Lý thuyết S + H2SO4 → SO2 + H2O và bài tập có đáp án

S + H2SO4 → SO2 + H2O là phản ứng hóa học thể hiện tính khử của huỳnh với axit sunfuric thường xuất hiện trong nội dung những bài học Hóa học 10 đã đượcTHPT Chuyên Lam Sơn trả lời chi tiết trong bài viết dưới đây

Tham khảo thêm:

  • C2H4 + H2O → C2H5OH: Lý thuyết và bài tập với đáp án
  • C2H5OH → C2H4 + H2O: Lý thuyết và bài tập với đáp án
  • C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O: Lý thuyết và bài tập với đáp án

Phương trình phản ứng H2SO4 ra SO2:

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Điều kiện để S tác dụng với H2SO4 tạo ra SO2: Nhỏ từ từ H2SO4 đặc vào ống thử đựng sẵn bột lưu huỳnh

Hiện tượng phản ứng lúc tiến hành H2SO4 ra SO2

Chất rắn màu vàng Lưu huỳnh (S) tan dần và xuất hiện khí mùi hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2) làm sủi bọt khí, những bạn học trò phải hết lưu ý SO2 là một khí độc do đó trong quá trình làm thí nghiệm cần tiêu dùng bông tẩm kiềm tránh khí SO2 thoát ra ngoài.

Tính chất hóa học của lưu huỳnh

Nguyên tử S với 6e lớp ngoài cùng, trong đó với 2e đơn thân.

– Lúc tham gia phản ứng hóa học, số oxi hóa của lưu huỳnh với thể giảm hoặc tăng: −2; 0; +4; +6.

⟹ Lưu huỳnh với tính oxi hóa và tính khử.

Lưu huỳnh với tính oxi hóa

Lúc lưu huỳnh tác dụng với kim loại hoặc hiđro, số oxi hóa của lưu huỳnh từ 0 giảm xuống −2

S0 + 2e → S-2

S thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với kim loại và hidro.

+) Tác dụng với hiđro:

H2 + S → H2S (350oC)

Lưu huỳnh tác dụng với khí hiđro tạo thành khí hiđro sunfua.

+) Tác dụng với kim loại(với to, tạo sản phẩm với số oxh thấp của kim loại).

Fe + S → FeS

Zn + S → ZnS

Hg + S → HgS

(Thủy phân sunfua, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường nên thường tiêu dùng S khử độc Hg)

Chú ý: Một số muối sunfua với màu đặc trưng: CuS, PbS, Ag2S (màu đen); MnS (màu hồng); CdS (màu vàng) → thường được tiêu dùng để nhận mặt gốc sunfua.

– Muối sunfua được chia thành 3 loại:

  • Loại 1. Tan trong nước gồm Na2S, K2S, CaS và BaS, (NH4)2S.
  • Loại 2. Ko tan trong nước nhưng tan trong axit mạnh gồm FeS, ZnS, …
  • Loại 3. Ko tan trong nước và ko tan trong axit gồm CuS, PbS, HgS, Ag2S, …

Lưu huỳnh với tính khử

Lúc lưu huỳnh phản ứng với phi kim hoạt động mạnh hơn, số oxi hóa của lưu huỳnh từ 0 tăng lên +4 hoặc +6.

S  → S+4 + 4e

S → S+6 + 6e

+) Tác dụng với phi kim

S thể hiện tính khử lúc tác dụng với Một số phi kim và Một số hợp chất với tính oxi hóa.

+) Tác dụng với oxi:

S + O2 →SO2

S + F2 →SF6

+) Tác dụng với những chất với tính oxi hóa mạnh (H2SO4, HNO3,…)

S + H2SO4 đặc → 3SO2 + 2H2O

S + 4HNO3 đặc → 2H2O + 4NO2 + SO2

Bài tập phản ứng H2SO4ra SO2:

Câu 1. Tương đối thủy ngân rất độc, do đó nếu lúc ta vô tình đánh rơi vỡ nhiệt kế thì chất bột được tiêu dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là:

A. Bột lưu huỳnh

B. Cát

C. Muối ăn

D. Vôi bột

Giải:

Thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh ngay tại điều kiện thường:

Hg + S → HgS ↓

Do đó lúc làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được tiêu dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là lưu huỳnh.

Câu 2. Số hiệu nguyên tử của lưu huỳnh là 16. Cho biết vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học?

Giải:

Cấu hình electron nguyên tử S là: 1s22s22p63s23p4.

→ Lưu huỳnh ở chu kỳ 3 (do với 3 lớp electron); nhóm VIA (do với 6 electron hóa trị, yếu tố p).

Câu 3. Dãy chất nào trong những dãy sau đây gồm những chất đều thể hiện tính oxi hóa lúc phản ứng với SO2?

Giải:

Dãy chất đều thể hiện tính oxi hóa lúc phản ứng với SO2 là:

O2 + 2SO2 → 2SO3

Br2 + H2O + SO2 → 2HBr + H2SO4

2KMnO4 + 2H2O + 5SO2 → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

Câu 4. Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện ko với ko khí thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan hỗn hợp rắn A vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Thành phần phần trăm khối lượng Fe trong X là

Giải:

Fe + S → FeS

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S;

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nFe(bđ) = nFeS + nFe(dư) = nH2S + nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

%mFe = 0,3.56/20.100% = 84%

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thị hết X vào Hai lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Trị giá của m là

Giải:

nBa(OH)2= 0,1.2 = 0,2 (mol); nBaSO3 = 21,7/217 = 0,1 (mol)

nBaSO3= 2nBa(OH)2 – nSO2 ⇒ nSO2 = 2.0,2 – 0,1 = 0,3 (mol)

2nFeS2= 2nSO2 ⇒ nFeS2 = 0,15 (mol) ⇒ mFeS2= 0,15.120 = 18 (gam)

Câu 6 Nung nóng 13,Một gam một hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al trong ko khí tới phản ứng hoàn toàn thu được 20,3 gam hỗn hợp gồm MgO, ZnO, Al2O3 Hoà tan 20,3 gam hỗn hợp oxit trên cần tiêu dùng V lít dung dịch HCl 0,4M. Tính khối lượng muối clorua tạo ra.

Giải:

Ta với sơ đồ chuyển hoá :

Mg, Zn, Al → O2 MgO, ZnO, Al2O3

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

MgO, ZnO, Al2O3 → HCl, MgCl2, ZnCl2, AlCl3

Bảo toàn khối lượng: moxit + mHCl = mmuối + mH2O

⇒ 20,3 + 0,9.36,5 = mmuối + 0,45.18

⇒ mmuối = 45,05 g

THPT Chuyên Lam Sơn đã gửi tới bạn phương trình hóa học S + H2SO4 → SO2 + H2O. Với phương trình hóa học này, những em lưu ý sản phẩm sinh ra, để viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và chuẩn xác nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *