Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 67 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn giải Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 67 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … sở hữu trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn hóa học lớp 8.


Lý thuyết

I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?

Một mol nguyên tử (phân tử) sở hữu khối lượng là M (gam) ⇒ n mol nguyên tử (phân tử) sở hữu khối lượng là n.M (gam).

Nhận xét:

Đặt n: số mol chất (mol), M: là khối lượng mol chất (gam/mol), m: là khối lượng chất (gam).

Ta lấy số mol chất nhân với khối lượng mol chất đó. Công thức m = n.M (gam) (1).

Từ công thức (1) ta triển khai ra được Hai công thức liên quan như sau:

(n = frac{m}{M}(mol)) và (M = frac{m}{n}(gam/mol))

Kết luận:

+ Tìm khối lượng chất (m) lúc biết số mol chất (n), ta tìm khối lượng mol (M) của chất, sau đó vận dụng công thức: m = n . M (gam).

+ Tìm số mol chất (n) lúc biết khối lượng chất (m), ta tìm khối lượng mol (M), sau đó vận dụng công thức: (n = frac{m}{M}(mol)).

+ Tìm khối lượng mol (M) lúc biết số mol (n) và khối lượng (m), ta vận dụng công thức: (M = frac{m}{n}(gam/mol)).

II. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?

Một mol nguyên tử (phân tử) sở hữu thể tích là 22,4 (lit) ⇒ n mol nguyên tử (phân tử) sở hữu thể tích là 22,4.n (lit).

Nhận xét:

Đặt n: số mol chất (mol), V: Thể tích chất ở điều kiện tiêu chuẩn (lit).

Ta lấy số mol chất nhân với 22,4. Công thức V = 22,4. n (lit) (2).

Từ công thức (2) ta triển khai ra được công thức liên quan: (n = frac{V}{{22,4}}).

Kết luận:

+ Tìm thể tích chất khí ta sử dụng công thức: V = 22,4.n (lit).

+ Tìm số mol chất khí: (n = frac{V}{{22,4}}).

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 67 sgk Hóa học 8. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời những thắc mắc, giải những bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài Một Hai 3 4 5 6 trang 67 sgk Hóa học 8 cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập những bạn xem dưới đây:


1. Giải bài Một trang 67 sgk Hóa học 8

Kết luận nào sau đây đúng?

Nếu hai chất khí khác nhau mà sở hữu thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:

a) Chúng sở hữu cùng số mol chất.

b) Chúng sở hữu cùng khối lượng .

c) Chúng sở hữu cùng số phân tử.

d) Ko thể kết luận được điều gì cả.

Trả lời:

Chọn đáp án đúng: a) và c).

Vì:

+ V = n. 22,4 nên Hai chất khí sở hữu cùng V sẽ sở hữu cùng số mol chất ⇒ a) đúng.

+ Một mol chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử nên cùng số mol sẽ sở hữu cùng số phân tử ⇒ c) đúng.

+ Khối lượng m = M.n phụ thuộc vào phân tử khối và nguyên tử khối ⇒ b) sai.


2. Giải bài Hai trang 67 sgk Hóa học 8

Kết luận nào sau đây đúng?

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào :

a) Nhiệt độ của chất khí ;

b) Khối lượng mol của chất khí ;

c) Bản tính của chất khí ;

d) Áp suất của chất khí.

Trả lời:

Chọn đáp án: a) và d).

Vì:

+ Ở điều kiện tiêu chuẩn (0°, 1atm) Một mol khí sở hữu thể tích là 22,4Ở đk thường (20°, 1atm) Một mol khí sở hữu thể tích là 24⇒ V phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất ⇒ a), d) đúng.

+ Với mọi chất khí ở đktc ta sở hữu V = n.22,4 ⇒ V ko phụ thuộc vào khối lượng mol của chất khí và bản tính của chất khí ⇒ b), c) sai.


3. Giải bài 3 trang 67 sgk Hóa học 8

Hãy tính :

a) Số mol của : 28 g Fe ; 64 g Cu ; 5,4 g Al.

b) Thể tích khí (đktc) của : 0,175 mol CO2 ; 1,25 mol H2 ; 3 mol N2.

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm sở hữu : 0,44 g CO2 ; 0,04 g H2 và 0,56 g N2.

Bài giải:

a) Ta sở hữu:

({n_{Fe}} = dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{M_{Fe}}}} = dfrac{{28}}{{56}} = 0,5,mol)

({n_{Cu}} = dfrac{{{m_{Cu}}}}{{{M_{Cu}}}} = dfrac{{64}}{{64}} = 1,mol)

({n_{Al}} = dfrac{{{m_{Al}}}}{{{M_{Al}}}} = dfrac{{5,4}}{{27}} = 0,2,mol)

b) Ta sở hữu:

({V_{C{O_2}}} = {n_{C{O_2}}}.22,4 = 0,175.22,4 = 3,92,(l))

({V_{{H_2}}} = {n_{{H_2}}}.22,4 = 1,25.22,4 = 28,(l))

({V_{{N_2}}} = {n_{{N_2}}}.22,4 = 3.22,4 = 67,2,(l))

c) Ta sở hữu:

(begin{gathered}
{n_{C{O_2}}} = dfrac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = dfrac{{0,44}}{{44}} = 0,01,mol hfill
{n_{{H_2}}} = dfrac{{{m_{{H_2}}}}}{{{M_{{H_2}}}}} = dfrac{{0,04}}{2} = 0,02,mol hfill
{n_{{N_2}}} = dfrac{{{m_{{N_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = dfrac{{0,56}}{{28}} = 0,02,mol hfill
to {n_{hh}} = {n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}}} + {n_{{N_2}}};;;;;;;;;;;hfill ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05,mol hfill
to {V_{hh}} = {n_{hh}}.22,4 = 0,05.22,4 = 1,12,(l) hfill
end{gathered} )


4. Giải bài 4 trang 67 sgk Hóa học 8

Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau :

a) 0,5 mol nguyên tử N ; 0,Một mol nguyên tử Cl ; 3 mol nguyên tử O.

b) 0,5 mol phân tử N2 ; 0,Một mol phân tử Cl2 ; 3 mol phân tử O2.

c) 0,10 mol Fe ; 2,15 mol Cu ; 0,80 mol H2SO4 ; 0,50 mol CuSO4.

Bài giải:

a) Ta sở hữu:

({m_N} = {n_N}.{M_N} = 0,5.14 = 7,g)

({m_{Cl}} = {n_{Cl}}.{M_{Cl}} = 0,1.35,5 = 3,55,g)

({m_O} = {n_O}.{M_O} = 3.16 = 48,g)

b) Ta sở hữu:

({m_{{N_2}}} = {n_{{N_2}}}.{M_{{N_2}}} = 0,5.28 = 14,g)

({m_{C{l_2}}} = {n_{C{l_2}}}.{M_{C{l_2}}} = 0,1.71 = 7,1,g)

({m_{{O_2}}} = {n_{{O_2}}}.{M_{{O_2}}} = 3.32 = 96,g)

c) Ta sở hữu:

({m_{Fe}} = {n_{Fe}}.{M_{Fe}} = 0,1.56 = 5,6,g)

({m_{Cu}} = {n_{Cu}}.{M_{Cu}} = 2,15.64 = 137,6,g)

({m_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}}.{M_{{H_2}S{O_4}}} )(= 0,8.(1.2 + 32.1 + 16.4) = 78,4,g)

({m_{CuS{O_4}}} = {n_{CuS{O_4}}}.{M_{CuS{O_4}}})( = 0,5.(64.1 + 32.1 + 16.4) = 80,g)


5. Giải bài 5 trang 67 sgk Hóa học 8

Với 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả Hai khí đều ở 200C và Một atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l. Nếu trộn Hai khối lượng khí trên với nhau (ko sở hữu phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được sở hữu thể tích là bao nhiêu ?

Bài giải:

Ta sở hữu:

({n_{{O_2}}} = frac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = frac{{100}}{{32}} = 3,125,mol)

( to {V_{{O_2}}} = {n_{{O_2}}}.24 = 3,125.24 = 75,(l))

({n_{C{O_2}}} = frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = frac{{100}}{{44}} = frac{{25}}{{11}},mol)

( to {V_{C{O_2}}} = {n_{C{O_2}}}.24 = frac{{25}}{{11}}.24 = frac{{600}}{{11}},(l))

( to {V_{hh}} = {V_{{O_2}}} + {V_{C{O_2}}})( = 75 + frac{{600}}{{11}} = frac{{1425}}{{11}},(l) approx 129,55(l))


6. Giải bài 6 trang 67 sgk Hóa học 8

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích những khí sau (đktc):

1g H2 ; 8 g O2 ; 3,5 g N2 ; 33 g CO2.

Bài giải:

Ta sở hữu số mol của những khí ở điều kiện tiêu chuẩn là:

({n_{{H_2}}} = frac{{{m_{{H_2}}}}}{{{M_{{H_2}}}}} = frac{1}{2} = 0,5,mol)

({n_{{O_2}}} = frac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = frac{8}{{32}} = 0,25,mol)

({n_{{N_2}}} = frac{{{m_{{N_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = frac{{3,5}}{{28}} = 0,125,mol)

({n_{C{O_2}}} = frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = frac{{33}}{{44}} = 0,75,mol)

Bảng thể tích những khí ở điều kiện tiêu chuẩn:

KhíH2O2N2CO2
n (mol)0,50,250,1250,75
V (l)11,25,62,816,8

Từ đó ta vẽ được đồ thị so sánh thể tích những khí:


Câu trước:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 trang 65 sgk Hóa học 8

Câu tiếp theo:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 trang 69 sgk Hóa học 8

 • Giải những bài tập Hóa học lớp 8 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 8
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 67 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *