Bài 50: Cân bằng hóa học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 50: Thăng bằng hóa học (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 212 sgk Hóa 10 tăng): Hằng số thăng bằng KC của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ.

B. Nhiệt độ.

C. Áp suất.

D. Sự sở hữu mặt chất xúc tác.

Lời giải:

Chọn B.

Hằng số thăng bằng KC chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

Bài 2 (trang 212 sgk Hóa 10 tăng): Thăng bằng hóa học là gì? Vì sao nói thăng bằng hóa học là thăng bằng động? Hãy cho biết ý nghĩa của hằng số thăng bằng KC. Hằng số thăng bằng KC của một phản ứng sở hữu xoành xoạch là một hằng số ko?

Lời giải:

– Thăng bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch lúc tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

– Thăng bằng hóa học là thăng bằng động vì: ở trạng thái thăng bằng ko phải là phản ứng giới hạn lại, mà phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra nhưng tốc độ bằng nhau (vt = vn ). Điều này sở hữu tức là trong một đơn vị thời kì số mol chất phản ứng giảm đi bao nhiêu theo phản ứng thuận lại được tạo ra bấy nhiêu theo phản ứng nghịch. Do đó thăng bằng hóa học là thăng bằng động.

– Ý nghĩa của hằng số thăng bằng KC: Hằng số thăng bằng KC cho thấy tích nồng độ những sản phẩm phản ứng to hơn hay bé hơn tích nồng độ những chất phản ứng bao nhiêu lần. Mặt khác, vì nó cho biết lượng những chất phản ứng còn lại và lượng những sản phẩm tạo thành ở vị trí thăng bằng, do đó biết hiệu suất của phản ứng.

– Hằng số thăng bằng KC của một phản ứng ko xoành xoạch là hằng số vì hằng số thăng bằng phụ thuộc vào nhiệt độ. Tại một nhiệt độ, mỗi thăng bằng hóa học sở hữu một hằng số thăng bằng đặc trưng cho nó.

Bài 3 (trang 212 sgk Hóa 10 tăng): Viết những biểu thức hằng số thăng bằng cho những phản ứng sau:

Hãy cho biết mối liên hệ giữa ba hằng số thăng bằng ứng với ba trường hợp trong câu c) ở cùng nhiệt độ.

Lời giải:

Hằng số thăng bằng của những phản ứng

Mối liên hệ giữa 3 hằng số

Bài 4 (trang 213 sgk Hóa 10 tăng): Sự dịch chuyển thăng bằng hóa học là gì? Những yêu tố nào tác động tới thăng bằng hóa học? Chất xúc tác sở hữu tác động tới thăng bằng hóa học ko? Vì sao?

Lời giải:

Sự dịch chuyển thăng bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái thăng bằng này sang trạng thái thăng bằng khác do tác động của những yếu tố từ bên ngoài lên thăng bằng.

– Những yếu tố tác động tới thăng bằng hóa học là: nồng độ, áp suất và nhiệt độ

– Chất xúc tác ko tác động tới thăng bằng hóa học vì chất xúc tác ko làm biến đổi nồng độ những chất trong thăng bằng và cũng ko làm biến đổi hằng số thăng bằng. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch với số lần bằng nhau nên sở hữu tác dụng làm cho phản ứng thuận nghịch đạt tới trạng thái thăng bằng nhanh chóng hơn.

Bài 5 (trang 213 sgk Hóa 10 tăng): Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào thăng bằng sau để minh họa:

C(r) + CO2(k) ⇌ 2CO(k); ΔH = 172KJ

Lời giải:

– Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: “Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái thăng bằng lúc chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì thăng bằng sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó”.

– Ứng dụng: Giảm áp suất, tăng nhiệt độ, tăng nồng độ CO2 hoặc giảm nồng độ CO thăng bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận.

Bài 6 (trang 213 sgk Hóa 10 tăng): Xét những hệ thăng bằng sau trong một bình kín:

a) C(r) + H2O(k) → CO(k) + H2(k); ΔH = 131 kJ

b) CO(k) + H2O(k) → CO2(k) + H2(k); ΔH = – 41kJ

Những thăng bằng trên dịch chuyển như thế nào lúc biên đổi một trong những điều kiện sau:

– Tăng nhiệt độ.

– Thêm lượng khá nước vào.

– Thêm khí H2 vào.

– Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

– Sử dụng chất xúc tác.

Lời giải:

b) CO(k) + H2O(k) ⇌ CO2(k) + H2(k); ΔH < 0

Phản ứng aPhản ứng b
Tăng nhiệt độ
Thêm lượng khá nước
Thêm khí H2 vào.
Tăng áp suấtKo đổi
Chất xúc tácKo đổiKo đổi

Bài 7 (trang 213 sgk Hóa 10 tăng): Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

H2(k) + I2(k) ⇌ 2HI(k)

Nồng độ những chất lúc thăng bằng ở nhiệt độ 430oC như sau:

[H2] = [I2] = 0,107M; [HI] = 0,786M

Tính hằng số thăng bằng KC của phản ứng ở 430oC.

Lời giải:

Biểu thức tính hằng số thăng bằng

Thay những trị giá [HI] = 0,786M; [H2] = [I2] = 0,107M

Bài 8 (trang 213 sgk Hóa 10 tăng): Cho biết phản ứng sau:

H2O(k) + CO(k) ⇌ H2(k) + CO2(k)

ở 700oC hằng số thăng bằng KC = 1,873. Tính nồng độ H2O và CO ở trạng thái thăng bằng, biết rằng hỗn hợp ban sơ gồm 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO trong bình 10 lít ở 700oC.

Lời giải:

Gọi x là nồng độ nước phản ứng:

Ta sở hữu:

Vậy : [H2O] = 0,03 – 0,017 = 0,013 (M); [CO] = 0,013 (M)

Bài 9 (trang 213 sgk Hóa 10 tăng): Hằng số thăng bằng KC của phản ứng:

H2(k) + Br2(k) ⇌ 2HBr(k) ở 730oC là 2,18.106. Cho 3,20 mol HBr vào trong bình phản ứng dung tích 12,0 lít ở 730°C. Tính nồng độ của H2, Br2 và HBr ở trạng thái thăng bằng.

Lời giải:

Ta sở hữu:

Gọi nồng độ của H2 và Br2 phản ứng là x

Ta sở hữu:

Vậy: [H2] = [Br2] = 1,82.10-4 M; [HBr] = 0,27 – 0,000364 ≈ 0,27M.

Bài 10 (trang 213 sgk Hóa 10 tăng): Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:

I2(k) ⇌ 2I(k)

Ở 727oC hằng số thăng bằng KC là 3,80.10-5. Cho 0,0456 mol I2 vào ưong bình 2,30 lít ở 727°C. Tính nồng độ I2 và I ở trạng thái thăng bằng.

Lời giải:

Ta sở hữu:

Gọi nồng độ iot bị chuyển hóa là x

Ta sở hữu:

Vậy: [I2] = 0,0198 – 0,000434 = 0,0194M; [I] = 0,86.10-3M

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *