Top 52 Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp ánDưới đây là tuyển tập Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 học kì Hai với những Đề rà soát cuối tuần cơ bản, tăng với đáp án và thang điểm chi tiết cực hay giúp bạn học tốt môn Toán 5.

Tải xuống

Mục lục Bài tập cuối tuần Toán 5 Học kì 2

Tuần 19

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 với đáp án (Đề 3)

Tuần 20

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 với đáp án (Đề 3)

Tuần 21

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 với đáp án (Đề 3)

Tuần 22

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 với đáp án (Đề 3)

Tuần 23

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 với đáp án (Đề 3)

Tuần 24

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 với đáp án (Đề 3)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 với đáp án (Đề 4)

Tuần 25

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 với đáp án (Đề 3)

Tuần 26

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 với đáp án (Đề 3)

Tuần 27

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 với đáp án (Đề 3)

Tuần 28

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 với đáp án (Đề 3)

Tuần 29

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 với đáp án (Đề 3)

Tuần 30

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30 với đáp án (Đề 3)

Tuần 31

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 với đáp án (Đề 3)

Tuần 32

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 với đáp án (Đề 3)

Tuần 33

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33 với đáp án (Đề 3)

Tuần 34

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 với đáp án (Đề 3)

Tuần 35

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 với đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 với đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 với đáp án (Đề 3)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 19

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ loại đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Hình thang với

    A. Một cặp cạnh đối diện song song

    B. Một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

    B. Một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

    D. Hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Câu 2: Hình bên với số hình thang vuông là:

    A. Một hình thang vuông

    B. Hai hình thang vuông

    C. Ba hình thang vuông

    D. Bốn hình thang vuông

Câu 3: Phát biểu nào là đúng:

    A. Hình tròn tâm O bán kính AB

    B. Hình tròn tâm A bán kính OB

    C. Hình tròn tâm O đường kính OA

    D. Hình tròn tâm O đường kính AB

Câu 4: Một bánh xe ô tô với bán kính 0,375m . Chu vi bánh xe đó là:

    A. 1,1775 m      B. 11,7750m

    C. 2,355 m       D.23,550m

Câu 5: Hình thang vuông với số góc vuông là:

    A. 1        B. 2

    C. 3        D. 4

Câu 6: Chu vi hình tròn với đường kính d = 5 cm là:

    A. 15,7m      B. 1,57 cm

    C. 157cm      D. 15,7cm

Câu 7: Diện tích tam giác vuông bên là:

    A. 7,35cm2      B. 73,5cm2

    C. 735 cm2      D. 7,35cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Diện tích hình thang ABED to hơn diện tích hình tam giác BEC là bao nhiêu cm2 ?

Câu 2: Trên một mảnh vườn hình thang ( như hình vẽ) người ta sử dụng 25% diện tích đất trồng na . Hỏi với thể trồng được bao nhiêu cây na biết mỗi cây na cần 1,5 m2 đất ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 20

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ loại đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hình tròn với bán kính r , muốn tính r x r lúc biết diện tích ta làm như sau:

    A. r x r = S x3,14

    B. r x r = S + 3,14

    C. r x r = S - 3,14

    D. r x r = S: 3,14

Câu 2: Bán kính hình tròn với diện tích 78,5 dm2 là:

    A. 25 cm      B.5 dm

    C. 5 cm       D. 25 dm

Câu 3: Cho hình vẽ bên:

Diện tích hình vuông hơn diện tích hình tròn bao nhiêu xăng - ti – mét vuông?

    A. 7,74cm       B. 774cm2

    C. 7,74cm2      D. 77,4cm2

Câu 4: Một bánh xe ô tô với đường kính 0,75m . Hỏi ô tô đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng:

    A. 2,355m       B. 2355m

    C. 235,50m      D. 23,55m

Câu 5: Chu vi hình tròn với bán kính cm là:

    A. 15,7cm       B. 15,7 cm2

    C. 1,57 cm      D. 1,57 cm2

Câu 6: Đường kính nửa hình tròn là 4cm . Diện tích hình H là:

    A. 12,56 cm2      B. 6,28cm2

    C. 12,56 cm       D. 6,28 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Mồm giếng là một hình tròn với bán kính 1m , người ta xây thành giếng rộng 0,5 m bao quanh mồm giếng. Tính diện tích của thành giếng đó ?

Câu 2: Nhìn biểu đồ hình quạt bên em hãy cho biết với bao nhiêu học trò thích môn nhảy dây , chạy ,cầu lông và bơi biết tổng số học trò thích những môn này là 120 em ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 21

Thời kì: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ loại đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Hình lập phương với :

    A. 6 đỉnh      B. 10 đỉnh

    C. 8 đỉnh      D. 12 đỉnh

Câu 2: Hình lập phương với :

    A. 12 cạnh      B. 8 cạnh

    C. 6 cạnh       D. 4 cạnh

Câu 3: Tính diện tích thoi với độ dài hai đường chéo a và b là:

    A. S = a x b      B. a x b : 2

    C. S = a : b      D. a : b : 2

Câu 4: Hình lập phương với :

    A. 6 mặt ko bằng nhau

    B. 8 mặt bằng nhau

    C. 8 mặt ko bằng nhau

    D. 6 mặt bằng nhau

Câu 5: Cho hình tam giác với diện tích dm2 và chiều cao dm .Độ dài đáy của tam giác đó là :

Câu 6: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bên là :

    A. 7,4cm2      B. 14,8 cm2

    C. 74 cm2       D. 1,48 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một bồn hoa hình chữ nhật với chiều dài 6m chiều rộng bằng một nửa chiều dài . Ở giữa người ta xây trang trí một hình thoi với những đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ( như hình vẽ). Trong hình thoi người ta trồng huê hồng còn lại trồng hoa cúc .Tính diện tích trồng hoa cúc.

Câu 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật với chiều dài 5cm chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

Tải xuống

 • Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì Một với đáp án
 • Top 20 Đề rà soát Toán 5 Giữa kì 1
 • Top 20 Đề rà soát Toán 5 Cuối kì 1
 • Top 20 Đề rà soát Toán 5 Giữa kì 2
 • Top 20 Đề rà soát Toán 5 Cuối kì 2

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 25-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 12 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 từ website giaitoan.com cho từ khoá giải vở bài tập cuối tuần lớp 5.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 12 được GiaiToan soạn gửi tới những thầy cô tham khảo hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 5, giúp những em học trò rèn luyện, tăng kỹ năng giải những bài Toán đã được học trong tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 13

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 12

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 0,153 x 100 là:

A. 1,53

B. 15,3

C. 153

D. 1530

Câu 2: Kết quả của phép tính 2,12 x 0,5 là:

A. 2,54

B. 2,48

C. 1,15

D. 1,06

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1400ha = … km2 là:

A. 1400

B. 140

C. 14

D. 1,4

Câu 4: Diện tích hình vuông với độ dài cạnh bằng 10,2m là:

A. 102,18m2

B. 104,04m2

C. 108,26m2

D. 112,44m2

Câu 5: Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 52,6km. Hỏi trong 10 giờ, ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 526km

B. 52,6km

C. 5260km

D. 52,60km

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2,6 x 3,4

3,75 x 2,4

6,8 x 9,13

12,5 x 47,5

Bài 2: Tính nhẩm:

4,01 x 10

38,14 x 100

17,Hai x 1000

0,19 x 10

18,402 x 100

1,39 x 1000

492,Một x 10

183,Hai x 100

0,003 x 1000

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4 x 1,92 x 25

b) 0,04 x 25 x 100

c) 33,27 x 1,25 x 8

d) 0,5 x 100 x 0,2

Bài 4: Một người đi xe máy trong Hai giờ đầu, mỗi giờ đi được 38,2km. Trong 4 giờ sau đó, mỗi giờ đi được 40,2km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật với chiều rộng 14,4m và chiều dài hơn chiều rộng 3,21m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Học trò tự đặt phép tính rồi tính.

2,6 x 3,4 = 8,84

3,75 x 2,4 = 9

6,8 x 9,13 = 62,084

12,5 x 47,5 = 593,75

Bài 2:

4,01 x 10 = 40,1

38,14 x 100 = 3814

17,Hai x 1000 = 17200

0,19 x 10 = 1,9

18,402 x 100 = 1840,2

1,39 x 1000 = 1390

492,Một x 10 = 4921

183,Hai x 100 = 18320

0,003 x 1000 = 3

Bài 3:

a) 4 x 1,92 x 25

= 4 x 25 x 1,92

= 100 x 1,92 = 100

b) 0,04 x 25 x 100

= 0,04 x 100 x 25

= 4 x 25 = 100

c) 33,27 x 1,25 x 8

= 33,27 x 10

= 332,7

d) 0,5 x 100 x 0,2

= 0,5 x 10 x 10 x 0,2

= 5 x 2 = 10

Bài 4:

Trong Hai giờ đầu, người đó đi được quãng đường dài số ki-lô-mét là:

38,Hai x 2 = 76,4 (km)

Trong 4 giờ đầu, người đó đi được quãng đường dài số ki-lô-mét là:

40,Hai x 4 = 160,8 (km)

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét là:

76,4 + 160,8 = 237,2 (km)

Đáp số: 237,2km.

Bài 5:

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

14,4 + 3,21 = 17,61 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(14,4 + 17,61) x 2 = 64,02 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

14,4 x 17,61 = 253,584 (m2)

Đáp số: Chu vi: 64,02m

Diện tích: 253,584m2

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới những em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 12. Mời những em cùng tập dượt những bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để những em với thể học tốt môn Toán hơn và tập dượt phổ biến tất cả những dạng bài tập, những em cùng tham khảo thêm những bài tập Toán lớp 5.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *