Phương trình ion rút gọn của K2CO3 + H2SO4

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

    K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2 + H2O

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

- điều kiện thường,

Cách thực hiện phản ứng

- Nhỏ H2SO4 vào ống thử chứa K2CO3.

Hiện tượng nhận diện phản ứng

- Mang khí ko màu thoát ra.

Bạn với biết

- K2CO3 phản ứng với những axit như HBr, HCl… đều phóng thích khí.

Ví dụ 1:

Nhỏ H2SO4 vào ống thử chứa K2CO3 thu được hiện tượng là

A. Mang khí ko màu thoát ra.

B. Mang khí màu nâu đỏ thoát ra.

C. Mang khí màu vàng lục, mùi xốc thoát ra.

D. Ko với hiện tượng gì.

Hướng dẫn giải

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2 + H2O

CO2: khí ko màu,

Đáp án A.

Quảng cáo

Ví dụ 2:

Thể tích khí ở dktc thoát ra lúc cho 13,8g K2CO3 phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2SO4 là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Đáp án B.

Ví dụ 3:

Cho 1,38g K2CO3 phản ứng hoàn toàn với lượng H2SO4, khối lượng muối với trong dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 2,38 gam.   B, 1,74 gam.   C. 0,475 gam.   D. 1,49 gam.

Hướng dẫn giải

khối lượng muối = 0,01.174 = 1,74gam.

Đáp án B.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-kali-k.jsp

Top 1 : Viết pt phân tử , pt ion đầy đủ , pt ion rút gọn cho những phản ứng sau`1, BaCL2 +KOH “2 , K2CO3 + H2SO4 “3, Al2(SO4)3 +Ba(NO3)2“4, Na2S + HCl` nam 2022

Hỏi:

Viết pt phân tử , pt ion đầy đủ , pt ion rút gọn cho những phản ứng sau`1, BaCL2 +KOH “2 , K2CO3 + H2SO4 “3, Al2(SO4)3 +Ba(NO3)2“4, Na2S + HCl`

Viết pt phân tử , pt ion đầy đủ , pt ion rút gọn cho những phản ứng sau`1, BaCL2 +KOH ``2 , K2CO3 + H2SO4 ``3, Al2(SO4)3 +Ba(NO3)2`

`4, Na2S + HCl`

Đáp:

thanhmai:

Giảng giải những bước giải:

`1,` Pt ko xảy ra nhé.

`2,`  $+K_2CO_3+H_2SO_4to K_2SO_4+CO_2+H_2O$

$+2K^++CO_3^{2-}+2H^++SO_4^{2-}to 2K^++SO_4^{2-}+CO_2+H_2O$

$+CO_3^{2-}+2H^+to CO_2+H_2O$

`3,` $+Al_2(SO_4)_3+3Ba(NO_3)_2to 2Al(NO_3)_3+3BaSO_4$

$+2Al^{3+}+3SO_4^{2-}+3Ba^{2+}+6NO_3^-to 2Al^{3+}+6NO_3^-+3BaSO_4$

$+Ba^{2+}+SO_4^{2-}to BaSO_4$

`4,` 
$+Na_2S+2HClto 2NaCl+H_2S$

$+2Na^++S^{2-}+2H^++Cl^-to 2Na^++Cl^-+H_2S$

$+S^{2-}+2H^+to H_2S$

thanhmai:

Giảng giải những bước giải:

`1,` Pt ko xảy ra nhé.

`2,`  $+K_2CO_3+H_2SO_4to K_2SO_4+CO_2+H_2O$

$+2K^++CO_3^{2-}+2H^++SO_4^{2-}to 2K^++SO_4^{2-}+CO_2+H_2O$

$+CO_3^{2-}+2H^+to CO_2+H_2O$

`3,` $+Al_2(SO_4)_3+3Ba(NO_3)_2to 2Al(NO_3)_3+3BaSO_4$

$+2Al^{3+}+3SO_4^{2-}+3Ba^{2+}+6NO_3^-to 2Al^{3+}+6NO_3^-+3BaSO_4$

$+Ba^{2+}+SO_4^{2-}to BaSO_4$

`4,` 
$+Na_2S+2HClto 2NaCl+H_2S$

$+2Na^++S^{2-}+2H^++Cl^-to 2Na^++Cl^-+H_2S$

$+S^{2-}+2H^+to H_2S$

thanhmai:

Giảng giải những bước giải:

`1,` Pt ko xảy ra nhé.

`2,`  $+K_2CO_3+H_2SO_4to K_2SO_4+CO_2+H_2O$

$+2K^++CO_3^{2-}+2H^++SO_4^{2-}to 2K^++SO_4^{2-}+CO_2+H_2O$

$+CO_3^{2-}+2H^+to CO_2+H_2O$

`3,` $+Al_2(SO_4)_3+3Ba(NO_3)_2to 2Al(NO_3)_3+3BaSO_4$

$+2Al^{3+}+3SO_4^{2-}+3Ba^{2+}+6NO_3^-to 2Al^{3+}+6NO_3^-+3BaSO_4$

$+Ba^{2+}+SO_4^{2-}to BaSO_4$

`4,` 
$+Na_2S+2HClto 2NaCl+H_2S$

$+2Na^++S^{2-}+2H^++Cl^-to 2Na^++Cl^-+H_2S$

$+S^{2-}+2H^+to H_2S$

Top 1 : Viết pt phân tử , pt ion đầy đủ , pt ion rút gọn cho những phản ứng sau`1, BaCL2 +KOH “2 , K2CO3 + H2SO4 “3, Al2(SO4)3 +Ba(NO3)2“4, Na2S + HCl` nam 2022

Tìm nguyên tử khối của R (Hóa học - Lớp 8)

Một trả lời

Rút gọn (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Đề trắc nghiệm Hóa học 9 (Hóa học - Lớp 9)

Hai trả lời

Đề trắc nghiệm Hóa học 9 (Hóa học - Lớp 9)

Hai trả lời

Viết phương trình ion và phương trình ion rút gọn của những phản ứng sau: a) K2CO3 + H2SO4→ K2SO4 + CO2 + H2O b) Na2S + 2H?

Viết phương trình ion và phương trình ion rút gọn của những phản ứng sau:
a) K2CO3 + H2SO4→ K2SO4 + CO2 + H2O
b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S
c) Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O
d) MgSO4 + 2HNO3→ Mg(NO3)2 + H2SO4
Cho biết phản ứng nào xảy ra, phản ứng nào ko xảy ra ? Vì sao ?

viết pt phân tử , pt ion đầy đủ , pt ion rút gọn cho những phản ứng sau 1, BaCL2 +KOH 2 , K2CO3 + H2SO4 3, Al2(SO4)3 +Ba(NO3)Hai 4, NaNO3 + CuSO4

5, Na2S + HCl

Bài giải :

1.

- Phương trình phân tử :

`BaCl_2+KOH→` Phản ứng ko xảy ra

- Phương trình ion đầy đủ :

⇒ Ko với phương trình ion đầy đủ

- Phương trình ion rút gọn :

⇒ Ko với phương trình ion rút gọn 

2.

- Phương trình phân tử :

`K_2CO_3+H_2SO_4→K_2SO_4+CO_2↑+H_2O`

- Phương trình ion đầy đủ :

$2K^++CO_3^{2-}+2H^++SO_4^{2-}→2K^++SO_4^{2-}+CO_2↑+H_2O$

- Phương trình ion rút gọn :

 $2H^++CO_3^{2-}→CO_2↑+H_2O$

3.

- Phương trình phân tử :

`Al_2(SO_4)_3+3Ba(NO_3)_2→3BaSO_4↓+2Al(NO_3)_3`

- Phương trình ion đầy đủ :

$2Al^{3+}+3SO_4^{2-}+3Ba^{3+}+6NO_3^-→3BaSO_4↓+2Al^{3+}6NO_3^-$

- Phương trình ion rút gọn :

 $Ba^{2+}+SO_4^{2-}→BaSO_4↓$

4.

- Phương trình phân tử :

`NaNO_3+CuSO_4→` Phản ứng ko xảy ra

- Phương trình ion đầy đủ :

⇒ Ko với phương trình ion đày đủ 

- Phương trình ion rút gọn :

⇒ Ko với phương trình ion rút gọn 

5.

- Phương trình phân tử :

`Na_2S+2HCl→2NaCl+H_2S↑`

- Phương trình ion đầy đủ :

$2Na^++S^{2-}+2H^++2Cl^-→2Na^++2Cl^-+H_2S↑$

- Phương trình ion rút gọn :

 $2H^++S^{2-}→H_2S↑$

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *