Giải bài 1 2 3 4 5 trang 79 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn giải Bài 23: Bài tập luyện 4, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 79 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … với trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn hóa học lớp 8.


I – Tri thức cần nhớ

1. Mol

Những cụm từ sau với nghĩa như thế nào?Sở hữu tức là
Một mol nguyên tử Cu1N nguyên tử Cu hay 6.1023 nguyên tử Cu
1,5 mol nguyên tử H1,5 N nguyên tử H hay 1,5.6.1023 nguyên tử H (9.1023)
Hai mol phân tử H22N phân tử H2 hay 2.6.1023 phân tử H2 (12.1023)
0,15 mol phân tử H2O0,15N phân tử H2O hay 0,15.6.1023 phân tử H2O (0,9.1023)

2. Khối lượng mol

Những câu sau với nghĩa như thế nào?Sở hữu tức là
Khối lượng mol của nước là 18 g/molKhối lượng N phân tử nước là 18 g. Kí hiệu là ({M_{{H_2}O}}) = 18g/mol
Khối lượng mol nguyên tử H là 1g/molKhối lượng N nguyên tử H là Một g. Kí hiệu là MH = 1g/mol
Khối lượng mol phân tử H2 là Hai g/molKhối lượng N phân tử hiđro là Hai g. Kí hiệu là ({M_{{H_2}}}) = 2g/mol

3. Thể tích mol chất khí

Hãy cho biết:Trả lời:
Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thể tích mol của khí CO2, O2, H2.({V_{C{O_2}}} = {V_{{O_2}}} = {V_{{H_2}}})
Ở ( đktc) Thể tích mol những chất khí CO2, O2, H2({V_{C{O_2}}} = {V_{{O_2}}} = {V_{{H_2}}} = 22,4(lit))
Thể tích mol của những chất khí khác nhau, ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.Bằng nhau
Thể tích mol của những chất khí khác nhau, ở cùng điều kiện nhiệt độ 0oC và áp suất Một atm.Bằng nhau và bằng 22,4 lit

Sự chuyển đổi giữa lượng chất (số mol) – khối lượng chất – thể tích chất khí (đktc)

4. Tỉ khối của chất khí

Những cụm từ sau với nghĩa như thế nào?Sở hữu tức là
Khí A nặng hơn khí B 1,5 lần
Khí CO2 nặng hơn ko khí 1,52 lần.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 79 sgk Hóa học 8. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


II – Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời những thắc mắc, giải những bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài Một Hai 3 4 5 trang 79 sgk Hóa học 8 cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập những bạn xem dưới đây:


1. Giải bài Một trang 79 sgk Hóa học 8

Hãy tìm công thức hóa học đơn thuần nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này với Hai g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi.

Bài giải:

Số mol của nguyên tử lưu huỳnh là: nS = (dfrac{2}{32}) (mol)

Số mol của nguyên tử oxi là: (n_{O}) = (dfrac{3}{16}) (mol)

Ta với: (dfrac{n_{S}}{n_{O}}) = (dfrac{2}{32}) : (dfrac{3}{16}) = (dfrac{1}{3})

Vậy công thức hóa học đơn thuần nhất của oxit lưu huỳnh là SO3.


2. Giải bài Hai trang 79 sgk Hóa học 8

Hãy tìm công thức hóa học của một hợp chất với thành phần theo khối lượng là : 36,8% Fe ; 21,0% S ; 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g/mol.

Bài giải:

Khối lượng nguyên tử của mỗi nhân tố trong Một mol hợp chất là:

mFe = (dfrac{152. 36,8}{100}) = 56 g

mS = (dfrac{152. 21}{100}) = 32 g

mO = (dfrac{152. 42,2}{100}) = 64 g

Số mol nguyên tử mỗi nhân tố trong Một mol hợp chất là:

nFe = (dfrac{56}{56}) = Một mol

nS = (dfrac{32}{32}) = Một mol

nO = (dfrac{64}{16}) = 4 mol

Suy ra Một mol hợp chất với chứa Một mol Fe, Một mol S và 4 mol O.

Vậy hợp chất với công thức hóa học là FeSO4.


3. Giải bài 3 trang 79 sgk Hóa học 8

Một hợp chất với công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết :

a) Khối lượng mol của chất đã cho.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của những nhân tố với trong hợp chất.

Bài giải:

a) Khối lượng mol của chất đã cho:

(M_{K_{2}CO_{3}}) = 39 . 2 + 12 + 16 . 3 = 138 g/mol

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của những nhân tố với trong hợp chất:

%K = (dfrac{39.2.100}{138}) = 56,5 %

%C = (dfrac{12.100}{138}) = 8,7%

%O = (dfrac{16.3.100}{138}) = 34,8%


4. Giải bài 4 trang 79 sgk Hóa học 8

Sở hữu phương trình hóa học sau:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

a) Tính khối lượng canxi clorua thu được lúc cho 10 g canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric dư.

b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng lúc làm thí nghiệm, nếu với 5 g canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết Một mol khí ở điều kiện phòng với thể tích là 24 lít.

Bài giải:

Phương trình hóa học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

a) Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng là:

(n_{CaCO_{3}}) = (dfrac{10}{100}) = 0,Một mol

Theo phương trình hóa học, ta với:

(n_{CaCl_{2}}) = (n_{CaCO_{3}}) = 0,Một mol

Khối lượng của canxi clorua tham gia phản ứng là:

(m_{CaCl_{2}}) = 0,1 . (40 + 71) = 11,Một g

b) Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng là:

(n_{CaCO_{3}}) = (dfrac{5}{100}) = 0,05 mol

Theo phương trình hóa học, ta với:

(n_{CO_{2}}) = (n_{CaCO_{3}}) = 0,05 mol

Thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện phòng là:

(V_{CO_{2}}) = 24 . 0,05 = 1,Hai lít


5. Giải bài 5 trang 79 sgk Hóa học 8

Khí metan CH4 với trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong ko khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:

CH4 + 2O2 (xrightarrow{{{t^o}}}) CO2 + 2H2O

a) Tính thể tích khí oxi cần sử dụng để đốt cháy hoàn toàn 2lít khí metan. Những thể tích khí đo cùng điều kiện t0 và p

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau lúc đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan.

c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn ko khí bằng bao nhiêu lần ?

Bài giải:

a) Theo phương trình hóa học:

({n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}})

Mà tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol, ta suy ra:

({V_{{O_2}}} = 2{V_{C{H_4}}}) = 2.2 = 4 (lít)

b) Theo phương trình hóa học:

({n_{{CO_2}}} = {n_{C{H_4}}}) = 0,15 (mol)

Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là:

({V_{{CO_2}}}= 0,15 . 22,4 = 3,36 ) (lít)

c) Tỉ khối của khí metan và ko khí là:

({d_{C{H_4}/kk}} = dfrac{{{M_{C{H_4}}}}}{{{M_{kk}}}} = dfrac{{16}}{{29}} approx 0,55)

Vậy khí metan nhẹ hơn ko khí, bằng 0,55 lần.


Câu trước:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 75 76 sgk Hóa học 8

Câu tiếp theo:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 84 sgk Hóa học 8

 • Giải những bài tập Hóa học lớp 8 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 8
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 79 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *