Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17: Phép chia hết – Ước và bội của một số nguyên

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học trò thuận lợi làm bài tập Toán 6 Bài 17.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17: Phép chia hết - Ước và bội của một số nguyên

Video Giải Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên - sách Kết nối tri thức - Cô Hoàng Thanh Xuân (Thầy giáo VietJack)

1. Phép chia hết

 • Tập luyện Một trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của những phép chia ....

2. Ước và bội

Giải Toán 6 trang 74 Tập 1

 • Tập luyện Hai trang 74 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm những ước của – 9, tìm những bội của 4 to hơn – 20 và nhỏ hơn 20 ....

 • Tranh luận trang 74 Toán lớp 6 Tập 1: Ko biết Tròn tìm được hai số nguyên nào nhỉ ....

Bài tập

 • Bài 3.39 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1: Tính những thương: a) 297/(-3) b) (-396)/(-12) c) (-600)/15 ....

 • Bài 3.40 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm những ước của mỗi số: 30; 42; - 50. Tìm những ước chung của 30 và 42 ....

 • Bài 3.41 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử ....

 • Bài 3.42 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm hai ước của 15 với tổng bằng – 4 ....

 • Bài 3.43 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1: Giảng giải vì sao: Nếu hai số cùng chia hết cho – 3 thì tổng ....

Bài giảng: Bài 17: Phép chia hết - Ước và bội của một số nguyên - Kết nối tri thức - Cô Vương Hạnh (Thầy giáo VietJack)

 • Toán 6 Tập luyện chung trang 75

 • Toán 6 Bài tập cuối Chương 3 trang 76

 • Toán 6 Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều

 • Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

 • Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học


Lý thuyết Toán 6 Bài 17: Phép chia hết - Ước và bội của một số nguyên (hay, chi tiết)

1. Phép chia hết

Cho a,b ∈ Z với b ≠ 0 . Nếu với số nguyên q sao cho  a = b.q thì ta với phép chia hết a:b = q (trong đó ta cũng gọi a là số bị chia, b là số chia và q là thương). Lúc đó ta nói a chia hết cho b, kí hiệu a   b.

Ví dụ 1. Những phát biểu sau đúng hay sai? Vì sao?

a) 27 chia hết cho 9;

b) 28 ko chia hết cho 14;

c) 135 chia hết cho 15.

Lời giải

a) Vì 27 = 9.3 nên 27 chia hết cho 3. Do đó a đúng.

b) Vì 28 = 14.Hai nên 28 chia hết cho 14. Do đó b sai.

c) Vì 135 = 15.9 nên 135 chia hết cho 15. Do đó c đúng.

2. Ước và bội

Lúc a  b (a,b ∈ Z, b ≠ 0), ta còn gọi a là một bội của b và b là một ước của a.

Ví dụ 2. 

a) 5 là một ước của -15 vì (-15)  5.

b) (-15) là một bội của 5 vì (-15)  5.

Nhận xét: 

Nếu a là một bội của b thì –a cũng là một bội của b.

Nếu b là một ước của a thì – b cũng là một ước của a.


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 17: Phép chia hết - Ước và bội của một số nguyên (với đáp án)

I. Nhận diện

Câu 1. Tìm thương của phép chia sau: 64: (-8); 

A. 8

B. – 8

C. 6

D. -6                     

Câu 2.   -10 là gì của 2?

A. -10 là bội của 2

B. -10 là ước của 2

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3. Tìm tập những ước nguyên của 5

A. Ư(5) = {1; 5}

B. Ư(5) = {-1; -5}

C. Ư(5) = {0; 5; 10; …}

D. Ư(5) = {1; -1; 5; -5}

II. Thông hiểu

Câu 1. Một tàu ngầm thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12 m trong 3 phút. Hỏi trung bình mỗi phút tàu ngầm xuống thêm được bao nhiêu mét? 

A. 4m

B. 3m

C. 6m

D. 12m

Câu 2. 

Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ được 120C. Hỏi trung bình trong một phút máy đã làm thay đổi được bao nhiêu độ C?

A. -120C

B. 60C

C. 20C

D. -20C

Câu 3. Thực hiện phép tính: (-132).(-98):11

A. 1 176

B. 176

C. 16 116

D. 1 616

Câu 4. Kết quả của phép tính: [(-9).(-9).(-9) + 93]:810.

A. là một số nguyên âm

B. là một số nguyên dương

C. 1

D. 0

Câu 5. Tìm số nguyên x, biết: (- 24).x = - 120;                                       

A. x = 5 

B. x = -5

C. x = 2

D. x = -2

Câu 6. Tìm ba bội của 5.

A. 3 bội của 5 là: 0; 10; 42

B. 3 bội của 5 là: -15; 25; 65

C. 3 bội của 5 là: 26; 5; 45

D. 3 bội của 5 là: -20; -115; 98

Câu 7. Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là -250C. Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là -390C. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

A. -140C

B. 20C

C. -20C

D. 120C

Câu 8. So sánh hai biểu thức sau: X = (9 876 – 6 789).(9 876 + 6 789) và Y = – 134.

A. X < Y

C. X = Y

D. X < Y < 0

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *