Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 101 SGK Hóa 11): Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

Lời giải:

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon mang hóa trị bốn. Nguyên tử cacbon ko những mang thể liên kế với nguyên tử của những yếu tố khác mà còn liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon (mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh, mạch ko nhánh).

– Tính chất của những chát phụ thuộc vào thành phần phân tử (thực chất, số lượng những nguyên tử) và cấu tạo hó học (thứ tự liên kết những nguyên tử).

Bài 2 (trang 101 SGK Hóa 11): So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. Cho tỉ dụ minh hoạ?

Lời giải:

Giống nhau: Cho biết số lượng mỗi yếu tố trong phân tử.

Khác nhau:

Công thức phân tửCông thức cấu tạo

– Giống nhau:

Cho biết số lượng mỗi yếu tố trong phân tử

– Khác nhau:

Chưa biết được tính chất của những hợp chất hữu cơ.

– Tỉ dụ:

CTPT C3H6 ta chưa biết hợp chất này là gì. Chỉ biết hợp chất mang 3 nguyên tử C và 6 nguyên tử H

– Cho biết số lượng mỗi yếu tố trong phân tử.

– Cho biết thứ tự liên kết của những nguyên tử trong phân tử và từ đó biết được tính chất của những hợp chất hữu cơ.

– CTPT C3H6

– Nếu CTPT CH2=CH-CH3

Là anken mang phản ứng đặc trưng là phản ứng cùng

– Nếu CTCT là ⇒ là xicloankan

Bài 3 (trang 101 SGK Hóa 11): Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?

Lời giải:

Liên kết đơn: (còn gọi là liên kết σ) được tạo bởi một cặp e tiêu dùng chung

Tỉ dụ: H:H

CTCT H-H

Liên kết đôi: tạo bởi Hai cặp e tiêu dùng chung. Trong đó mang một liên kết σ vững bền và một liên kết π linh động, dễ bị đứt ra lúc tham gia phản ứng hoá học.

Tỉ dụ H2C :: CH2

CTCT H2C=CH2

Liên kết ba: được toạ bởi ba cặp tiêu dùng chung. Trong đó mang một liên kết σ vững bền và hai liên kết π linh động, dễ bị đứt ra lúc tham gia phản ứng hoá học.

Tỉ dụ HC⋮⋮CH

CTCT: HC≡CH

Bài 4 (trang 101 SGK Hóa 11): Chất nào sau đây trong phân tử chỉ mang liên kết đơn ?

A. CH4 ;    B. C2H4

C. C6H6 ;    D. CH3COOH

Lời giải:

– Đáp án A

– Chỉ mang CH4 là trong phân tử chỉ mang liên kết đơn. Với những chất còn lại thì trong phân tử mang cả liên kết đơn và đôi.

Bài 5 (trang 101 SGK Hóa 11): Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Lời giải:

– Những chất đồng đẳng của nhau là:

+ a; d;e (là những anken)

+ a; d;g

+ b;d;e

+ b; d; g

+ c; h và h; i (là những ankan)

– Những chât đồng phân của nhau là:

+ a; b vì đều mang CTPT C4H8

+ e; g vì đều mang CTPT C5H10

+ c; i vì đều mang CTPT C5H12

Bài 6 (trang 102 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo mang thể mang của những chất mang công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Lời giải:

Bài 7 (trang 102 SGK Hóa 11): Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Lời giải:

(I); (III) và (IV) là cùng một chất. Đều mang công thức là CH3CH2OH. (II) và (V) là cùng một chất, đều mang công thức là CH2Cl2

Bài 8 (trang 102 SGK Hóa 11): Lúc cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a. Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Lời giải:

a) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑     (1)

   2CH3-CH2-СН2-ОН + 2Na → 2CH3-CH2-СН2-ONa + H2↑     (2)

b) Gọi số mol của etanol là x của propan-1-ol là y (mol)

Theo (1) và (2) ta mang hệ phương trình:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *