Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Video Giải bài tập Toán 9 Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Hai Bài 5 trang 20 - Video giải tại 0:31 : Hãy nhắc lại những bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Lời giải

Bước 1: Lập phương trình

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

- Trình diễn những đại lượng chưa biết theo ẩn và những đại lượng đã biết

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa những đại lượng

Bước 2: giải phương trình

Bước 3: Trả lời: Rà soát xem trong những nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào ko, rồi kết luận

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Hai Bài 5 trang 21 - Video giải tại 10:50 : Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán đã cho.

Lời giải

Vậy số cần tìm là 74

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Hai Bài 5 trang 21 - Video giải tại 12:50 : Lập phương trình biểu thị giả thiết: Mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km.

Lời giải

Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải là 13 km nên ta sở hữu phương trình

y - x = 13 ⇔ y = 13 + x

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Hai Bài 5 trang 21 - Video giải tại 14:01 : Viết những biểu thức chứa ẩn biểu thị quãng đường mỗi xe đi được, tính tới lúc hai xe gặp lại nhau. Từ đó suy ra phương trình biểu thị giả thiết quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh tới TP. Cần Thơ dài 189 km.

Lời giải

Quãng đường xe khách đi được tới lúc gặp nhau là: 9/5 y (km)

Quãng đường xe tải đi được tới lúc gặp nhau là: 14/5 x (km)

Theo giả thiết quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh tới TP. Cần Thơ dài 189 km nên ta sở hữu phương trình

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Hai Bài 5 trang 21 - Video giải tại 16:45 : Giải hệ hai phương trình thu được trong thắc mắc 3 và thắc mắc 4 rồi trả lời bài toán.

Lời giải

Từ ?3 và ?4 ta sở hữu hệ phương trình

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của xe tải là 36 km/h

Véc tơ vận tốc tức thời của xe khách là 49 km/h

Bài 28 trang 22 SGK Toán 9 Tập 2 - Video giải tại 20:47) : Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số to chia cho số nhỏ thì được thương là Hai và số dư là 124.

Tổng hai số bằng 1006 nên ta sở hữu: x + y = 1006

Số to chia số nhỏ được thương là 2, số dư là 124 nên ta sở hữu: x = 2y + 124.

Ta sở hữu hệ phương trình:

Vậy hai số tự nhiên phải tìm là 712 và 294.

Chú ý : Số bị chia = số chia. thương + số dư

Bài 29 trang 22 SGK Toán 9 Tập 2 - Video giải tại 26:15) : Giải bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi

Đem chia cho một trăm người cùng vui

Chia ba mỗi quả quýt rồi

Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh

Trăm người, trăm miếng ngọt lành

Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?

Lời giải

Gọi số cam là x, số quýt là y (x, y ∈ N* ; x < 17, y < 17).

Quýt, cam 17 quả tươi ⇒ x + y = 17.

Mỗi quả quýt chia ba ⇒ Mang 3y miếng quýt

Chia mười mỗi quả cam ⇒ Mang 10x miếng cam

Tổng số miếng tròn 100 ⇒ 10x + 3y = 100.

Ta sở hữu hệ phương trình:

Vậy sở hữu 7 quả cam và 10 quả quýt.

Bài 30 trang 22 SGK Toán 9 Tập 2 - Video giải tại 31:54) : Một ôtô đi từ A và dự kiến tới B lức 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với véc tơ vận tốc tức thời 35 km/h thì sẽ tới B chậm Hai giờ so với dự đinh. Nếu xe chạy với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h thì sẽ tới B sớm Một giờ so với dự kiến. Tính độ dài quãng đường AB và thời khắc xuất phát của ôtô tại A.

Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB, y (giờ) là thời kì dự kiến đi để tới B đúng lúc 12 giờ trưa.

+ Với v = 35km/h thì thời kì đi hết quãng đường AB là : t = (giờ)

Ô tô tới chậm hơn Hai giờ so với dự kiến ⇒ ⇔ x = 35y + 70.

+ Với v = 50 km/h thì thời kì đi hết quãng đường AB là : (giờ)

Ô tô tới sớm hơn 1h so với dự kiến ⇒ ⇔ x = 50y – 50.

Vậy quãng đường AB là 350km và thời khắc ô tô xuất phát là 12 – 8 = 4 (giờ).

  • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
  • Tập dượt trang 24-25
  • Ôn tập chương 3 (Thắc mắc - Bài tập)
  • Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
  • Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *