Giải bài 5 trang 20 sgk Hóa học 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

 • Bài 1. Sự điện li
 • Bài 2. Axit, bazơ và muối
 • Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ
 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li
 • Bài 5. Tập tành: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li
 • Bài 6. Bài thực hiện 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

CHƯƠNG 2: NITƠ-PHOTPHO

 • Bài 7. Nitơ
 • Bài 8. Amoniac và muối amoni
 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
 • Bài 10. Photpho
 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
 • Bài 12. Phân bón hóa học
 • Bài 13. Tập tành: Tính chất của Nitơ, photpho và những hợp chất của chúng
 • Bài 14. Bài thực hiện 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

CHƯƠNG 3: CACBON-SILIC

 • Bài 15. Cacbon
 • Bài 16. Hợp chất của cacbon
 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic
 • Bài 18. Công nghiệp silicat
 • Bài 19. Tập tành: Tính chất của cacbon, silic và những hợp chất của chúng

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
 • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 23. Phản ứng hữu cơ
 • Bài 24. Tập tành: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

 • Bài 25. Ankan
 • Bài 26. Xicloankan
 • Bài 27. Tập tành ankan và xicloankan
 • Bài 28. Bài thực hiện số 3 : Phân tích định tính yếu tố. Điều chế và tính chất của metan

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

 • Bài 29. Anken
 • Bài 30. Ankađien
 • Bài 31. Tập tành: Anken và Ankadien
 • Bài 32. Ankin
 • Bài 33. Tập tành: Ankin
 • Bài 34. Bài thực hiện 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • Bài 36. Tập tành: Hiđrocacbon thơm
 • Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Bài 40. Ancol
 • Bài 41. Phenol
 • Bài 42. Tập tành: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
 • Bài 43. Bài thực hiện 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

 • Bài 44. Anđehit - xeton
 • Bài 45. Axit cacboxylic
 • Bài 46. Tập tành: Anđehit - xeton - axit cacboxylic
 • Bài 47. Bài thực hiện 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *