Tên gọi của este có công thức HCOOC2H5 là 

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, ta tiêu dùng dung dịch
 • Kim loại sở hữu những tính chất vật lý chung là gì?
 • Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl sở hữu trong Một phân tử axit glutamic tương ứng là 
 • Dãy sở hữu những chất là đồng phân của nhau là dãy nào trong những dãy sau? 
 • Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp tiêu dùng chất khử như C, Al, CO, H2 ở nhiệt độ cao để khử ion kim loại trong hợp c
 • Fe bị ăn mòn điện hoá lúc xúc tiếp với kim loại M để ngoài ko khí ẩm. Vậy M là: 
 • Công thức hóa học của chất mà lúc điện li tạo ra ion Ba2+ và NO3 - là 
 • Muốn bảo quản kim loại natri, người ta ngâm kín chúng trong: 
 • Sự kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử to (polime) và phóng thích những phân tử nhỏ khác được gọi là?
 • Cấu hình electron nguyên tử của nitơ sở hữu Z=7 là 
 • Cho những chất sở hữu công thức cấu tạo :Chất nào thuộc loại phenol? 
 • Cho tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là 
 • Tên gọi của este sở hữu công thức HCOOC2H5 là 
 • Cho những cặp oxi hoá – khử được sắp xếp theo thứ tự: Na+/Na
 • Xếp những chất sau theo chiều giảm dần tính bazơ: C2H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4).
 • Glucozơ ko thuộc loại chất nào?
 • Dung dịch nào dưới đây ko làm đổi màu quỳ tím? 
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol một este B thì thu được 33g CO2 và 13,5g H2O. CTPT của B là: 
 • Hòa tan m gam kim loại Na vào nước được dung dịch A và sở hữu 10,08 lít H2 bay ra (đkc).
 • Số liên kết peptit sở hữu trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ X mạch hở cần tiêu dùng 10,08 lít khí O2 (đktc).
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 89g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2g glixerol. Số gam xà phòng thu được là:
 • Đốt cháy hoàn toàn 3,7 g hỗn hợp Hai ankan X,Y là đồng đẳng kế tiếp sau phản ứng thu được 5,6 lít CO2 (đktc).
 • Cho KOH vào 4 dung dịch muối sau CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Số chất kết tủa thu được là?
 • Ở điều kiện thích hợp, Hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metylaxetat: 
 • Một este sở hữu công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hết 1mol X thành hỗn hợp Y.
 • Những thí nghiệm sau được thực hiện ở điều kiện thường:(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.(b) Cho CaO vào H2O.
 • Lúc đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lit CO2, 2,80 lit N2 và 25,Hai lít H2O (những khí và khá đo ở đktc) .
 • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?
 • Cho những phát biểu sau:(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)Hai tan được trong dung dịch glixerol;(2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 p
 • Cho X và Y là Hai axitcacboxylic đơn chức, no, mạch hở ( MX
 • Hoà tan 2,4 gam một oxit sắt cần vừa đủ 90 ml dung dịch HCl 1M. Công thức của oxit sắt nói trên là: 
 • Cho 21,6g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít N2O (đktc). Kim loại đó là
 • Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc sở hữu xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng.
 • Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn h
 • Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA< MB) trong 500 ml dung dịch NaOH 1,4M thu được dung d�
 • Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A chứa Hai peptit X,Y ( sở hữu số liên kết peptit hơn kém nhau Một liên kết ) cần vừa đủ 120ml KOH 1M, th
 • Cho 7,Hai gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3.
 • Điện phân dung dịch (sở hữu màng ngăn xốp, điện cực trơ) dung dịch sở hữu chứa CuSO4 và KCl , với cường độ dòng điện I=1,93
 • Hỗn hợp X gồm Hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất sở hữu hai nhóm chức trong số những n

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *