Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 7: Tập luyện: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat giúp HS giải bài tập, sản xuất cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 36 SGK Hóa 12): Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic mang thể tiêu dùng chất nào trong số những chất sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

B. Nước brom và NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Lời giải:

Đáp án A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 12): Lúc đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và tương đối nước mang tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này mang thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số những chất dưới đây?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Lời giải:

Đáp án B. Glucozơ

Lúc đốt cháy: nCO2 = nH2O → hợp chất đó mang dạng CnH2nOm

Mà chất này mang thể lên men rượu → chất đó phải là gluczo

PTHH:

Bài 3 (trang 37 SGK Hóa 12): Trình bày phương pháp hóa học phân biệt những dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a. Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Lời giải:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt những nhóm chất sau trong dung dịch

a. Glucozo, glixerol, andehit axetic.

PTHH:

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh lam) + 2H2O

C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

PTHH:

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hai mẫu thử còn lại ta đun nóng với xúc tác H+, sau đó đem sản phẩm cho phản ứng với AgNO3/NH3. Nếu mẫu thử nào mang kết tủa trắng là saccarozo.

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Còn lại là glixerol

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột

Trích mẫu thử, chọn thuốc thử: I2 và dd AgNO3/NH3

Hiện tượng

Cho I2 vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào dung dịch chuyển sang màu xanh tím là hồ tinh bột.

Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào hai mẫu thử còn lại mẫu thử nào mang kết tủa trắng là andehit axetic

PTHH:

Bài 4 (trang 37 SGK Hóa 12): Từ một tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ, mang thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo, nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%

Lời giải:

Khối lượng tinh bột trong Một tấn bột sắn mang chứa 20% tạp chất trơ là:

m = = 0,8 tấn

Hiệu suất 75% nên khối lượng glucozo thu được là :

Bài 5 (trang 37 SGK Hóa 12): Tính khối lượng glucozơ tạo thành lúc thủy phân:

a. 1kg bột gạo mang 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b. 1kg mùn cưa mang 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c. 1kg saccarozơ.

Giả thiết những phản ứng xảy ra hoàn toàn

Lời giải:

a. Khối lượng của tinh bột là m(tinh bột) = = 0,8(kg)

Khối lượng glucozo sinh ra là

b. Khối lượng xenlulozo là

Khối lượng glucozo sinh ra là

c.

Khối lượng tinh bột tạo thành

Bài 6 (trang 37 SGK Hóa 12): Đốt cháy hoàn toàn 16,Hai gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O

a. Tìm công thức thuần tuý nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?

b. Đun 16,Hai gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Lời giải:

a)

Gọi công thức tổng quát CxHyOz

Lập tỉ lệ:

x : y : z =

x : y : z = 0,6 : 1 : 0,5

x : y : z = 6 : 10 : 5

công thức thuần tuý C6H10O5

công thức phân tử (C6H10O5)n

X: là polisaccarit

Khối lượng glucozo là:

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Theo pt: nAg = 2. nglucozo = 2. 0,1 = 0,Hai mol

Khối lượng của Ag là: m = 0,2. 108 = 21,6 (g)

Vì H = 80% nên khối lượng Ag thực tế thu được là

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *