Dãy gồm các chất đều tác dụng được với glixerol là (các chất xúc tác có đủ): 

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho m gam ancol X no đơn chức mạch hở bậc I đi qua CuO (dư) đã được đốt nóng.
 • Cho 0,25mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,5mol H2 thu được 19 gam ancol.
 • Cho X, Y là Hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol mang cùng số nguyên tử C với X; T l
 • Thủy phân 37 gam hai este mang cùng công thức C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư.
 • Trị giá của V và khối lượng kết tủa thu được là?
 • Cho V ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,1M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thì thu được lượng kết tủa to n
 • Chất hữu cơ X mang công thức phân tử là C4H7O2Cl.
 • Cho những chất: H2S, MnO2, KClO3, NH3, KMnO4, K2Cr2O7, CaOCl2, H2SO4 đặc.
 • Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mang cùng công thức phân tử C2H4O2 và mang cùng số mol.
 • Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam Fe thu được một oxit sắt, hòa tan hoàn toàn oxit này cần vừa đủ dung dịch chứa 0,Hai mol H2
 • Cho sơ đồ chuyển hóa: Benzen → X → Y → C6H4(NH2)2, trong đó X và Y là những sản phẩm chính.
 • Cho 100 gam hỗn hợp gồm Fe, Cr, Al tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 5,04 lít khí (đktc) và phần ko tan X.
 • Dãy những chất đều tan trong dung dịch HCl là 
 • Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam X đã được đốt nóng.
 • Số đồng phân là amino axit mang cùng công thức phân tử C4H7O4N là 
 • Cho m gam P2O5 tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 2M, sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X.
 • Cho 7,Hai gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp HCl (dư) và KNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,688 lit khí
 • Tổng số liên kết (xichma) trong một phân tử ankin mang công thức tổng quát CnH2n-2 là 
 • Thực hiện phản ứng đề hiđro hóa hỗn hợp X gồm C2H6 và  C3H8 (C2H6 chiếm 20% về thể tích) thu đư�
 • Dãy gồm những ion được sắp xếp theo chiều tăng tính khử là: 
 • Nhôm mang cấu tạo mạng tinh thể:
 • Cho Na+ (Z = 11), Mg2+ (Z = 12), O2- (Z = 8), F- (Z = 9). Bán kính những ion giảm dần theo thứ tự từ trái sang phải là 
 • Trong những loại tơ dưới đây, loại nào là tơ nhân tạo: 
 • Cho phản ứng hóa học: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2.
 • Cho những chất: C2H5NH2 (1), C6H5NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4), O2N-C6H4NH2 (5).
 • Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 6,23 gam alanin; 6,00 gam glyxin và 9,36 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X to hơn 8. Trị giá của m là?
 • Lượng cồn 90o thu được từ Một tấn vật liệu chứa 80% tinh bột (cho DC2H5OH = 0,8 g/ml và hiệu suất 80%) là:
 • Lúc điện phân dung dịch CuSO4 với anot là Cu thì 
 • Dãy trong đó tất cả những chất đều làm mất màu dung dịch nước brom là 
 • Cho những oxit: CrO, Al2O3, ZnO, Cr2O3, CuO, CrO3. Số oxit tan trong dung dịch HCl, ko tan trong dung dịch NaOH là:
 • Cho dãy những hợp chất thơm: p-HO-C6H4-COOH, p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4- COOC2H5, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH.
 • Cho những cặp chất:(1) dung dịch FeCl3 và Ag.(2) dung dịch Fe(NO3)Hai và dung dịch AgNO3.(3) S và H2SO4 (đặc, nóng).
 • Phần to kẽm được tiêu dùng cho ứng dụng 
 • Cho những cặp chất sau:(1) FeCl3 + H2S(2) CuCl2 + H2S(3) Fe3O4 + HCl(4) Fe3O4 + H2SO4 đặc(5) Fe3O4 + H2SO4 loãng(6) CuS + HNO3S�
 • Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ no, đơn chức X cần vừa hết 3,08 lít O2 thu được 1,8 gam H2O và 2,24 lít CO2.
 • Nhúng một thanh magie vào dung dịch mang chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2.
 • Dãy gồm những ion ko phản ứng được với ion CO32- là 
 • Hỗn hợp X gồm Cu, Fe2O3 và CuO trong đó oxi chiếm 12,5% khối lượng hỗn hợp.
 • Dãy gồm những chất đều tác dụng được với glixerol là (những chất xúc tác mang đủ): 
 • Phát biểu ko đúng về phenol?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *