGK Toán 7 Tập Một Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô và những em cùng theo dõi:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống tập Một bài 10 - Tập dượt

Tập dượt 1

Phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng nội dung của Tiên đề Euclid?

(1) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là duy nhất.

(2) Mang duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

(3) Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a với ít nhất một đường thẳng song song với a.

Gợi ý đáp án:

Đáp án chuẩn xác nhất:

(1) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là duy nhất.

Tập dượt 2

1) Cho hình 3.36. biết MN // BC, . Hãy tính số đo những góc BMN và ACB.

2) Cho hình 3.37, biết rằng xx’ // yy’ và zz’ ⊥ xx’. Tính số đo góc ABy và cho biết zz’ với vuông góc với yy’ ko.

Gợi ý đáp án:

1) Ta với: MN // BC

Ta lại với: Góc AMN và góc NMB là hai góc kề bù.

Vậy

Ta với: Góc ANM và góc MNC là hai góc kề bù.

Mà NM // BC

Vậy

Mà xx’ // yy’

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 53, 54 tập 1

Bài 3.17

Cho hình 3.39, biết rằng mn // pq. Tính số đo góc mHK, vHn.

Gợi ý đáp án:

Theo bài ra ta với: mn // pq

Vậy

Ta lại với mn // pq

Vậy

Bài 3.18

Cho hình 3.40:

a) Giảng giải vì sao Am // By.

b) Tính số đo góc CDm.

Gợi ý đáp án:

a) Quan sát hình vẽ:

Ta với:

Mà hai góc nằm ở vị trí so le trong.

b) Ta với: Am // By (Chứng minh câu a)

Vậy

Bài 3.19

Cho hình 3.41:

a) Giảng giải vì sao xx’ // yy’.

b) Tính số đo góc MNB.

Gợi ý đáp án:

a) Quan sát hình vẽ:

Ta với:

Mà hai góc nằm ở vị trí đồng vị.

b) Ta với: xx’ // yy’ (Chứng minh câu a)

Vậy

Bài 3.20

Cho hình 3.42, biết rằng Ax // Dy, . Tính số đo những góc ADC và ABC.

Gợi ý đáp án:

Theo bài ra ta với: Ax // By

Ta lại với:

Ta với: Ax // By

Vậy

Bài 3.21

Cho hình 3.43. Giảng giải vì sao:

a) Ax’ // By

b) By ⊥ HK

Gợi ý đáp án:

Quan sát hình vẽ

a) Ta với:

Mà hai góc nằm ở vị trí so le trong

b) Ta với: Ax’ // By (chứng minh câu a)

Ta lại với:

(Hai góc đồng vị bằng nhau)

Bài 3.22

Cho tam giác ABC. Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với BC. Vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với AC. Mang thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường thẳng b? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

Theo Tiên đề Euclid:

+) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng BC, chỉ với một đường thẳng song song với đường thẳng BC. Đường thẳng đó là a

+) Qua điểm B nằm ngoài đường thẳng AC, chỉ với một đường thẳng song song với đường thẳng BC. Đường thẳng đó là b

Tương tự, với thể vẽ được Một đường thẳng a, Một đường thẳng b.

Bài 3.23

Cho hình 3.44:

Giảng giải vì sao:

a) MN // EF;

b) HK // EF;

c) HK // MN.

Gợi ý đáp án:

Quan sát hình vẽ ta với:

a) Ta với:

Mặt khác hai góc ở vị trí so le trong

b) Ta với:

Mặt khác hai góc ở vị trí đồng vị

c) Ta với: MN // EF (chứng minh câu a)

HK // EF (chứng minh câu b)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *