Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 145 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 32. Ankin sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 145 sgk Hóa Học 11 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… sở hữu trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

1. Khái niệm

– Ankin là hiđrocacbon ko no mạch hở, trong phân tử sở hữu Một liên kết ba

– CTTQ của dãy đồng đẳng ankin là: (C_nH_{2n-2} (ngeqslant 2))

2. Đồng phân

C2H2 và C3H4 ko sở hữu đồng phân ankin, những chất từ C4 trở đi sở hữu đồng phân vị trí liên kết ba và từ C5 sở hữu đồng phân mạch C.

3. Danh pháp

– Tên thường: tên gốc ankyl liên kết với nguyên tử C của liên kết ba + axetilen

– Tên thay thế: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí liên kết ba + in

4. Tính chất vật lí

– Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối

– Ankin nhẹ hơn nước, ko tan trong nước

5. Tính chất hóa học

a) Phản ứng cùng

– Cùng hiđro: CnH2n-2 + 2H2 (xrightarrow{{Ni,{t^o}}}) CnH2n + 2

– Cùng brom, clo: CnH2n + 2Br2 → CnH2nBr4

– Cùng HX( với X là OH, Halogen,…): CnH2n-2+ 2HX → CnH2nX2

b) Phản ứng đime hóa và trime hóa

– Đime hóa:

(2CH equiv CHxrightarrow{{{t^o},xt}}C{H_2} = CH – C equiv CH) (Vinyl axetilen)

– Trime hóa:

c) Phản ứng thế bằng ion kim loại

(CH equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} to CAg equiv CAg downarrow + N{H_4}N{O_3})

Lưu ý: Chỉ sở hữu những ank – 1 – in sở hữu phản ứng trên tương tự như axetilen, nên người ta sử dụng phản ứng này để nhận diện ank – 1 – in với những ankin khác và những hiđrocacbon khác.

d) Phản ứng oxi hóa

– Ankin cháy trong ko khí sinh ra CO2 và H2O và tỏa nhiều nhiệt.

– Ankin cũng làm mất màu dung dịch KMnO4 tương tự như anken.

6. Điều chế

– Trong phòng TN axetilen điều chế bằng cách cho CaC2 tác dụng với nước.

(Ca{C_2} + {H_2}O to {C_2}{H_2} + Ca{(OH)_2})

– Trong công nghiệp thì axetilen được điều chế từ metan.

(2C{H_4}xrightarrow{{{{1500}^o}C,LLN}}{C_2}{H_2} + 3{H_2})

7. Ứng dụng

– Axetilen được sử dụng làm đèn xì để hàn, cắt kim loại.

– Là vật liệu quan yếu để điều chế nhiều chất hữu cơ.


BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 145 sgk Hóa Học 11 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập những bạn xem sau đây:

1. Giải bài Một trang 145 hóa 11

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên những ankin sở hữu công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu tạo của những ankin sở hữu tên sau: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in.

Bài giải:

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên những ankin sở hữu công thức C4H6 và C5H8.

♦ $ C_{4}H_{6}$:

$CH_{3}-CH_{2}-C equiv CH: but-1-in$

$CH_{3}-C=C-CH_{3}: but-2-in$

♦ $ C_{5}H_{8}$:

$CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-C equiv CH: pent-1- in$

$CH_{3}-CH_{2}-C equiv C- CH_{3}: pent-2-in$

$begin{matrix} CH_{3}-CH-C equiv CH ^| CH_{3} end{matrix} begin{matrix} : 3-metyl pent – 1- in end{matrix}$

b) Viết công thức cấu tạo của những ankin sở hữu tên sau: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in.

♦ $ pent-2-in$:

$CH_{3}-CH_{2}-C equiv C – CH_{3}$

♦ $3-metylpent-1-in$:

$begin{matrix} CH_{3} – CH – C equiv CH ^| CH_{3} end{matrix}$

♦ $2,5- đimetylhex-3-in$:

$begin{matrix} CH_{3} – CH-C equiv C – CH – CH_{3} ^| ^| CH_{3} CH_{3} end{matrix}$


2. Giải bài Hai trang 145 hóa 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và những chất sau:

a) hiđro sở hữu xúc tác Pd/PbCO3.

b) dung dịch brom (dư).

c) dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

d) hiđro clorua sở hữu xúc tác HgCl2.

Bài giải:

a) Phản ứng giữa propin và hiđro sở hữu xúc tác Pd/PbCO3.

(CH_{3}-Cequiv CH + H_{2} xrightarrow[ ]{ Pd, PbCO_{3} }CH_{3}-CH=CH_{2})

b) Phản ứng giữa propin và dung dịch brom (dư).

(begin{matrix} CH_{3} – C equiv CH + 2Br_{2} xrightarrow[ ]{ } end{matrix}begin{matrix} Br Br ^| ^| CH_{3}-C-CH ^| ^| Br Br end{matrix})

c) Phản ứng giữa propin và dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

(CH_{3}-C equiv CH + AgNO_{3} + NH_{3}xrightarrow[ ]{ } CH_{3}-C equiv CAg downarrow + NH_{4}NO_{3})

d) Phản ứng giữa propin và hiđro clorua sở hữu xúc tác HgCl2.

(begin{matrix} CH_{3 } – C equiv CH + HCl xrightarrow[ ]{ HgCl_{2} } end{matrix} begin{matrix} CH_{3}-C=CH_{2} ^| Cl end{matrix})


3. Giải bài 3 trang 145 hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học:

a) Phân biệt axetilen với etilen.

b) Phân biệt ba bình ko dán nhãn chứa mỗi khí ko màu sau: metan, etilen, axetilen.

Bài giải:

a) Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, chất nào tạo kết tủa thì đó là axetilen, chất nào ko tạo kết tủa thìa là etilen.

Phương trình phản ứng:

(CH≡CH + 2AgNO_{3} + 2NH_{3} → AgC≡CAg↓ + 2NH_{4}NO_{3})

b) Lấy từ 3 bình những mẫu nhỏ để phân biệt.

– Tuần tự dẫn những mẫu khí qua dung dịch AgNO3/NH3, mẫu nào làm dung dịch xuất hiện kết tủa thì đó là axetilen.

(CH≡CH + 2AgNO_{3} + 2NH_{3} → AgC≡CAg↓ + 2NH_{4}NO_{3})

– Tuần tự dẫn Hai mẫu khí còn lại qua dung dịch brom, mẫu khí nào làm nhạt thuốc nước brom là etilen.

$CH_2=CH_2 + Br_2 → BrCH_2=CH_2Br$

– Mẫu còn lại là metan.


4. Giải bài 4 trang 145 hóa 11

Cho những chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều sở hữu khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Sở hữu Hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

C. Sở hữu ba chất sở hữu khả năng làm mất màu dung dịch brom

D. Ko sở hữu chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat

Bài giải:

A. Sai vì metan ko làm mất màu dung dịch nước brom.

B. Sai vì chỉ sở hữu axetilen tạo được kết tủa với dd AgNO3 trong NH3

C. Đúng. 3 chất đó là etilen, but-2-in và axetilen.

D. Sai, sở hữu 3 chất làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat là etilen, but-2-in và axetilen.

Phương trình hóa học:

(C{H_2} = C{H_2} + B{{rm{r}}_2} to C{H_2}B{rm{r}} – C{H_2}B{rm{r}})

(C{H_3} – C equiv C – C{H_3} + 2B{{rm{r}}_2} to C{H_3} – CB{{rm{r}}_2} – CB{{rm{r}}_2} – C{H_3})

(CH equiv CH + 2B{{rm{r}}_2} to CHB{r_2} – CHB{{rm{r}}_2})

(CH equiv CH + 2{rm{A}}gN{O_3} + 2N{H_3} to AgC equiv CAg ↓ + 2N{H_4}N{O_3})

⇒ Đáp án: C.


5. Giải bài 5 trang 145 hóa 11

Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và etilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và sở hữu m gam kết tủa. Những thể tích khí đo ở đktc.

a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A.

b) Tính m.

Bài giải:

a) Chỉ sở hữu axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 còn etilen thì ko tác dụng

⇒ Khí thoát ra là khí etilen: $V_{etilen} = 0,84 (lít)$

Do đó:

(% {V_{{C_2}{H_4}}} = dfrac{{{V_{{C_2}{H_4}}}}}{{{V_{hh}}}}.100% = dfrac{{0,84}}{{3,36}}.100% = 25% )

Vậy sở hữu $25%$ etilen trong hỗ hợp khí $A$.

b) Ta sở hữu:

({n_{{C_3}{H_4}}} = dfrac{{3,36 – 0,84}}{{22.4}} = 0,1125,(mol))

Phương trình phản ứng:

(CH≡C-CH3 + {rm{A}}gN{O_3} + N{H_3} to AgC equiv CAg ↓ + N{H_4}N{O_3})

$0,1125 (mol)        →  0,1125 (mol)$

Vậy khối lượng kết tủa là:

$m↓ = 0,1125.147=16,5375 (g)$


6. Giải bài 6 trang 145 hóa 11

Trong số những ankin sở hữu công thức phân tử C5H8 sở hữu mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. Một chất.

B. Hai chất.

C. 3 chất.

D. 4 chất.

Bài giải:

Công thức phân tử C5H8 sở hữu 3 đồng phân ankin:

(1) $CH equiv C – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3}$

(2) $CH_3-C equiv C – C{H_2} – C{H_3}$

(3) (begin{matrix} CH≡C -CH-CH_{3} ^| CH_3 end{matrix})

Công thức (1) và (3) sở hữu liên kết ba đầu mạch nên sở hữu phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(CH≡C-CH_2-CH_2-CH_3 + AgNO_{3} + NH_{3} → AgC≡C-CH_2-CH_2-CH_3↓ + NH_{4}NO_{3})

(begin{matrix} CH≡C -CH-CH_{3} ^| CH_3 end{matrix} + AgNO_{3} + NH_{3} → begin{matrix} AgC=C-CH_2-CH_2-CH_3 ^| CH_{3} end{matrix} + NH_{4}NO_{3})

⇒ sở hữu Hai chất.

⇒ Đáp án: B.


Bài trước:

 • Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 137 138 sgk Hóa Học 11

Bài tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 4 5 6 7 trang 147 sgk Hóa Học 11

 • Để học tốt môn Toán 11
 • Để học tốt môn Vật Lí 11
 • Để học tốt môn Hóa Học 11
 • Để học tốt môn Sinh Học 11
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 11
 • Để học tốt môn Lịch Sử 11
 • Để học tốt môn Địa Lí 11
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 11 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 11
 • Để học tốt môn GDCD 11

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 145 sgk Hóa Học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *