Giải bài 3 tiết 3 trang 15, 16, 17 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu). Nối (theo mẫu). Quan sát ba dây ở trên rồi tô màu đỏ vào những hình tròn, màu vàng vào những hình vuông, màu xanh vào những hình tam giác. Viết những số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1 (Bài 3, Tiết 3) trang 15, VBT Toán lớp Hai tập 1

Nghi vấn:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Mẫu:   45 = 40 + 5                                                    76 = …… + 6

            81 = …… + ……                                         …… = 50 + 3

b) Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

a) quan sát rồi viết những số theo mẫu

b) Tính nhẩm phép tính trên mỗi cánh hoa rồi nối với kết quả tương ứng

Lời giải:

a) 45 = 40 + 5                  76 = 70 + 6

    81 = 80 + 1                  53 = 50 + 3

b) Em thực hiện những phép tính trên cánh hoa. Nối con ong với cánh hoa sở hữu kết quả giống nhau

40 + 2 = 42;               60 + 3 = 63;               50 + 1 = 51;               40 + 7 = 47;               30 + 5 = 35

Em nối được như sau:

Câu 2 (Bài 3, Tiết 3) trang 16, VBT Toán lớp Hai tập 1

Nghi vấn:

a) Quan sát ba dây ở trên rồi tô màu đỏ vào những hình tròn, màu vàng vào những hình vuông, màu xanh vào những hình tam giác.

b) Viết những số thích hợp vào chỗ chấm.

Tổng số những hình sở hữu ở dây Hai và dây 3 là:

..... +..... = ..... (hình)

Hiệu số những hình màu đỏ và những hình màu xanh ở cả ba dây là

..... -...... = ..... (hình)

c) Khoanh vào chữ dòng đặt trước câu trả lời đúng.

Trong cả ba dây, hình nào sở hữu ít nhất?

A. Hình tròn

B. Hình vuông

C. Hình tam giác

Phương pháp:

Em hãy tô màu theo yêu cầu của đề bài rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

a) Em tô màu như sau:

b)  Em đếm thấy dây Hai sở hữu 9 hình, dây 3 sở hữu 10 hình

Tổng số những hình sở hữu ở dây Hai vào dây 3 là:

9 + 10 = 19 (hình)

Ở cả ba dây, hình màu đỏ sở hữu 10, hình màu xanh sở hữu 7.

Hiệu số những hình màu đỏ và những hình màu xanh ở cả ba dây là:

10 – 7 = 3 (hình)

c) Ở cả ba dây, hình màu vàng sở hữu 10 hình. 

Do đó trong cả ba dây, hình tròn (màu đỏ) sở hữu 10 hình, hình vuông (màu vàng) sở hữu 10 hình, hình tam giác (màu xanh) sở hữu 7 hình nên hình tam giác sở hữu ít nhất (7 < 10), em khoanh vào đáp án C. 

Câu 3 (Bài 3, Tiết 3) trang 17, VBT Toán lớp Hai tập 1

Nghi vấn:

Trên mỗi toa tàu ghi một số.

a) Đổi chỗ hai toa của đoàn tàu B để được những số sắp xếp theo thứ tự từ bé tới to bằng cách vẽ mũi tên. (theo mẫu).

b) Tính hiệu số to nhất của đoàn tàu A và số bé nhất ở đoàn tàu B.

Phương pháp:

a) So sánh những số trên đoàn tàu B rồi đổi chỗ để sắp xếp theo thứ tự từ bé tới to.

b) Xác định số to nhất của đoàn tàu A và số bé nhất của đoàn tàu B rồi thực hiện phép trừ.

Lời giải:

a) Đổi chỗ hai toa 67 và 30 của đoàn tàu B được những số xếp theo thứ tự từ bé tới to bằng cách vẽ mũi tên như sau:

b) Số to nhất của đoàn tàu A là 90 

Số bé nhất của đoàn tàu B là 30

Hiệu số to nhất ở đoàn tàu A và số bé nhất ở đoàn tàu B là:

90 – 30 = 60

Câu 4 (Bài 3, Tiết 3) trang 17, VBT Toán lớp Hai tập 1

Nghi vấn:

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Từ số bị trừ, số trừ và hiệu, lập được những phép trừ thích hợp là:

55 – 2 = 53; …………………………………………………

Phương pháp:

Lấy số bị trừ - số trừ để tìm hiệu rồi ghi phép tính thích hợp.

Lời giải:

Quan sát tranh em thấy:

Từ số bị trừ, số trừ và hiệu, lập được những phép trừ thích hợp là:

55 – 2 = 53; 66 – 30 = 36; 54 – 34 = 20

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *