Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 9: Writing (trang 27)
Unit 9: English in the world

E. Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. For each of the sentences...(Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa ko đổi. Sử dụng từ gợi ý. Từ này ko được phép thay đổi.)

1. She picked up a few words of German last month.

2. Duong's sister is fluent in Italian.

3. She is bilingual in Vietnamese and English.

4. She can (just about) get by in German.

5. Nam's English is a bit rusty.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô đấy đã học một vài từ tiếng Đức tháng trước.

2. Chị gái của Dương rất thuần thục tiếng Ý.

3. Cô đấy mang thể nói song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Cô đấy mang thể hiểu tiếng Đức.

5. Tiếng Anh của Nam khá tệ một tí.

2a. Should we learn...(Chúng ta nên học tiếng Anh ở nhà hay ở một nước nói tiếng Anh? Hoàn thành bảng sau với ý kiến của bạn.)

Advantages:

- Many chances to practice your English skills by communicating with native speakers;

- Ability to access gigantic libraries and modern labs;

- Higher chances of getting well-paid jobs;

- Understanding about its cultures;

Disadvantages:

- Differences in cultures;

- Money consuming;

2b. Now write about...(Viết một đoạn văn về những mặt tích cực/tiêu cực của việc học tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh (khoảng 100-120 từ). Sử dụng những gợi ý ở 2a.)

Learning English in an English-speaking country offers us a number of advantages. In the first place, studying overseas give you many chances to practice your English skills by communicating with native speakers. It is obvious that in order to perfect English skills as your second language you need an English-speaking environment where you can practice your English skill everywhere in anytime in the most effective and convenient way. Living in a country where people living there use English in their daily communication encourages you to use English everyday. You cannot use your language to talk with others from different countries. You have to use English, which is common language between you and them. In order to communicate with them that forcing you use English very actively. I think that it's the best way to learn a new language. You spend more time for communication and talking, your English will be better. Secondly, you can access gigantic libraries and modern labs which can't easy appear in your country. Not only that, you can study with well-known professors and lecturers so you can receive more pratical skills and deeper knowledge. Listening to your professors in your classes, talking with your friends before and after school, reading books and do your homeworks, from that you can have one more times to perfect your skills. Thirdly, it's is undeniable that studying English includes not only applying grammatical rules, remembering vocabularies, reading or writing assignments but also understanding the culture of native speaker in the country you are living in. Knowing more about their culture will bring you more chances to understand them as well as choose a better way to express your ideas that they can easier to understand you. You can not integrate into them if you can just say something boring and rigid, it will be interesting if you can understand that they are joking after that you can choose a joke return to make them laugh and you can see that the culture barrier will be suddenly disappeared suddenly.

Hướng dẫn dịch:

Học tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Trước tiên, học tập ở nước ngoài cho bạn nhiều thời cơ để tập luyện kỹ năng tiếng Anh của mình bằng cách giao tiếp với người bản địa. Rõ ràng là để hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh như là tiếng nói thứ hai của bạn, bạn cần một môi trường nói tiếng Anh, nơi bạn mang thể thực hiện kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mọi nơi theo cách hiệu quả và thuận tiện nhất. Sống ở một quốc gia nơi những người ở đó sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày của họ khuyến khích bạn sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Bạn ko thể sử dụng tiếng nói để nói chuyện với người khác từ những quốc gia khác nhau. Bạn phải sử dụng tiếng Anh, là tiếng nói phổ biến giữa bạn và họ. Để giao tiếp với họ buộc bạn sử dụng tiếng Anh rất tích cực. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để học một tiếng nói mới. Bạn dành nhiều thời kì hơn để giao tiếp và nói chuyện, tiếng Anh của bạn sẽ tốt hơn. Thứ hai, bạn mang thể truy cập những thư viện khổng lồ và phòng thí nghiệm hiện đại mà ko thể thuận lợi xuất hiện ở quốc gia của bạn. Ko chỉ vậy, bạn mang thể học với những giáo sư và giảng viên nổi tiếng để bạn mang thể nhận được nhiều kỹ năng thực tiễn hơn và tri thức sâu hơn. Lắng tai những giáo sư của bạn trong lớp, nói chuyện với bạn bè trước và sau lúc đi học, đọc sách và làm bài tập về nhà, từ đó bạn mang thể mang thêm một lần để hoàn thiện kỹ năng của mình. Thứ ba, ko thể phủ nhận rằng học tiếng Anh ko chỉ bao gồm những quy tắc ngữ pháp, ghi nhớ từ vựng, đọc hay viết bài mà còn hiểu văn hoá của người bản ngữ ở nước bạn đang sống. Biết thêm về văn hoá của họ sẽ mang lại cho bạn nhiều thời cơ để hiểu họ hơn cũng như chọn một cách tốt hơn để thể hiện ý tưởng của bạn để họ dễ hiểu hơn về con người bạn. Bạn ko thể hòa nhập vào họ nếu bạn chỉ nói điều gì đó tẻ ngắt và cứng nhắc, điều đó sẽ thú vị nếu bạn mang thể hiểu rằng họ đang nói đùa sau đó bạn mang thể chọn một trò đùa trở lại để làm họ cười và bạn mang thể thấy rào cản văn hóa sẽ đột nhiên biến mất.

Những bài giải SBT Tiếng Anh 9 mới khác:

  • A. Phonetics (trang 20 SBT Tiếng Anh 9 mới): 1. Do you think...; 2. In each pair of...

  • B. Vocabulary - Grammar (trang 21-22-23 SBT Tiếng Anh 9 mới): 1. Choose the best answer...; 2. Match word...

  • C. Speaking (trang 24 SBT Tiếng Anh 9 mới): Choose correct statement...

  • D. Reading (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới): 1. Read the paragraph...; 2. Fill each of...

  • E. Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 9 mới): 1. For each of...; 2a. Should we learn...

  • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
  • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
  • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *