§13 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm – Giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §13. Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Bài học sẽ giúp những em tìm hiểu những vấn đề liên quan tới Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm, chia hết cùng những dạng toán liên quan và những ví dụ minh họa mang hướng dẫn giải sẽ giúp những em tiện dụng nắm được nội dung bài học.

1. Hỗn số

Người ta viết gọn tổng 3 + (frac{2}{5}) của số dương 3 và phân số dương (frac{2}{5}) dưới dạng

(3tfrac{2}{5}) ( tức là bỏ đi dấu cùng) và gọi (3tfrac{2}{5}) là một hỗn số.

Số đối (-3tfrac{2}{5}=-left ( 3+frac{2}{5} right )) cũng là một hỗn số.

Tổng quát lúc ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương bằng cách bỏ dấu cùng xen giữa chúng thì được gọi là một hỗn số.

Số đối của hỗn số này cũng được gọi là một hỗn số.

Tương tự, một hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.

Lưu ý:Muốn đổi một phân số dương mang tử to hơn mẫu thành một hỗn số ta chia tử cho mẫu. Thương tìm được chính là phần nguyên, phần phân số mang tử là số dư còn mẫu là mẫu số của phân số đã cho.

2. Phân số thập phân. Số thập phân.

Khái niệm phân số thập phân:

Phân số thập phân là phân số mang mẫu là một lũy thừa của 10.

Những phân số thập phân mang thể viết dưới dạng số thập phân.

Số thập phân gồm hai phần:

– Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

– Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

3. Phần trăm

Phân số mang mẫu là 100 được viết dưới dạng phần trăm, tức là dạng gồm tử số của phân số đã cho kèm theo kí hiệu %.

Ví dụ: (frac{3}{{100}} = 3% ;,,frac{{107}}{{100}} = 107% )

4. Ví dụ minh họa

Trước lúc đi vào giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu những ví dụ tiêu biểu sau đây:

Ví dụ 1: 

Viết những số đo thời kì sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ:(1h15ph;,,2h20ph;,,3h12ph)

Bài giải:

(begin{array}{l}1h15ph = 1frac{1}{4}h = frac{5}{4}h2h20ph = 2frac{1}{3}h = frac{7}{3}h3h12ph = 3frac{1}{5}h = frac{{16}}{5}hend{array})

Ví dụ 2: 

Viết những phân số (frac{7}{{10}},frac{{10}}{{21}},frac{7}{8}) dưới dạng tổng những phân số mang tử bằng Một và mẫu khác nhau.

Bài giải:

(begin{array}{l}frac{7}{{10}} = frac{{5 + 2}}{{10}} = frac{1}{2} + frac{1}{5}frac{{10}}{{21}} = frac{{7 + 3}}{{21}} = frac{1}{3} + frac{1}{7}frac{7}{8} = frac{{1 + 2 + 4}}{8} = frac{1}{8} + frac{1}{4} + frac{1}{2}end{array})

Ví dụ 3: 

Tính một cách hợp lý:

(frac{{frac{5}{{22}} + frac{3}{{13}} – frac{1}{2}}}{{frac{4}{{13}} – frac{2}{{11}} + frac{3}{2}}})

Bài giải:

(frac{{left( {frac{5}{{22}} + frac{3}{{13}} – frac{1}{2}} right).(2.11.13)}}{{left( {frac{4}{{13}} – frac{2}{{11}} + frac{3}{2}} right).(2.11.13)}} = frac{{65 + 66 – 143}}{{88 – 52 + 429}} = frac{{ – 12}}{{465}} = frac{{ – 4}}{{155}})

Ví dụ 4: 

Tìm những phân số tối giản biết rằng: Tích của tử và mẫu bằng 220; phân số tối giản đó mang thể trình diễn bởi một số thập phân.

Bài giải:

(220 = {2^2}.5.11) nên ta mang những phân số tối giản sau đây thoả mãn những điều kiện của bài toán.

(frac{{55}}{4} = 13,75;,,frac{{44}}{5} = 8,8;,,frac{{11}}{{20}} = 0,55)

Ví dụ 5: 

So sánh (A = frac{{{{20}^{10}} + 1}}{{{{20}^{10}} – 1}}) và (B = frac{{{{20}^{10}} – 1}}{{{{20}^{10}} – 3}})

Bài giải:

(A = frac{{{{20}^{10}} + 1}}{{{{20}^{10}} – 1}} = 1frac{2}{{{{20}^{10}} – 1}}) (1)

(B = frac{{{{20}^{10}} – 1}}{{{{20}^{10}} – 3}} = 1frac{2}{{{{20}^{10}} – 3}})(2)

Vì (frac{2}{{{{20}^{10}} – 1}} < frac{2}{{{{20}^{10}} – 3}}) (3)

nên từ (1), (2) và (3) suy ra A < B.

Ví dụ 6: 

Tính:

a. (4frac{3}{4} + ( – 0,37) + frac{1}{8} + ( – 1,28) + ( – 2,5) + 3frac{1}{{12}})

b. (frac{3}{{5.7}} + frac{3}{{7.9}} + …. + frac{3}{{59.61}})

Bài giải:

a. (left( {4frac{3}{4} + frac{1}{8} + 3frac{1}{{12}}} right) – left( {0,37 + 1,28 + 2,5} right))

(begin{array}{l} = 7frac{{23}}{{24}} – 4,15 = 7frac{{23}}{{24}} – 4frac{3}{{20}} = 3frac{{97}}{{120}}end{array})

b. (frac{3}{2}left( {frac{2}{{5.7}} + frac{2}{{7.9}} + … + frac{2}{{59 + 61}}} right))

( = frac{3}{2}left( {frac{1}{5} – frac{1}{7} + frac{1}{7} – frac{1}{9} + …. + frac{1}{{59}} – frac{1}{{61}}} right))

( = frac{3}{2}left( {frac{1}{5} – frac{1}{{61}}} right))

( = frac{3}{2}.frac{{56}}{{305}} = frac{{84}}{{305}})

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập Hai của bài §13 Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm trong chương III – Phân số cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 94 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Viết những phân số sau dưới dạng hỗn số:

(frac{6}{5}) , (frac{7}{3}) , (frac{-16}{11});

Bài giải:

(1tfrac{1}{5}) ; (2tfrac{1}{3}) ; (-1tfrac{5}{11}) .


2. Giải bài 95 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Viết những hỗn số sau dưới dạng phân số:

(5tfrac{1}{7}) , (6tfrac{3}{4}) , (-1tfrac{12}{13}) .

Bài giải:

(frac{36}{7}) , (frac{27}{4}) , (-frac{25}{13}) .


3. Giải bài 96 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

So sánh những phân số:

(frac{22}{7}) và (frac{34}{11}) .

Bài giải:

Ta mang (frac{22}{7}=3tfrac{1}{7}) ; (frac{34}{11}=3tfrac{1}{11}).


4. Giải bài 97 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

3dm , 85cm , 52mm.

Bài giải:

3dm = (frac{3}{10}) m hay 0,3m.

85cm = (frac{85}{100}) m hay 0,85m.

52mm = (frac{52}{1000}) m hay 0,052m.


5. Giải bài 98 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Sử dụng phần trăm với kí hiệu % để viết những số phần trăm trong những câu sau đây :

Để đạt tiêu chuẩn xác nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh đã đề ra tiêu chí phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp Một đạt chín mươi mốt phần trăm. Mang ít nhất tám mươi hai phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động chín mươi sáu phần trăm học trò tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học trò tốt nghiệp THCS hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

Bài giải:

91% ; 82% ; 96% ; 94%.


Bài trước:

 • Tập luyện bài §12: Giải bài 91 92 93 trang 44 sgk toán 6 tập 2

Câu tiếp theo:

 • Tập luyện bài §13: Giải bài 99 100 101 102 103 104 105 trang 47 sgk toán 6 tập 2
 • LT những phép tính về phân số và số thập phân: Giải bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2
 • LT những phép tính về phân số và số thập phân: Giải bài 109 110 111 112 trang 49 sgk toán 6 tập 2
 • LT những phép tính về phân số và số thập phân: Giải bài 113 114 trang 50 sgk toán 6 tập 2

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *