Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26 Bảng chia 2 – Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 25, 26 Bảng chia 2 - Chân trời thông minh

Haylamdo sưu tầm và soạn giải vở bài tập Toán lớp Hai Tập Hai trang 25, 26 Bảng chia Hai sách Chân trời thông minh hay, chi tiết giúp bạn thuận tiện làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1. Trang 25 Vở Bài Tập Toán lớp Hai Tập Hai Tập 2: Dựa vào bảng nhân 2, tìm kết quả ở bảng chia 2 (viết theo mẫu).

Trả lời:

Từ bảng nhân 2, em viết được bảng chia 2.

Hai x 4 = 8

8 : 2 = 4

Hai x 5 = 10

10 : 2 = 5

Hai x 6 = 12

12 : 2 = 6

Hai x 7 = 14

14 : 2 = 7

Hai x 8 = 16

16 : 2 = 8

Hai x 9 = 18

18 : 2 = 9

Hai x 10 = 20

20 : 2 = 10

Bài 2. Trang 25 Vở Bài Tập Toán lớp Hai Tập Hai Tập 2: Tính nhẩm.

6 : 2 = …

16 : 2 = …

10 : 2 = …

14 : 2 = …

2 : 2 = …

8 : 2 = …

18 : 2 = …

12 : 2 = …

4 : 2 = …

20 : 2 = ..

Trả lời:

Theo bảng chia 2, em điền được như sau:

6 : 2 = 3

16 : 2 = 8

10 : 2 = 5

14 : 2 = 7

2 : 2 = 1

8 : 2 = 4

18 : 2 = 9

12 : 2 = 6

4 : 2 = 2

20 : 2 = 10

Bài 3. Trang 25 Vở Bài Tập Toán lớp Hai Tập Hai Tập 2: Viết số vào chỗ chấm.

… : 2 = 5

… : 2 = 7

… : 2 = 2

… : 2 = 9

… : 2 = 10

… : 2 =     3

… : 2 = 4

… : 2 = 6

… : 2 = 8

… : 2 = 1

Trả lời:

Theo bảng chia 2, em điền được như sau:

10 : 2 = 5

14 : 2 = 7

4 : 2 = 2

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

6 : 2 =     3

8 : 2 = 4

12 : 2 = 6

16 : 2 = 8

2 : 2 = 1

Bài 4. Trang 26 Vở Bài Tập Toán lớp Hai Tập Hai Tập 2: Viết (theo mẫu)

a) Rót dầu từ can to vào những can nhỏ, mỗi can nhỏ 2l. Hỏi rót được mấy can nhỏ?

b) Người ta xếp đều một số ghế vào Hai phòng. Mỗi phòng với mấy mẫu ghế?

Trả lời:

a) Rót dầu từ can to vào can nhỏ tức là em cần chia nhỏ số lít dầu. Vì vậy, em thực hiện phép tính chia.

    Cụ thể là: 

- Rót dầu từ can 10 l sang những can nhỏ, em thực hiện phép tính 10 : 2 = 5 (can nhỏ).

- Rót dầu từ can 18 l sang những can nhỏ, em thực hiện phép tính 18 : 2 = 9 (can nhỏ).

- Rót dầu từ can 20 l sang những can nhỏ, em thực hiện phép tính 20 : 2 = 10 (can nhỏ)

b) Xếp đều một số ghế vào Hai phòng tức là em cần chia đều số ghế vào Hai phòng. Vì vậy, em thực hiện phép tính chia.

Cụ thể là:

- Xếp đều 8 mẫu ghế vào Hai phòng, em thực hiện phép tính 8 : 2 = 4 (mẫu ghế).

- Xếp đều 16 mẫu ghế vào Hai phòng, em thực hiện phép tính 16 : 2 = 8 (mẫu ghế).

- Xếp đều 6 mẫu ghế vào Hai phòng, em thực hiện phép tính 6 : 2 = 3 (mẫu ghế).

Bài 5. Trang 26 Vở Bài Tập Toán lớp Hai Tập Hai Tập 2: Tô đen những ô với phép tính sai.

Trả lời:

Dựa vào bảng nhân Hai và bảng chia 2, những phép tính sai là:

16 : 2 = 7; 18 : 2 = 8; Hai x 8 = 18; 2 : 1 = 1

Em tô như sau:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *