Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải SGK Toán lớp 6 trang 9 tập Hai Chân trời thông minh - Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên. Bài Một trang 9: Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị trường tô màu bằng 5/12.

Bài Một trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị trường tô màu bằng (frac{5}{{12}}).

Phương pháp:

Số ô cần tô màu = tử của phân số đã cho.

Lời giải:

Phân số (frac{5}{{12}}) sở hữu tử số là 5, mẫu số là 12.

Phân số biểu thị trường tô màu bằng (frac{5}{{12}}) tức là hình đó được chia thành 12 phần bằng nhau và tô màu 5 phần.

Ta sở hữu hình vẽ biểu thị trường tô màu bằng (frac{5}{{12}})

Bài Hai trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Đọc những phân số sau:

a) (frac{{13}}{-3});      b) (frac{{ - 25}}{6})     c) (frac{0}{5});     d) (frac{{ - 52}}{5}).

Phương pháp:

Đọc những phân số đã cho: Phân số (frac{a}{b}) đọc là: a phần b

Lời giải:

a) Phân số (frac{{13}}{-3}) sở hữu tử số là 13, mẫu số là –3.

Đọc là: Mười ba phần âm ba.

b) Phân số (frac{{ - 25}}{6}) sở hữu tử số là –25, mẫu số là 6.

Đọc là: Âm hai mươi lăm phần sáu.

c) Phân số (frac{0}{5}) sở hữu tử số là 0, mẫu số là 5.

Đọc là: Ko phần năm.

d) Phân số (frac{{ - 52}}{5}) sở hữu tử số là –52, mẫu số là 5.

Đọc là: Âm năm mươi hai phần năm.

Bài 3 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Một bể nước sở hữu Hai máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa sở hữu nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Sử dụng phân số sở hữu tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau Một giờ so với lượng nước mà bể chứa được.

Phương pháp:

Số âm biểu thị lượng nước hút ra

Số dương biểu thị lượng nước bơm vào.

Lời giải:

Nhận thấy: - Số dương biểu thị lượng nước bơm vào.

- Số âm biểu thị lượng nước hút ra.

- Máy bơm thứ nhất sẽ bơm từ lúc chưa sở hữu nước tới lúc đầy bể mất 3 giờ. 

Thời kì máy bơm thứ nhất bơm vào là Một giờ.

Do đó phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ nhất sở hữu mẫu số là 3, tử số là số giờ bơm tương ứng là 1.

Vậy phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ nhất là (frac{1}{{3}})

- Máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước từ lúc đầy bể tới lúc hết sạch nước trong bể là 5 giờ.

Thời kì máy bơm thứ hai hút ra là Một giờ.

Do đó phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ hai sở hữu mẫu số là 5, tử số là số âm của giờ hút nước tương ứng là –1.

Vậy phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ hai là (frac{-1}{{5}})

Bài 4 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Tìm cặp phân số bằng nhau trong những cặp phân số sau:

a) (frac{{ - 12}}{{16}}) và (frac{6}{{ - 8}})

b) (frac{{ - 17}}{{76}}) và (frac{{33}}{{88}}).

Phương pháp:

Hai phân số (frac{a}{b}) và (frac{c}{d}) được gọi là bằng nhau, viết là (frac{a}{b}) = (frac{c}{d}) nếu a.d= b. c.

Lời giải:

So sánh hai tích: (−12) . (−8) và 16 . 6;

Ta sở hữu: (−12) . (−8) = 96 và 16 . 6 = 96.

Nên (−12) . (−8) = 16 . 6.

So sánh hai tích: (−17) . 88 và 76 . 33;

Ta sở hữu: (−17) . 88 = −1496 và 76 . 33 = 2508.

Nên (−17) . 88 ≠ 76 . 33. 

Bài 5 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Viết những số nguyên sau ở dạng phân số:

a) 2    b) -5    c) 0

Phương pháp:

Mỗi số nguyên n sở hữu thể coi là phân số (frac{n}{1}) (viết (frac{n}{1})= n). Lúc đó số nguyên n được trình diễn ở dạng phân số (frac{n}{1}).

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *