Chất nào dưới đây không tác dụng được với dung dịch axit h2 so4

H2SO4 ko tác dụng với chất nào

 • Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
 • Tính chất hóa học của kim loại
  • 1. Tác dụng với phi kim
  • 2. Tác dụng với axit
  • 3. Tác dụng với dung dịch muối
  • 4. Tác dụng với nước
 • Thắc mắc vận dụng liên quan
 • H2SO4 ko tác dụng với chất nào
 • Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
 • Tính chất hóa học của kim loại
 • 1. Tác dụng với phi kim
 • 2. Tác dụng với axit
 • 3. Tác dụng với dung dịch muối
 • 4. Tác dụng với nước
 • Thắc mắc vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Kim loại nào ko tác dụng với H2SO4 loãng được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời thắc mắc liên quan tới nội dung Hóa 9 Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại. Thông qua nội dung thắc mắc cũng như trả lời, giúp củng cố tăng tri thức bài học, từ đó giúp độc giả vận dụng làm những bài tập liên quan. Mời những bạn tham khảo.

Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

A. Cu.

B. Al.

C. Mg.

D. Fe.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với những kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa.

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Vậy kim loại Cu ko tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng.

Đáp án A

Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được với oxi

b. Với lưu huỳnh

- Nhiều kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua (=S)

c. Phản ứng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua (-Cl)

2. Tác dụng với axit

 • Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ mang kim loại đứng trước H mới phản ứng)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

 • Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: kết quả tạo thành muối nitrat và nhiều khí khác nhau

M + HNO3 → M(NO3)n + {NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O) + H2O

Tác dụng với H2SO4: kết quả tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí

M + H2SO4 → M2(SO4)n + {S, SO2, H2S} + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba ko đẩy được kim loại vì tác dụng ngay với nước

Kim loại đứng trước đẩy được kim loại xếp sau ra khỏi dung dịch muối của chúng.

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

4. Tác dụng với nước

Những kim loại mạnh gồm: R = {K, Na, Ca, Li, Ba, Sr,…} trong điều kiện thường tiện lợi tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ.

R + nH2O → H2 + R(OH)n

Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1.Phát biểu nào dưới đây ko đúng ?

A. H2SO4 đặc là chất hút nước mạnh.

B. Lúc xúc tiếp với H2SO4 đặc dễ gây bỏng nặng.

C. H2SO4 loãng mang đầy đủ tính chất chung của axit.

D. Lúc pha loãng axit sunfuric chỉ được cho từ từ nước vào axit.

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tắc pha loãng axit sunfuric đặc là

Nguyên tắc pha loãng: Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ ko làm trái lại.

Thao tác pha loãng: Cho nước tinh khiết vào cốc thí nghiệm. Cho axit sunfuric vào một cốc khác. Tỷ lệ axit/nước bao nhiêu phụ thuộc vào độ loãng của dung dịch.

Câu 2. Tính chất nào sau đây ko phải tính chất của H2SO4 đặc?

A. tính háo nước

B. Tính axit

C. Tính oxi hóa

D. Tính khử

Xem đáp án

Đáp án D

H2SO4 đặc ko mang khử

Câu 3. Người ta sử dụng Axit sunfuric đặc làm khô những chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây mang thể được làm khô nhờ axit sunfuric đặc?

A. Khí SO2.

B. Khí H2S.

C. Khí NH3.

D. cả A và B đúng.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 4.Dãy gồm những kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Xem đáp án

Đáp án C

Cu, Ag ko tác dụng với axit loãng.

Câu 5. Dãy những chất ko tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, Ba(OH)2.

B. Ag, CuO, Cu(OH)2.

C. K2O, Fe(OH)2, K2CO3.

D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2

Xem đáp án

Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một số muối tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng

Câu 6.Axit H2SO4 loãng ko tác dụng với kim loại nào sau đây?

A. Al

B. Fe.

C. Mg.

D. Ag

Xem đáp án

Đáp án D

Ag là kim loại xếp sau H trong dãy điện hóa nên ko phản ứng được với dd H2SO4 loãng

Câu 7. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào mang thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.

C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 8. Với 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất H2SO4, Na2SO4, NaOH

A. Dung dịch BaCl2

B. Quỳ tím

C. Dung dịch Ba(OH)2

D. Zn

Xem đáp án

Đáp án B

Những chất cần nhận diện là H2SO4, Na2SO4, NaOH thuộc 3 loại chất khác nhau: axit, muối, bazơ.

Sự dụng chỉ thị là quỳ tím

Nhận diện được H2SO4: làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ

Nhận diện được NaOH: làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh

Còn lại sẽ nhận diện được Na2SO4 ko làm quỳ tím chuyển màu

Câu 9.Nhận xét nào sau đây ko đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan tốt trong nước

B. Ở điều kiện thường H2SO4 đặc nguội phản ứng được với Al, Fe

C. H2SO4 mang tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc mang tính háo nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. H2SO4 loãng phản ứng với nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) phóng thích khí H2.

B. H2SO4 đặc, nóng phản ứng với nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) phóng thích khí H2.

C. HCl phản ứng với tất cả kim loại phóng thích khí H2.

D. HCl và HNO3 phản ứng với nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) phóng thích khí H2.

Xem đáp án

Đáp án B

H2SO4 đặc, nóng phản ứng với nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) phóng thích khí H2.

Câu 11. Nhận xét nào sau đây ko đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan tốt trong nước

B. Ở điều kiện thường H2SO4 là chất rắn.

C. H2SO4 mang tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc mang tính háo nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng lúc nói về tính chất hóa học của hiđro sunfua.

A. Tính axit mạnh và tính khử yếu.

B. Tính bazơ yếu và tính oxi hóa mạnh.

C. Tính bazơ yếu và tính oxi hóa yếu.

D. Tính axit yếu và tính khử mạnh.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 13. Axit sunfuhiđric tác dụng với dung dịch bazơ NaOH tạo Hai muối nào?

A. Na2S2 và NaHS

B. Na2S2 và Na2S

C. Na2S và NaHS

D. NaS và NaHS

Xem đáp án

Đáp án C

Axit sunfuhiđric tác dụng với dung dịch kiềm, tùy theo tỉ lệ sinh ra muối trung hòa hay muối axit

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

..............................

VnDoc đã gửi tới những bạn bộ tài liệu Kim loại nào ko tác dụng với H2SO4 loãngtới những bạn. Để mang kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh vật học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *